50 4 1) De tussen haakjes geplaatste getallen geven de cijfers over 1952 aan. r werden 7 malen stukken van elders gedeponeerd, nl. van het Algemeen Rijksarchief, van het Rijksarchief in Noord-Brabant, van de Gemeentearchieven van Dordrecht en Rotterdam en van het Hoogheemraad schap Delfland. De tentoonstellingszaal werd door Burgemeester en Wethouders van 13 tot 31 Mei afgestaan aan de Haagse Journalistenkring voor zijn jubileum-tentoon- stelling „Oud Nieuws”, welke op 13 Mei door de Burgemeester werd geopend en die door 1 150 per sonen werd bezocht. Het Gemeentearchief had voor deze tentoonstelling tal van stukken uit zijn verzame lingen afgestaan. Van 15 Juni tot 5 Juli werd ter gelegenheid van het Internationaal Archiefcongres een tentoonstelling uit eigen verzameling georganiseerd onder de titel „Internationaal Den Haag”. Deze tentoonstelling werd bezocht door 354 personen. Vele van de buitenlandse archivisten maakten van hun bezoek aan de tentoon stelling gebruik om ook het Haagse gemeentearchief in ogenschouw te nemen. Van 17 October tot 1 November werd ter gelegen heid van het ingebruiknemen van het nieuwe Stadhuis eveneens uit eigen verzameling een tentoonstelling georganiseerd betreffende „Vijftig jaar stadhuisplan nen'’. Deze tentoonstelling werd door 935 personen bezocht. Tevens werd door het gemeentearchief ver zorgd de historische afdeling van de tentoonstelling „Den Haag - onze stad” welke voor diezelfde gelegen heid in het nieuwe Stadhuis was ingericht en die geduurd heeft van 17 October 1953 tot 16 Maart 1954. Deze tentoonstelling werd bezocht door 56 715 personen. Medewerking werd verleend aan verschillende ten toonstellingen buiten het archiefgebouw door het in bruikleen afstaan van stukken uit de verzamelingen, te weten: de tentoonstelling „Scheveningen” gehouden van 1418 Maart in de Chr. Muloschool aan de Helmstraat; de tentoonstelling „Maurits de Brazi liaan” gehouden van 7 April tot 17 Mei in het Mau- ritshuis; de Visserij-tentoonstelling gehouden in dc Nieuwe Laantjes 8 te Scheveningen; de tentoonstel ling betreffende Den Haag en de Natuurwetenschap pen gehouden ter gelegenheid van het jubileum van Diligentia in de Koninklijke Bibliotheek van 17 Sep tember tot 3 October; de tentoonstelling „Pluche en plastic” gehouden van 10 October 1953 tot 4 Januari 1954 in het Gemeentemuseum; de tentoonstelling „Schrijvers in het Gooi” gehouden van 22 tot 30 Augustus te Hilversum; de historische tentoonstelling te Maassluis. Tenslotte werd ter gelegenheid van de overdracht van de bronzen plaquette ter herinnering aan Willem Kloos en Jeanne KloosReyneke van Stuwe, aangebracht in het huis Regentesselaan waar het echtpaar Kloos van 1900 tot 1938 en 1951 woonde, welke overdracht in de tentoonstellingszaal van het gemeentearchief plaats vond, een kleine expo sitie van Kloos-herinneringen gemaakt. Op verzoek van het Gemeentebestuur en zijn orga nen en functionarissen werden 24 rapporten opge steld, waarvan 6 in verband met straatnamen. Door de instelling van een Commissie van advies inzake straatnamen is een einde gekomen aan de toestand dat de gemeentearchivaris alleen verantwoordelijk was voor het bedenken van de nieuwe straatnamen, een voor een stad als Den Haag welhaast onmogelijk wordende taak. In genoemde commissie hebben zowel de oud-archivaris Dr W. Moll als vertegenwoordiger van de vereniging „Die Haghe”, als de huidige ge meentearchivaris zitting. Het aantal bezoekers der studiezaal bedroeg 664 (670) 1), het getal der gebrachte bezoeken 1 667 (1 680). Van buiten de stad kwamen 207 (199) be zoekers met 509 (618) bezoeken, van buiten het land 13 (11) met 35 (22) bezoeken. Genealogisch onder zoek werd verricht door 315 (293) bezoekers ge durende 965 (867) bezoeken, voor de Bibliotheek kwamen 143 (165) bezoekers met 390 (365) bezoe ken, voor de Prentenverzameling 214 (217) met 335 (345) bezoeken, voor de Letterkundige verzameling 13 (25) met 40 (44) bezoeken. Zoals vanzelf spreekt waren er vele bezoekers die meer dan één der ver zamelingen raadpleegden. Uit de bibliotheek werden 270 (325) boeken uitge leend buiten het gebouw; aan het Bureau Bevolking der Gemeentesecretarie werd 278 (353) maal op ver zoek inlichtingen verschaft. De schriftelijk behandelde zaken bedroegen 1 170 (974). Uit het buitenland kwamen 23 (32) brieven; over genealogie handelden 239 (116); 80 (87) be troffen de Bibliotheek, 78 (97) de Prentenverzame ling, 75 (76) de Letterkundige verzameling. Er werden 158 (173) bedankformulieren en 153 (165) aanvraagformulieren verzonden. Van archiefstukken werden 104 (45) authentieke afschriften afgegeven; een bedrag aan leges van 270,65,werd geïnd. Langs fotografische weg werden 357 (311) stukken gereproduceerd: 185 (131) uit het archief, 150 (96) uit de Prentenverzameling, 11 (59) uit de Letterkun dige verzameling en 11 (76) uit de Bibliotheek. Stukken uit de archieven en verzamelingen werden 10 (36) malen elders gedeponeerd: te weten bij de Dienst van Schone Kunsten, het Algemeen Rijks archief, de gemeentearchieven van Amsterdam en Kampen, het Rijksbureau voor Kunsthistorische do cumentatie en de Bibliotheek der Rijksuniversiteit te Utrecht. Op het Gemeentearchief van ’s-Gravenhage VERSLAG ARCHIEF DER GEMEENTE. i h. Gebruik van de archieven en verzamelingen ge maakt door en het verstrekken van inlichtingen aan autoriteiten en particulieren.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 596