gemeentelijke middelbare technische school voor werktuigbouwkunde en ELECTROTECHNIEK TE 'S-GRAVENHAGE. a. b. 1 c. d. VERSLAG VAN DE COMMISSIE VAN TOEZICHT OVER HET CURSUSJAAR 1952/1953. Schoolbezetting. Het totale aantal leerlingen bedroeg op 1 Septem ber 1952: 304, waarvan 93 uit andere gemeenten; op 1 Juli 1953 bedroeg het aantal leerlingen: 263. Bij het eindexamen slaagden 35 M- en 32 E-candi- daten. Aan één der candidaten van de afdeling Werktuig bouwkunde kon het praedicaat „met lof” worden toe gekend. Op 3 Juli 1953 werd door de plaatsvervangend Vooorzitter Ir A. W. A. Jacometti aan vier voor het eindexamen 1952 geslaagde leerlingen wegens bijzon dere prestaties als beloning een boekwerk uitgereikt. Op 1 Augustus 1953 werd het practische studiejaar aangevangen met 29 leerlingen van de afdeling Elec trotechniek en 35 van de afdeling Werktuigbouw kunde. aanvang van dit cursusjaar op een 6-tal M.T.S.-en een begin gemaakt met een psychologisch vooronder zoek van een gedeelte der toe te laten leerlingen (circa 445). Wanneer, aan de hand van de nog te verkrijgen ervaring, de eisen, welke aan dit psychologisch onder zoek moeten worden gesteld, zullen zijn komen vast te staan en de keuringen op alle scholen voor de z.g. „middengroepen” kunnen plaats vinden, mag worden verwacht, dat het effect van het M.T.-onderwijs zeker verbetering zal tonen. I Leerplan wijziging. Met ingang van 1 September 1953 werd voor het gehele 1ste studiejaar en voor het 2de studiejaar voor de afdeling Werktuigbouwkunde het vak „meettech niek” ingevoerd en wel gedurende dit gehele cursus jaar 1 wekelijks lesuur. Het ligt in de bedoeling in de volgende cursusjaren dit vak alleen in het 1ste studiejaar te doceren. Van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen is goedkeuring verkregen voor de aanschaffing van een collectie meetinstrumenten voor de les- en demonstratiedoeleinden. Gang van het Onderwijs. Ten aanzien van het verloop der lessen gedurende het cursusjaar zij het volgende opgemerkt. Na het bekend worden van de nationale ramp, de grote watersnood, welke ons land op 1 Februari 1953 trof, heeft zich een 200-tal leerlingen voor directe hulpverlening disponibel gesteld. Nadat op 6 Februari d.a.v. dit aantal tot 30 was teruggelopen, konden op Maandag 9 Februari 1953 alle leerlingen weder aan de lessen deelnemen. De M.T.S.’ers hebben zich in deze rampzalige da gen bijzonder onderscheiden. Effectieve hulp is door hen geboden; velen hebben zelfs enkele dagen achter een, zonder enige onderbreking, gewerkt. De direc teur en leraren, alsook onze Commissie hebben een en ander op hoge prijs gesteld. Het cursusjaar 1952/1953 heeft betere resultaten opgeleverd dan het vorige. Hoewel de resultaten van het op 21, 22 en 23 Juli 1953 gehouden toelatingsexamen voor de Opro-leer lingen afkomstig van diverse V.M.T.O.-cursussen van de 29 candidaten slaagden er 16 beter waren dan die van het vorige jaar, lieten deze toch te wensen over. Wegens te groot gebleken studiemoei- lijkheden moesten 11 leerlingen de school verlaten. De bij besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 5 Juni 1952 ingestelde Commissie van advies, heeft haar voorstellen in een rapport samengevat, waarvan de belangrijkste conclusies waren: de duur van de V.M.T.O.-cursus moet zo kort mogelijk zijn; de leerstof moet grondig behandeld worden, ten einde meer inzicht, vaardigheid en parate kennis bij te brengen; alleen een centrale dagcursus komt in aanmerking; de cursus kan tevens de gewenste vooropleiding geven voor andere scholen voor voortgezet tech nisch onderwijs. Indien de oprichting van een centrale V.M.T.O.- cursus tot stand komt, is te verwachten, dat een betere selectie van de Opro-leerlingen voor het 1ste studiejaar kan plaats vinden. Hoewel door de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te dezer stede nog geen school werd aangewezen voor psychologisch onderzoek der toe te laten leerlingen, werd, blijkens mededeling van de Vereniging van M.T.S.-en in Nederland, bij de BIJLAGE 49 Hulpmiddelen van de school. Evenals in het voorafgaande cursusjaar kon voor het vak „werkplaatsoefeningen” wederom gebruik gemaakt worden van een lokaal in het gebouw van de Christelijk Technische School, terwijl voor de 2de klasse van de afdeling Electrotechniek, de lessen in het genoemde vak konden worden gegeven in de Opro-leerlingen overwegend practisch opgeleide leerlingen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 591