I I 50 I 2 f Dank zij de ontvochtingsapparaten kon ook in de maanden dat niet gestookt werd de vochtigheid van het gebouw tot niet al te verontrustende proporties worden teruggebracht. Hoe noodzakelijk de aanwezig heid dezer apparaten echter is, kan wel blijken uit het feit, dat in de maanden Juni, Juli, Augustus en September van het verslagjaar per dag gemiddeld 7,7, 8,8, 7,1 en 7,8 1 water aan de atmosfeer in het be- neden-depót, de litteraire en de prentenverzameling werd onttrokken, zonder dat de vochtigheidsgraad ooit beneden de normaal toelaatbare daalde. De toe stand der archieven en verzamelingen is voor zover na te gaan, in het algemeen niet verder achteruit gegaan. Van de archieven werden hersteld en gebonden: 7 delen van het Hofje van Hogelande, 137 van het oud-archief der Gemeente, 7 van het notarieel, 33 van dat der voormalige gemeente Loosduinen. Voor de bibliotheek werden een honderdtal delen gebon den, ingenaaid of hersteld. Ook werden 7 inventaris sen gebonden, alsmede 5 naamlijsten voor de leeszaal. Voor archief en bibliotheek te zamen werden 12 dozen en 44 portefeuilles, 100 omslagen met stof- kleppen en 43 charterzakjes vervaardigd, voor de letterkundige verzameling werden 3 collecties kran tenknipsels opgeplakt en in banden gebonden. Voor de prentenverzameling werden 281 tekenin gen en prenten en 1 247 foto’s opgezet, 2 kaarten op katoen geplakt, 15 mappen voor kaarten vervaardigd en 55 lantaarnplaatjes gemonteerd. De dagbladen over 1952 werden in 24, de maand en weekbladen in 14 delen gebonden. Aangezien de ervaring geleerd had, dat aangekochte foto’s onvoldoende gespoeld waren en derhalve na verloop van tijd niet houdbaar bleken, werd een be gin gemaakt met het nog eens spoelen en daarna opnieuw glanzen van de nieuw aangekochte foto’s. De eerste zijn niet aanwezig. De blusmiddelen wer den door de brandweer gecontroleerd en in orde be vonden. van Holland, berustende in het Algemeen Rijks- archief. Een wederzijdse overdracht van deze stukken is in voorbereiding. Een aanvang werd gemaakt met de voorlopige rubricering en inventarisatie van de oude eigendomsbewijzen van de percelen in de periode 18501950 aangekocht door de Gemeente, welke werden overgedragen door de afdeling Openbare Werken der Gemeentesecretarie. (Zie; Aanwinsten en Verliezen). De in de loop van het jaar verworven eigendomsbewijzen van particuliere woningen werden toegevoegd aan de zg. verzameling koopbrieven en in de desbetreffende inventaris verantwoord. De verzameling plattegronden en prenten, van ouds behoord hebbende tot het archief van de Magistraat van ’s-Gravenhage, kon aan de hand van oude ge gevens worden gereconstrueerd en de stukken groten deels in de huidige verzameling geïdentificeerd. De inventarisatie van de stukken betreffende de buitenplaatsen Waalsdorp en Oostduin (behorende tot het familie-archief Van By landt en in bruikleen ontvangen van de Algemene Rijksarchivaris) werd voortgezet, evenzo die van het Hofje van Hogelande. Voorts werd het archief van de Oostmadepolder (in bruikleen ontvangen van het Polderbestuur, zie: Aan winsten en Verliezen) geïnventariseerd en werd een aanvang gemaakt met de inventarisatie van het oude rechterlijke archief en van de Sociëteit van ’s-Gra venhage. Door twee administratieve ambtenaren, welke het oude schrift goed beheersen, en mejuffrouw Ten Klooster, die voor de Vereniging „die Haghe” ten archieve werkzaam is, werden te zamen 21 delen van de notariële protocollen uit de jaren 16701680 be werkt en geficheerd. Door de werkloze hoofdarbeiders werden, gedurende de periode dat zij beschikbaar waren, 7 delen van de jongere notariële protocollen geklapperd. De in 1952 en 1953 bewerkte fiches werden alle gecollationneerd en tot één klapper samengevoegd. De verfijning der ordening van de doopklapper werd voortgezet. De zeer talrijke aanwinsten voor de Historisch- Topografische bibliotheek en voor de Handbiblio theek werden beschreven en op hun plaats gebracht. De titels van belangrijke historische artikelen in tijd schriften werden in de bibliotheek-catalogus opge nomen. De in het vorig jaar begonnen klapper op de voor Den Haag van belang zijnde artikelen in de binnen komende couranten werd voortgezet. Van de Historisch-topografische prentenverzame ling werd de beschrijving voortgezet van de prenten betreffende de omgeving van Den Haag. De topogra fische prenten zowel als de portretten en historie prenten werden nagezien en waar nodig materieel verzorgd. Beschreven en ingevoegd werden 580 pren ten en tekeningen, te weten: 361 bouwtekeningen. 102 nieuw verworven prenten en 117 reeds in de verzameling aanwezige prenten. Er werden 1 249 foto’s van achterschriften voorzien en opgeborgen, De definitieve inventarisatie van het administratief archief der Gemeente over de periode 13131815 kwam zo goed als gereed; de aldus ontstane inventaris wordt thans voor de druk gereed gemaakt. Afgedwaalde stukken behorende tot dit archief konden in andere collecties worden opgespoord; ook in het Algemeen Rijksarchief-depot kon een aantal stukken worden gesignaleerd, welke tot het oud- archief van Den Haag behoren. Daarentegen werd in het Haagse depot een aantal charters aangetroffen behorende tot het archief van het Geestelijk kantoor VERSLAG ARCHIEF DER GEMEENTE d. Materiële toestand der archieven en verzame lingen. c. Toestand der reddings- en blusmiddelen. e. Voortgang van de inventarisatie en andere werkzaamheden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 594