51 13 17 9 5 Op 29 April bracht H.M. Koningin Juliana des ochtends een bezoek aan de Vincent-van-Gogh-ten- toonstelling, waar zij werd rondgeleid door de direc teur in gezelschap van de Burgemeester van ’s-Gra- venhage, Mr. F. M. A. Schokking; op 15 Mei bracht H.K.H. Prinses Beatrix met een groepje leerlingen van het Baarns Lyceum een be zoek aan de tentoonstelling „Utamaro”, waar zij wer den rondgeleid door de heer H. Verburg, wetenschap pelijk hoofdassistent; op 6 Augustus werd de 25 OOOste bezoeker aan de tentoonstelling „Kunstschatten uit Vaticaanstad, Ita liaanse Kerken en Musea” genoteerd, nl. mrs. Lillian Hall uit Boulder (Colorado), U.S.A.; haar werd door de directeur het boek van Norwood Young: Rome and its history aangeboden; op 28 September passeerde mevrouw C. N. D. Thu- nissen uit Heemstede als 50 OOOste bezoeker aan de tentoonstelling „Kunstschatten uit Vaticaanstad, Ita liaanse Kerken en Musea”; ook zij ontving het boven genoemde boekwerk van Norwood Young en boven dien een catalogus van de tentoonstelling; op 26 October bleek mevrouw A. B. Stieltjes- Heyermans uit ’s-Gravenhage de 10 OOOste bezoeker te zijn aan de tentoonstelling „Gemma 53”; uit han den van de Voorzitter Goud en Zilver ontving zij een wit gouden ring met een opaal; Over het Museum Bredius zijn geen bijzonderheden te vermelden. Ook dit jaar bleef dit museum onder dak bieden aan het Nederlands Costuummuseum. op 27 November bracht H.K.H. Prinses Beatrix met haar klas een bezoek aan de tentoonstelling „Pluche en Plastic”, dat ruim een uur duurde; zij werd met haar klas door de directeur rondgeleid. Bovendien werden door de Stichting „Het Neder lands Costuummuseum Kabinet van Mode en Smaak” nog de volgende demonstraties georganiseerd: 12 Februari: voor leden van de Provinciale Staten van Groningen en belangstellenden; 10 Maart: voor belangstellenden in het Rijksmuseum te Amsterdam; 23 September: voor belangstellenden in „Diligentia” te ’s-Gravenhage (met subsidie van het Haags Cultureel Centrum). Op 25 November vond de plechtige overdracht plaats van het geschenk van de Italiaanse regering aan de Nederlandse regering een copie van een bde-eeuwse mozaïek uit Ravenna, voorstellende „Schepen in de haven van Classis” „ter zinvolle herdenking van de verbondenheid van het Italiaanse en Nederlandse volk bij de overstromingsramp in de Povlakte, November 1951, en de dijkdoorbraken in Nederland, Februari 1953”, zoals de inscriptie onder het mozaïek vermeldt. Het geschenk werd overgedra gen door de Italiaanse minister-president, Giuseppe Pella in de hall van het Gemeentemuseum, waar de copie ook is aangebracht. De schenking werd voor de Nederlandse regering aanvaard door de minister Mr. J. M. A. H. Luns, die het op zijn beurt in bruikleen overdroeg aan de burgemeester van ’s-Gra venhage, Mr. F. M. A. Schokking. Door de Italiaanse minister-president werd tevens een chèque van 2 millioen lire overhandigd ten bate van de getroffen gebieden. De plechtigheid werd bijgewoond door de minister president Dr. W. Drees, de Italiaanse ambassadeur Casto Caruso, de eerste secretaris van de Italiaanse ambassade graaf A. Murari Dalla Corte Bra, minister Mr. J. W. Beyen, de voorzitter van de Eerste Kamer Mr. J. A. Jonkman en de directeur van het Neder landse Roode Kruis de heer A. van Emden, het lid van de Tweede Kamer Jhr. Mr. F. van der Goes van Naters, leden van de Italiaanse kolonie en hoofd ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Blijkens de steeds meer toenemende stroom schen kingen wordt dit museum meer en meer bekend in het gehele land. Hiertoe zullen niet weinig hebben bijgedragen de verschillende costuumdemonstraties, die door het museum, alsmede door de Stichting „Nederlands Costuummuseum Kabinet voor Mode en Smaak” werden georganiseerd. Door de Dienst voor Schone Kunsten werden de navolgende demonstraties georganiseerd: Februari: voor leden van de Volkuniversiteit te Groningen; Maart: in Wageningen ter gelegenheid van de viering van het 7de lustrum van de Wageningse Vrouwelijke Studentenvereniging; 20 April: in de Beatrix-hal van het Groothandelsge- bouw te Rotterdam voor belangstellenden; 25 April: voor verpleegsters en oud-verpleegsters van het Gemeenteziekenhuis aan de Zuidwal in de jeugdherberg Ockenburg; Juni: voor leden van het Amateurtoneel-Congres in de Rolzaal te ’s-Gravenhage; 13 Juni: in de foyer van de Kurzaal te Scheveningen tijdens een receptie van leden van het Beroeps- toneelcongres; 23 Juni: voor rekening van het Haags Cultureel Cen trum in de Holland Festival Club tijdens het Holland Festival; 7 November: op het slotfeest van de Haagse Kunst- maand voor rekening van het Haags Cultureel Centrum; 14 November: voor leden van de Volksuniversiteit in „Diligentia” te ’s-Gravenhage; 12 December: ten bate van de Boddaert-tehuizen, in het Rijksmuseum te Amsterdam. VERSLAG VAN DE DIENST VOOR SCHONE KUNSTEN. Diversen. Museum Bredius. Overdracht Ravenna-Mozaiek. Nederlands Costuummuseum.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 604