49 Namens de Commissie van Toezicht, J. J. P. CATTEL, voorzitter. M. VALKENBURG, secretaris. Aan de assistenten in algemene dienst de heren A. Oomens en M. R. Meyboom werd onderscheidenlijk op 10 November 1952 en 18 Februari 1953 eervol werkplaats van de Luchtvaart Nijverheidsschool te Scheveningen. De laboratoriumoefeningen van de afdeling Elec- trotechniek konden wederom gehouden worden in het „Etot”-laboratorium van de Eerste Technische School, terwijl voor de oefeningen in het vak „machine- laboratorium” voor het hoogste studiejaar van de afdeling Werktuigbouwkunde, wederom gebruik ge maakt kon worden van het laboratorium in het ge bouw van de M.T.S. te Rotterdam. De bibliotheek, alsmede de diverse machine-onder- delen, dienstig voor het werktuigbouwkundig tekenen, ondergingen wederom een kleine uitbreiding. In de samenstelling van de Commissie van Toe zicht kwam dit jaar geen wijziging. Als voorzitter en secretaris bleven respectievelijk in functie Ir J. J. P. Cattel en Ir M. Valkenburg. De Commissie vergaderde op 16 December 1952 en 25 Maart 1953. De Vereniging van M.T.S.-en in Nederland ver gaderde in 1953 vier maal, t.w. op 4 Maart in Breda, 31 Maart in Utrecht, 28 t./m. 30 Mei in Enschede en 4 November in Utrecht. Deze vergaderingen werden bijgewoond door de plaatsvervangend Voorzitter der Commissie, de heer Ir A. W. A. Jacometti, en de directeur der gem. M.T.S., Ir A. Kuiper. ontslag verleend i.v.m. het vervullen van hun militaire dienstplicht. Op 18 Juli 1953 trad de oud-leerling J. v. d. Loos als assistent in algemene dienst in functie, in afwach ting van zijn oproeping in militaire dienst. Aan de assistent de heer S. D. Meulenberg werd m.i.v. 1 September 1953 eervol ontslag verleend. Ook dit jaar kreeg de Commissie de indruk, dat de lessen door de directeur en de leraren met de meeste toewijding werden gegeven. Behoudens ter zake door het Ministerie van Onder wijs, Kunsten en Wetenschappen gevraagde nadere kleine wijzigingen, is op het door Gemeentewerken opgemaakte en bij dit Ministerie ingediende plan voor de verbouwing en uitbreiding van het gebouw Gou- denregenstraat 36 t.b.v. de nieuwe huisvesting van de gem. M.T.S., definitief de principiële goedkeuring verkregen, zodat thans het bestek en de begroting van de totale kosten van de hiervoren genoemde ver bouwing en uitbreiding kunnen worden uitgewerkt. VERSLAG MIDDELBARE TECHNISCHE SCHOOL Toezicht. I 2 i. Personeel. Schoolgebouw. Commissie van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 592