1 ARCHIEF DER GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE. VERSLAG OVER HET JAAR 1953. Het verslagjaar 1953 bracht ingrijpende wijzigingen wat betreft het wetenschappelijk personeel. Op 11 Juni verliet mejuffrouw G. C. Telders, commies-B, sedert 1925 bij het archief werkzaam, en op 13 Juli de heer F. C.van der Meer van Kuffeler, hoofdcommies, sedert 1916 als ambtenaar (daarvoor reeds enige jaren als volontair) aan het archief verbonden, wegens het be reiken van de pensioengerechtigde leeftijd de dienst. Om dezelfde reden moest op 31 Augustus Dr W. Moll als archivaris der Gemeente afscheid nemen. Hij werd opgevolgd door H. M. Mensonides, hist, drs (sinds 1 April als adjunct-archivaris aan het archief ver bonden), die voordien het archivariaat der gemeente Leeuwarden bekleedde. De vacatures van mejuffrouw Telders en de heer Van Kuffeler werden onderschei denlijk 1 Augustus en 1 October vervuld door de benoeming van de heren P. J. G. Verburgt, voordien ambtenaar aan het gemeentearchief te Delft, in de rang van adjunct-commies en Mr J. E. J. Geselschap, volontair aan het Algemeen Rijksarchief, in de rang van commies-A. Een uitbreiding van het personeel met een ambte naar in de rang van adjunct-commies, belast met de zorg voor de prentenverzameling, werd door het Col lege van Burgemeester en Wethouders toegestaan, doch deze functie werd in het verslagjaar 1953 nog niet vervuld. De heer C. C. Spiering, tot 31 Maart als werkloos hoofdarbeider werkzaam aan de Letterkundige ver zameling, werd per 1 April als administratief ambte naar A bij die verzameling op arbeidsovereenkomst volgens burgerlijk recht voor de duur van ten hoogste één jaar aangesteld. De heer W. J. Leewens was wederom in opdracht van de Commissie voor Sociale kunstopdrachten werkzaam aan het copiëren van oude, elders berus tende, kaarten betreffende Den Haag. Hij werkte ge durende de periode van 26 Januari tot 30 Mei en vanaf 15 December tot het einde van het verslagjaar. Aan de klapper op de jongere notariële archieven waren aanvankelijk vier werkloze-hoofdarbeiders te werk gesteld. De tijd hunner tewerkstelling liep onder scheidenlijk 7 Maart, 28 Maart, 9 Mei en 16 Mei af. Toen bleek, dat niet kon worden gegarandeerd, dat nieuwe tewerkgestelden ook langer dan 6 maanden werkzaam zouden kunnen blijven, gaf Dr Moll er de voorkeur aan om tewerkstelling van nieuwe krachten op te schorten tot hij zijn taak aan zijn opvolger zou hebben overgedragen. Zulks omdat een tewerkstelling voor zes maanden, gezien de tijd die nodig is om de krachten het oude schrift en enig begrip van de Het gebrek aan ruimte in het gebouw aan het Rijswijkseplein wordt steeds acuter en werkt zeer belemmerend voor het snel en efficient functionneren van de dienst. Verplaatsingen en veranderingen bin nen het gebouw, zoals de thans in gang zijnde inrich ting der tentoonstellingszaal voor de berging der Pren tenverzameling, kunnen wel op bepaalde punten een tijdelijke verlichting, doch nimmer een afdoende op lossing geven. Afgezien van deze, helaas ernstige, bezwaren, mag de toestand van het gebouw zelve niet onbevredigend genoemd worden. Ten behoeve van de tentoonstelling „Oud Nieuws” der Haagse Journalisten-Vereniging werd in de ten toonstellingszaal een tijdelijke fhiorescentie-verlichting aangebracht, welke in het kader der nieuwe inrichting dier zaal, in het volgend jaar door een permanente zal worden vervangen. Met de uitvoering van het meubilair tot berging van de Prentenverzameling werd een begin gemaakt, evenals met het schilderen van muren en zoldering, zodat gerede hoop bestaat, dat de tentoonstellingszaal in de eerste helft van het vol gende jaar voor haar dan tweeledig doel: tentoonstel lingsruimte en berging van de gehele Prentenverzame ling, in gebruik genomen zal kunnen worden. Het kamertje achter de tentoonstellingszaal, voorheen als berghok in gebruik, is eveneens nieuw en Echt ge verfd en kan tijdens tentoonstellingen plaats bieden aan een of meer van de ambtenaren met de zorg voor de Prentenverzameling belast. Twee metalen kasten voor berging van oude technische tekeningen en blauwdrukken werden afgeleverd en geplaatst. In de kamer van de archivaris werd de bekleding van het meubilair vernieuwd. notariële stijl bij te brengen, te kort geacht moet worden om voldoende rendement op te leveren en bovendien een te zware belasting van de archief- ambtenaren bij wie het toezicht berust, zou betekenen. Over tewerkstelling van nieuwe krachten is tussen de Commissie Sociale werkvoorziening Hoofdarbeiders en de archivaris inmiddels wel in principe overeen stemming bereikt, doch verdere tewerkstelling heeft in het verslagjaar niet plaats gehad. Voor de verzorging der Letterkundige Verzameling gaven ook dit jaar een drietal vrijwillige arbeids krachten een deel van hun tijd. Het zijn de heer W. Kroner, die verscheidene en de dames M. A. en G. Sauerbier, die enkele uren per week aan deze col lecties besteedden. BIJLAGE 50 a. Personeel. b. Toestand van het gebouw.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 593