51 2 Er werden 17 tentoonstellingen gehouden, waarvan 5 door bezoekers van het Museum zonder verhoogd entrée konden worden bezichtigd. In dit aantal van 17 zijn niet begrepen de tentoonstellingen „Kerst groepen uit Italië, Zuid-Duitsland, Tirol en Neder land” en „De Nederlandse Letterkunde in 100 schrij vers”, welke reeds in December van het vorig jaar werden geopend, doch eerst in het eerste kwartaal van het verslagjaar werden gesloten. De tentoonstel lingen „August Macke” en de herdenkingstentoon stelling „Theodor van Hoytema” waren aan het einde van het verslagjaar nog niet gesloten. Met medewerking van deVereeniging van Haagsche Museumvrienden kon dit jaar worden overgegaan tot de uitgifte van 8 reproducties in 4 kleuren (prent- briefkaart-formaat) van de volgende schilderwerken: H. Chabot: De brand van Rotterdam; Vincent van Gogh: Zelfportret; J. B. Jongkind: Démolition de la Rue des Francs-Bourgois, Quartier Mouffetard; M. Maris: Barey Swan; W. Maris: Wilgensloot met een- den; Paula Modersohn-Becker: Zelfportret; P. C. Mondriaan: Bloeiende appelboom; P. Ouborg: Het teken. Van de „Mededelingen van de Dienst voor Schone Kunsten der gemeente ’s-Gravenhage” verschenen in het verslagjaar 3 dubbelnummers: 7e jaargang, no. 5/6; 8ste jaargang, nos. 1/2 en 3/4. Overigens beperkten de publicaties van de Dienst zich tot de uitgifte van catalogi voor de onderschei dene tentoonstellingen. Administratief personeel: 1 administrateur C; 1 boekhouder B; 3 adjunct-commiezen; 3 administra tieve ambtenaren B; 1 administratief ambtenaar A; 3 bureelambtenaren; 2 schrijvers; 2 typistes-kantoorbe- dienden; 1 bediende; Technisch personeel: 1 technisch ambtenaar A; 3 technici; 1 machinist A; 1 amanuensis; 2 atelierbe- dienden; 1 kolentremmer; Toezichthoudend personeel: 1 concierge; 1 contro leur, 1 portier B; 10 zaalwachters; 14 hulpzaalwach- ters; Volontairs: 6. 1 controleur C; 1 zaalwachter; 1 hulpzaalwachter; 1 werkvrouw. Een overzicht van de tijdens het verslagjaar ge houden lezingen, georganiseerd door de Dienst voor Schone Kunsten, wordt aangetroffen in Bijlage lil op bladzijde 13. Overige concerten. Voor andere concerten dan de hierboven vermelde, al dan niet in samenwerking met derden georgani seerd, moge worden volstaan met verwijzing naar de staat op bladzijde 12. Debutantenconcerten. Een strenge selectie, noodzakelijk om deze debu- tantenconcerten op een behoorlijk peil te houden, was oorzaak, dat dit jaar slechts 3 debutantenconcerten konden worden georganiseerd. Bijzonderheden treft men aan in de staat op bladzijde 11 A bonnementsconcerten. Het Museum-Kamerorkest onder leiding van Dirk J. Balfoort gaf dit jaar 5 abonnementsconcerten: 4 behorende tot het seizoen 1952/1953 en 1 beho rende tot het seizoen 1953/1954. Aan 4 van deze concerten verleende het Museum-Kamerkoor zijn medewerking. Dat dit orkest een eigen plaats gaat in nemen in het Haagse muziekleven bewijst niet alleen de toeneming van het aantal bezoekers en het aantal abonnementen, ook de persuitlatingen wijzen in deze richting. Programmakeuze en de wijze van uitvoering werden meermalen zeer gunstig besproken. Zie verder de staat op bladzijde 11 In het verslagjaar werden 8 610 docenten- en leer lingenkaarten (v.j. 5 904) uitgereikt en 8 148 jaar kaarten (v.j. 6 627) aan leden van het gemeenteper- soneel en hun huisgenoten en aan kunstenaars en hun gezinsleden. De tentoonstellingen „Vincent van Gogh” en „Kunstschatten uit Vaticaanstad, Italiaanse Kerken en Musea” trokken grote belangstelling, getuige al leen reeds de bezoekcijfers van deze tentoonstellingen, nl. onderscheidenlijk 78 682 en 57 627, aantallen, die nog nimmer tevoren in het Gemeentemuseum werden bereikt. De staat op bladzijde 8 geeft een overzicht van de in het verslag georganiseerde tentoonstellingen in volgorde van openingsdata. In het verslagjaar werden 550 boeken en 92 archiefwerken uitgeleend; de studiezaal werd bezocht door 402 bezoekers, waarvan 238 voor de Muziek historische Bibliotheek en 164 voor Kunsthistorische Bibliotheek en Prentenkabinet. In het verslagjaar werden 199 groepsbezoeken aan de permanente verzamelingen en aan de verschillende tentoonstellingen gebracht, waarvan 152 met rond leiding. Voor de tentoonstelling „Vincent van Gogh'' werden speciale rondleidingen voor leerlingen van de VERSLAG VAN DE DIENST VOOR SCHONE KUNSTEN. SI Tentoonstellingen. Publicaties. B. Museum Bredius. Lezingen enz. Jaarkaarten. Studiezaal en uitleenbibliotheek. Groepsbezoek en rondleidingen. Concerten en andere gebeurtenissen op muziekgebied.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 601