51 3 In het verslagjaar werd het museumgebouw meer malen benut voor officiële ontvangsten door het Ge meentebestuur. Met uitzondering van die van 9 Juni was de Dienst bij al deze ontvangsten rechtstreeks ge ïnteresseerd. De volgende ontvangsten vonden plaats: 30 Maart, des avonds, na de officiële opening van de Vincent-van-Gogh-tentoonstelling. 9 Juni, des avonds, de deelnemers aan het congres van de „Baltic and International Maritime Confer ence”; 30 Juni, des avonds in de tuin van het Gemeente museum, na de officiële opening van de tentoonstel ling „Kunstschatten uit Vaticaanstad, Italiaanse Ker ken en Musea”; 22 September, des middags, de deelnemers aan de „First European Gemmological Conference”. Tijdens deze ontvangst werd de tentoonstelling „Gemma 53” officieel geopend. Hierbij werd door de heer W. F. M. Goldschmeding, voorzitter van de Federatie Goud en Zilver, namens de Federatie aan het Gemeentebestuur van ’s-Gravenhage, in navolging van het vroegere ..stadszilver”, een zilveren schaal aangeboden. Deze schaal is het resultaat van een prijsvraag, waarop 26 inzendingen binnenkwamen. De schaal werd ontwor pen door de Amsterdamse edelsmid A. Dumbar en vervaardigd in samenwerking met de edelsmid Ch. Steenbergen. De gravure is van Ch. Berg, Huizen (N.H.). De geheel handgedreven schaal is vervaardigd van zg. groot-keur-zilver, heeft een doorsnede van 41 cm en weegt 2,5 kg; 8 October, des namiddags, de deelnemers van de jaarvergadering van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst, waar bij de tentoonstelling „Aesculaap-prijs” officieel werd geopend en de uitreiking der prijzen, door Dr. Ed. Hoelen, Voorzitter van de afdeling ’s-Gravenhage der genoemde maatschappij, plaats vond; 10 October, des avonds, na de officiële opening van de tentoonstelling „Pluche en Plastic”; 22 October, des middags, na de officiële opening van de tentoonstelling „Amerikaanse Grafici”; 3 December, des avonds, na de officiële opening van de tentoonstelling „August Macke”. Ook in het verslagjaar werd van vele zijden een beroep op de Dienst gedaan door het tijdelijk af staan van kunstwerken mede te werken aan de tot standkoming van vele tentoonstellingen in binnen- en buitenland. Een overzicht hiervan geeft de staat op bladzijde 14. hoogste klassen der lagere scholen georganiseerd. Hiervan werd door 87 scholen met in totaal 3 612 leerlingen gebruik gemaakt. Dergelijke rondleidingen werden ook gehouden voor de tentoonstelling „Kunst schatten uit Vaticaanstad, Italiaanse Kerken en Mu sea”. Hiervan maakten 55 scholen gebruik met in totaal 2 686 leerlingen. Ten bate van de slachtoffers van de overstromings ramp, die ons land op 1 Februari trof, werd een veiling van kunstvoorwerpen e.d. georganiseerd. Hier- De ingebruikneming ven het nieuwe Stadhuis was aanleiding, dat de Dienst in het verslagjaar zeer veel extra werk te verzetten kreeg. In de verschillende her en der door de stad verspreide gebouwen van ge meentelijke diensten en instellingen, die nu in het nieuwe Stadhuis werden geconcentreerd, dienden de daar aanwezige kunstwerken te worden verzameld en naar het Museum te worden teruggebracht. Van de gelegenheid, dat deze werken tijdelijk op hun basis waren teruggekeerd, werd een dankbaar gebruik ge maakt om de werken zelf indien nodig of de lijsten te restaureren. Daarna moest voor de vele werkkamers in het nieuwe Stadhuis een passende wandversiering worden uitgezocht en geplaatst. Ook van andere gemeentelijke diensten, bedrijven en instellingen, buiten het nieuwe Stadhuis, blijft de vraag naar een versiering der werkruimten door een passend kunstwerk toenemen. Bij de ontruiming van de her en der verspreide gemeentegebouwen werd opnieuw inventaris opge maakt van de over de verschillende afdelingen van de gemeentesecretarie verspreide kunstwerken. Hier bij werd geconstateerd, dat de tekening T. 50-47 S, Labberton: „Noorden 1943” niet meer in kamer 63 van het oude Stadhuis aanwezig was. Voorts werd in het gebouw „Mercurius”, Noordeinde 43, de tekening T. 71-47 S. C. van Dijk: „Hofje Zeestraat” niet meer aangetroffen. Nasporingen naar deze tekeningn bleven vruchteloos. Aula. Ingaande 10 Februari werd de overeenkomst met de Maatschappij voor Cinegrafie opnieuw en ditmaal voor 5 jaar verlengd. Krachtens deze overeenkomst beschikt genoemde maatschappij 4 dagen per week over de aula voor het geven van cultureel waarde volle films. De aula wordt door haar onder de naam Filmtheater „De Uitkijk” geëxploiteerd. De Duinoordkerk bleef ook dit jaar iedere Zon dagochtend de beschikking houden over de aula en de kleine voordrachtszaal voor het houden van gods dienstoefeningen. Voorts werd de aula 78 maal (waarvan 28 maal tegen een gereduceerde prijs en 3 maal geheel gratis) ter beschikking gesteld van verscheidene instellingen, organisaties en personen, terwijl de kleine voor drachtszaal 15 maal (waarvan 1 maal gratis) werd verhuurd. VERSLAG VAN DE DIENST VOOR SCHONE KUNSTEN. Ontvangsten Gemeentebestuur. Tentoonstellingen van derden. Rampenfondsveiling. Wandversiering in Gemeentegebouwen. Vermissingen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 602