51 Haagse Reclasseringsbrigade Steynlaan 148. Door de Haagse afdeling werden in 1953 in totaal 153 voorlichtingsrapporten uitgebracht. Over 32 gedetineerden werd aan de reclasseringsraad een rapport uitgebracht. Op 31 December 1953 stonden 225 personen onder toezicht. In het verslagjaar waren 67 gezinnen in de bemoeiingen van de brigade opgenomen. Betreffende reclassering in verband met nazorg voor leerlingen van het buitengewoon lager onderwijs wor den voorts gegevens aangetroffen in het verslag van de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst. De belangrijkste besluiten in 1953 ten aanzien van het onderwijs genomen, zijn vermeld in het verslag om trent het lager onderwijs en het verslag omtrent het voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs. Vereniging „Pro Juventute", secretariaat: Van Speyk- straat 50. Over 1953 werd geen verslag van deze vereniging ontvangen. HOOFDSTUK XIII. VOLKSONTWIKKELING EN -OPVOEDING. ONDERWIJS. Land- en Tuinbouwcursus. Gegevens betreffende deze cursus worden aange troffen in het verslag omtrent het lager onderwijs. Ouderraad; oudercommissiën. Aangaande de Ouderraad en de Oudercommissiën wordt verwezen naar het verslag omtrent het lager on derwijs. a. Openbaar onderwijs. Gegevens betreffende het gewoon, voortgezet gewoon (meer) uitgebreid en buitengewoon lager onderwijs worden aangetroffen in het verslag omtrent het lager onderwijs. In het verslag omtrent het lager onderwijs worden ge gevens nopens het openbaar voorbereidend onderwijs en de kleuterleidsters aangetroffen. Inspecteur voor de lichamelijke opvoeding: A. A. Lamberts; consulent voor de lichamelijke opvoeding in de inspectie ’s-GravenhageF. W. E. de Haan. Gymnasiaal onderwijs: Dr J. M. van Buytenen, in specteur der gymnasia. Lyceaal, middelbaar en handelsonderwijs: Dr W. van den Ent, inspecteur van het gymnasiaal en mid delbaar onderwijs in de 3de inspectie (belast met het toezicht op de lycea, de hogere burgerscholen, de mid delbare scholen voor meisjes, de handelsdag- en avond scholen). Nijverheidsonderwijs: Mr Ir M. Goote, inspecteur- generaal; inspecteurs: Ir A. G. van den Hoek, L. van Waegeningh, W. Polderman. Inspectricesmej. W. B. Uytenhoudt, mej. J. F. Beumer en mej. G. C. Smit. Rooms-Katholieke Reclasseringsvereniging, afd. 's-Gra- venhage, Jan van Nassaustraat 7. In het verslagjaar werden 320 voorlichtingsrapporten uitgebracht. Op 31 December 1953 stonden in totaal 481 mannen en vrouwen onder toezicht van de afdeling. In totaal heeft de afdeling in 1953 wegens het uitoefenen van toe zicht bemoeienis gehad met 634 personen. Aan het einde van het verslagjaar telde de afdeling 139 toezichthouders, waarvan 26 dames en 113 heren. Het aantal leden van de vereniging bedroeg op 31 December 102. Financiële gegevens werden voor het Gemeente verslag niet verstrekt. Bijzondere inrichtingen tot opleiding van kleuterleidsters. Deze zijn: Christelijke vormschool tot opleiding van onderwijzeressen bij het Christelijk voorbereidend on derwijs, Westeinde 68 a. Opleidingscursus voor onderwijzeressen bij het voor bereidend onderwijs van de St. Willibrordus-vereni- ging, Oude Molstraat no. 36. van het Leger des Heiis, Rijksschooltoezicht. Rijksschooltoezicht: hoofdinspecteur in de 2de hoofdinspectie: E. H. Bos; inspecteur voor het lager onderwijs: F. C. de Joode; inspecteurs in de ressorten A en B te ’s-Gravenhage: A, S. Hörchner, tevens be last met het toezicht op het kleuteronderwijs, en B, J. G. F. Altepost. Hoofdinspecteur van het buitengewoon lager onder wijs N. Y. Vlietstra. Inspecteur van het buitengewoon lager onderwijs: H. W. Broeren. Schoolopziener voor het kleuteronderwijsmej. A. Clemens. Geneeskundig Inspecteur van de Volksgezondheid voor de provincie Zuid-HollandA. in ’t Veld, arts. Onderwijs aan zieke kinderen. Voor het onderwijs aan zieke kinderen wordt ver wezen naar het verslag der Stichting „Onderwijsfonds voor Zieke Kinderen te ’s-Gravenhage”. Gemeentelijke inspectie van het onderwijs. De samenstelling van de Gemeentelijke inspectie van het onderwijs is vermeld in het verslag over het lager onderwijs. B. LAGER ONDERWIJS. A. VOORBEREIDEND ONDERWIJS. (KLEUTERONDERWIJS).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 58