III Biz. Vacantie-Comité (Haags 62 Ondersteuning (Geldelijke Onderwijs Onderwijs aan volwassenen Onderwijs aan zieke kinderen Onderwijs (Lager Onderwijs (Voorbereidend Onderwijs (Voorbereidend hoger, middelbaar, nijverheids- en handels-) Onderwijzers(-essen) (Inr. tot opleiding v. Ongehuwde moeders (Zorg voor Ongevallenverzekering Ontvanger (Gemeente-) Ontvangsten (Officiële Gemeentebestuur) Ontwikkeling en opvoeding (Volks-) .51, 53 t/m 55 53 t/m 55 Uitbreidingsplannen Uitgaven der Gemeente Uitstel van eerste oefening, vrijstelling enz. Uitzending van kinderen naar buiten Raad (Commissiën) Raad (Gemeente-) Rechtsherstel Gem. personeel Reclassering 8 t/m 18 3 20 50, 51 Personeel van de takken van dienst1 Personeel (Ziekte onder het Gemeente-) Plaatselijke belastingen Plantsoenen (Parken en Plaspoelpolder” (Publiekrechtelijk lichaam Industrieschap „De Poliklinieken Politie Politieverordening (Algemene Processen-verbaal (Totale aantal Prijzen (Commissie voor de Pulchri Studio „Ockenburgh” (N.V. Mij 33 Oefening Kweekt Kennis (Letterkundig Genootschap 59 Officiële ontvangsten Gemeentebestuur6, 7 Onbewoonbaarverklaring34 --39 40 51 52 51 51 51 18 42,43,44 26 t/m 29 26 27, 28 37 59 33 22 18 39 t/m 51 39 61, 62 53 39 56 56 34 25 64 45, 46 18,20 32 29 28 53, 54 34 7 28 56 BIz. 30 65,66 19 67 33 25 59 29 34 24 49 59 51 38 28 Paedagogisch Centrum (Het 55 Parkeerregeling28 Parken en plantsoenen33 Paspoorten35 Pensioenraad24 Pensionnering militairen en verwanten van gesneuvelden 66,67 Personeel (Brandweer-) 19, 29 Personeel (Gemeente-)18 t/m 22 Personeel der Gemeentesecretarie19,21 Personeel (Politie-)19, 26, 27 Personeel (Regelingen met betrekking tot het Gemeente-) 19,20 - - 18,19 22 26 33 36 35 40 56 51 51 56 56 56 51 56 54 53 52 59 25 19,21 18 39 39,40 37 61 6 62 Statistiek (Ziekte-, Hotel- en Verkeersongevallen 22,35,36 „Stedelijk Belang” (N.V. Mij. Sterfte Sterkte van het Gemeen tepersoneel Steun (Maatschappelijke en voorzorg) Steun in bijzondere gevallen (Vereniging Stichting „Algemeen Haags Comité” Stichting „School voor Taal- en Letterkunde” Stichting „Sociale Wijkcentra”, ’s-Gravenhage Studiebeurzen (Gem. SubsidiënI Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel, Departement ’s-Gravenhage Nederlanderschap (Bewijzen van Nieuwe Stadhuis (Officiële ingebruikneming Noord- en Zuidhollandse Reddingmaatschappij Nutswoningen (Vereniging voor Volkshuisvesting) Nijverheid (Landbouw, handel en Takken van dienst Tandartsen en tandheelkundigen Tapperijen en logementen Taxi’s (Aantal Technische Scholen(Ambachtsscholen) Tehuizen Toegekende medailles Toezicht op bioscoop- en toneelvoorstellingen Toneelvoorstellingen (School-) Toneelvoorstellingen (Toezicht op bioscoop- en 28 Tramwegen35 Trekhondenwet32 Tuberculose (Consultatiebureau voor 42 Tuinbouwcursussen51 Tuinbouwverenigingen (Land- en 36 36 35 6 30 34 36,37 Nijverheid (Nederl. Maatschappij voor en Handel)36 Nijverheidsonderwijs Nijverheidsscholen (Dag- en avond-) Redding van drenkelingen Regeling militaire vergoedingen Regelingen met betrekking tot het Gemeentepersoneel Reiskosten grafbezoek gesneuvelde militairen Reinheid (Zorg voor de openbare Rekening (Gemeente-) Residentie-Orkest” (Vereniging „Het Restaurants Rooilijnen Ruiling van grond Rusthuizen Rijksmusea Rijksschooltoezicht Rijtijdenwet Rijwielenbewakers 53 52 49 22 18 6,7 51 t/m 62 Openbaar onderwijs51 Openbare gezondheid32, 33 Openbare leeszalen en bibliotheken57, 58 Openbare orde, veiligheid en zedelijkheid26 t/m 32 Openbare reinheid33 Opkomst in werkelijke dienst63 Opleiding van leerkrachten (Inr. tot 52, 53 Opvoeding (Volksontwikkeling en 51 t/m 62 Orde (Openbare veiligheid en zedelijkheid) 26 t/m 32 Organisaties v. bedrijven en diensten22 Ouden van dagen (Zorg voor 49 Oudercommissiën51 Ouderraad51 Overledenen22 Overnachtingen34 Scheepvaart en visserij Scheveningen (Exploitatie Mij. N.V. Schoeiseldienst (Gemeentelijke School- en kindertuinen Schoolinspectie (Gemeentelijke Schoolinspectie (Rijks-) Schoolkleding en -voeding Schooltandverzorging Schooltoezicht (Geneeskundig Schooltoezicht (Rijks-) Schooltoneelvoorstellingen School voor Maatschappelijk Werk (Katholieke School voor Taal- en Letterkunde (Stichting School voor volwassenen Schouwburg (Koninklijke Schulden (Gemeente-) Secretarie (Gemeente-) Secretaris (Gemeente-) „Sociale Wijkcentra”, ’s-Gravenhage (Stichting Sociale zorg Spaarbanken Sport (Beoefening van Stadhuis (Officiële ingebruikneming Nieuwe Stadsschoon (Zorg voor

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 5