50 3 970 prentbriefkaarten met de bestaande verzame ling vergeleken, waaruit 596 nog niet aanwezige kon den worden verworven. Alle Haagse afbeeldingen in de voor de bibliotheek verworven boeken werden voor de Prentenverzameling op fiches genoteerd. De controle der negatieven werd voortgezet. Voor de letterkundige verzameling werden alle nieuwe aanwinsten gecatalogiseerd en ingevoegd. De ordening en beschrijving van het legaat van mevrouw J. KloosReyneke van Stuwe kon worden voltooid. De collectie documenten betreffende Bilderdijk uit het bezit van de heer Leeflang werd geordend en voorlopig beschreven, evenzo de prentencollectie uit de zelfde verzameling. Met het oog op een toekomstige overdracht van de Letterkundige verzameling aan het op te richten Let terkundige Museum had een controle van deze af deling plaats, alsmede van de bij deze verzameling behorende bibliotheek. Als resultaat van deze con trole kon een overzicht van de gehele verzameling worden samengesteld, waarvan een exemplaar aan Dr W. Moll de schepper der letterkundige ver zameling bij diens afscheid werd aangeboden. kasboek van de vereniging Christelijke bijzondere school aan de Lutherse Burgwal 13, 18751891. Voor de Historisch-Topografische bibliotheek en de Handbibliotheek werden naast duizenden kleinere drukwerken 259 boekdelen aangeschaft of ontvangen. Degenen die de bibliotheek met geschenken verrijkten staan in de bijlage genoemd. De Krantenverzameling werd uitgebreid met de jaargangen van alle hier in 1952 verschenen dagbladen en de meeste der maand en weekbladen. Bijna al deze bladen werden door de respectieve redacties ten geschenke aangeboden. Aan de Handbibliotheek werden tevens toegevoegd de jaargangen der lopende tijdschriften op historisch en archivistisch gebied. De Historisch-Topografische Prentenverzameling werd verrijkt met 1 046 prenten en tekeningen. Bo vendien werd nog uit de nalatenschap van wijlen architect W. de Vrind een 500-tal, meest bouwkun dige, tekeningen ontvangen, welke echter niet alle op Den Haag betrekking hebben (na sortering is het niet- Haagse gedeelte afgestaan aan de archieven der plaatsen waarop ze betrekking bleken te hebben). Voorts werden verkregen 1 544 foto’s, 776 prent briefkaarten, 245 negatieven, 56 lantaarnplaatjes en 839 plattegronden.Van deze aanwinsten werden 3 464 stuks door schenking of overdracht verkregen; de namen der schenkers zijn in de bijlage opgenomen. Van 67 vooraanstaande Hagenaars werden op ver zoek fotografische portretten verkregen. Van in de loop van 1953 afgebroken huizen werden in opdracht van het archief 32 foto’s gemaakt. Van 5 op het Algemeen Rijksarchief berustende oude plattegronden werden nauwkeurige copieën vervaardigd. Naast de reeds vermelde stukken uit de nalaten schap van de architect W. de Vrind moeten als de meest waardevolle aanwinsten der prentenverzameling over 1953 worden gesignaleerd 27 tekeningen en 8 etsen door de schilder Ids Wiersma vervaardigd van de rand van Den Haag c. 1910 en van hem aange kocht, en 2 tekeningen van La Fargue, geschenk van mevrouw Hoynck van PapendrechtMees. De Letterkundige verzameling ontving 19 schen kingen van handschriften, 53 brieven van schrijvers, en 4 schenkingen van collecties foto’s. Bovendien werden ontvangen 2 geschilderde portretten (J. Veth en J. Greshoff), een marmer-relief van mevrouw E. W. J. CouperusBaud door Pier Pander, en een penning in memoriam Henriëtte Roland HolstVan der Schalk. Voorts 4 boeken en 8 verzamelingen krantenknipsels, overdrukken uit tijdschriften etc. Aangekocht werden de verschenen delen van de ver zamelde werken van Louis Couperus en de schrijvers almanak 1953. Van de heer P. J. de Mos werd ontvangen een ruitvormige penning met het Haagse wapen aan een geel-zwart-geel lint, afkomstig van de vader van de schenker. In welke functie lint en penning werden gedragen kon nog niet worden vastgesteld. Verliezen werden in 1953 niet geleden. Van de afdeling Openbare Werken der Gemeente secretarie werden vele oude eigendomsbewijzen ver kregen van percelen, welke door de gemeente ’s-Gra- venhage in de jaren 18501950 werden aangekocht. Tevens werden ontvangen 6 registers van gemeen te - eigendommen en 1 register behelzende de vernum mering der huizen van wijknummers op straatnum mers (c. 1858). Deze collectie werd geborgen in de stalen dozen, die eveneens door gemelde afdeling wer den afgestaan, waar ze door de verhuizing naar het nieuwe stadhuis overbodig waren geworden. Van Dr J. Teixeira de Mattos werd ontvangen het archief van het Joodse Lyceum in de Fisherstraat (1940—1948). Van het Algemeen Haags Comité werd ontvangen het archief van het Haags Jubileum-Comité 1948. Van de Algemene en Handel Mij N.V. werden koopbrieven betreffende een aantal percelen aan het Lange Voorhout, van de heer J. Czech werden ont vangen koopbrieven betreffende huizen aan de Kater- straat. Van de Algemene Rijksarchivaris werd in bewaring ontvangen een buurtregister van de Nieuwe Wagen straat, 16571661. Van het Polderbestuur van de Oostmade-polder werd in bewaring ontvangen het archief van de Oost- made polder, 17961940. Van Mr C. Hens werd in bewaring ontvangen een Wederom zagen vele artikelen en ook boeken het licht, waarvoor stukken uit de archieven en andere verzamelingen werden gebruikt. VERSLAG ARCHIEF DER GEMEENTE. 3 g. Aanwinsten en verliezen. f. Uitgave van in de archiefbewaarplaats berustende bescheiden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 595