4 *011111 J* iliïUi! ”4 52 I'S b. Bijzonder onderwijs. 84 9 6 20i 11 40 93 6! 24 17 40 123 105 17 29 M. V. M. V. 21 M. V. 26 20 20 15 14 Totaal. 6 4 6 4 6 30 14 2 14 23 21 2 2 2 29 25 Rijkskweekschool Chr. Kweekschool Kweekschool Haags Genootschap Bisschoppelijke Kweek school R.K. Kweekschool voor onderwijzeressen 5. Rooms-KathoJieke Kweekschool voor Onderwijze ressen, Oude Molstraat 35; directrice: Zr J. W. Hoes. Afdeling A: opleiding tot onderwijzer (es). Tot het eerste leerjaar van de cursus 1953—1954 toe- gelatenen, naar hun vooropleiding: Het aantal leerlingen op 31 December 1953 bedroeg 206. De leeftijd wisselde van 18 tot 63 jaar. Voor verdere gegevens wordt verwezen naar het ver slag omtrent het lager onderwijs, bldz. 11 Stichting „Onderwijs aan Volwassenen’' te ’s-Gravenhage secretariaat: Fuutlaan 33. Voor gegevens omtrent de bijzondere scholen voor gewoon, voortgezet gewoon, (meer) uitgebreid en bui tengewoon lager onderwijs wordt verwezen naar het verslag omtrent het lager onderwijs. C. INRICHTINGEN TOT OPLEIDING VAN LEERKRACHTEN. 31 42 5 4 4 3 40 49 22!18 14 11 10 30 22 17; 34 22 26 18 38 19 Aantal candidaten. 27 21 14 39 42 47 14 39 68 76 143 28 23 9 27 35 13 16») 5 I Candidaten voor 23 19 11 25 45 Rijkstoezicht: C. Kleywegt, hoofdinspecteur van de onderwijzersopleiding. De te ’s-Gravenhage gevestigde kweekscholen zijn: 1. Rijkskweekschool voor onderwijzers(essen), Ko ningin Emmakade 36; directeur: A. F. A. van Makke- lenberg; 2. Christelijke Kweekschool voor onderwijzers(essen), Galvanistraat 118; directeur: Dr G. Kalsbeek. 3. Kweekschool van het Haags Genootschap tot ver dediging van de Christelijke Godsdienst, Antonie Duyckstraat 126; directeur: J. Jonges. 4. Bisschoppelijke Kweekschool (Rooms-Katholieke Kweekschool „St. Vincentius”), Paramaribostraat 21; directeur: Drs P. J. Peters. Rijkskweekschool Christelijke Kweekschool Kweekschool Haags Genootschap Bisschoppelijke Kweekschool R.K. Kweekschool v. Onderwijzeressen Afdeling B: opleiding voor de hoofdakte. De ingeschreven studerenden bij de aanvang van de cursus 1953—1954 waren: 33 39 14 37 21 - 5 Sc C t» Totaal. Geslaagden voor S3 Tot het derde jaar werden toegelaten de hierna vermelde personen die in het bezit waren van een einddiploma gymnasium, h.b.s. of middelbare meisjes school: Rijkskweekschool 18, Chr. kweekschool 14, Kweekschool Haags Ge nootschap 5, Bisschoppelijke Kweekschool 3, R.K. Kweekschool voor Onder wijzeressen 13. Rijkskweekschool Christelijke Kweekschool Kweekschool Haags Genoot schap Bisschoppelijke Kweekschool R.K. Kweekschool voor Onder wijzeressen Voor opleiding van leerkrachten voor het lager on derwijs en het nijverheidsonderwijs zijn in de Gemeente bovendien de volgende instituten gevestigd 1. Gemeentelijke avondcursus tot opleiding van on derwijzers en onderwijzeressen, Koningin Emmakade 36; directeur: W. H. Balkenstein 2. Nederlands Instituut voor opleiding van leerkrach ten bij het nijverheidsonderwijs, 3e Van den Bosch- straat 22; directeur: G. Burger. Betekent, dat de hier te vermelden gegevens bij het opmaken van dit verslag niet beschikbaar waren. 1) In het verslag over 1952 is abusievelijk de naam A. F. A. van Makkelen- berg vermeld. 31 34 16 33 27 1) waarvan 1 uitsluitend aan de leergangen voor de hoofdakte. Examens voor de akte als onderwijzer(es) in 1953. Aantal ge slaagden. Rijkskweekschool Chr. Kweekschool Kweekschool Haags Genootschap Bisschoppelijke Kweekschool 24[ 34 R.K. Kweekschool v. onderwijzeressen Bij de aanvang van het kweekschooljaar 19531954 was de bezetting als volgt. Studiejaar. I II i III IV M.|V'l M. V. M, V, M. V. M. Rijkskweekschool Chr. Kweekschool Kweekschool Haags Genootschap Bisschoppelijke Kweekschool R.K. Kweekschool voor onderwijzeressen Uitslag der examens voor de hoofdakte in 1953: i'ë-ë S -ï “E 1$ deel A.deei Bedeel A deel B ‘n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 59