51 opgeleverd: 7 De navolgende opdracht, verstrekt in het verslag jaar, moest worden geannuleerd: De directeur van de Dienst van Schone Kunsten, L. J. F. WIJSENBEEK. De volgende opdrachten, in het verslagjaar ver strekt, waren aan het einde van het verslagjaar nog niet opgeleverd: De volgende opdrachten, verstrekt vóór 1 Januari 1953, werden in het verslagjaar opgeleverd: De volgende opdrachten, verstrekt voor 1 Januari 1953, waren aan het einde van het verslagjaar nog niet VERSLAG VAN DE DIENST VOOR SCHONE KUNSTEN 231. 154. 183. 157. 190. 196. 163. 224. 165. 225. Ontwerp a jour-relief, bestemd het 226. voor 166. 36. 38. 242. 84. 94. 99. 89. 152. 135. 156. 136. 186. 145. 148. 232. 233. 234. R. J. Draijer: .Nieuwbouw Morgenstond”, olieverf/doek, 90 X 120, inventarisnummer 8853 K; 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. A. C. Roth: Beeldhouwwerk, bestemd voor een openbaar plein. Eerste ontwerp niet voor uitvoering aanvaard. Tweede ontwerp „Vrouw met zonnewijzer” voor uitvoe ring aanvaard; Th. v. d. Nahmer: Beeldhouwwerk ter herinnering aan Louis Couperus. Ontwerp „Eline Vere” op 1/5 grootte goedgekeurd. Opdracht voor ontwerp op 1/2 grootte ver strekt; Ch. baronesse van Pallandt: Tuinbeeld. Ontwerp op 1/2 grootte voor uitvoering aanvaard. Opdracht tot uitvoe ring in steen verstrekt; G. van Eden: Beeldhouwwerk bestemd voor een open baar plein. Ontwerpen op 1/5 en 1/2 grootte aanvaard; D. Bus: Ontwerp voor twee beelden voor Museum Hof- wijck. Ontwerp aanvaard. Opdracht tot uitvoering in steen verstrekt; D. Bus: Opdracht Sweelinck-monument, bronzen figuur met harp op zandstenen voetstuk, waarin portret van Sweelinck gehakt. Ontwerp voor uitvoering aanvaard; B. A. Th. Weihs: Drie ontwerpen voor gevelversiering voor school aan de Dovenetelweg, ontwerpen voor uit voering aanvaard. R. Rooyackers: Twee beelden: a) „Scheveninger”, Noors graniet, hoog 180, inventarisnummer B 953 K, b) „Sche- veningse vrouw”, Noors graniet, hoog 180, inventaris nummer B 1053 K. Geplaatst op de Dr Lelykade bij het gebouw van „Radio-Holland”; J. Goeting: Wandschildering Simon Stevin in H.B.S.- Simon Stevin, Raamstraat, voorstelling Stevin met zijn verschillende wetenschappelijke functies, caseïneverf op droge wand, 400 X 250, inventarisnummer 8653 K; F. Vollmer: Vier muurschilderingen in de wachtkamer en aula van de Algemene Begraafplaats, Kerkhof laan, geïnventariseerd: Vier muurschilderingen, symbool van het leven, van geboorte tot de dood, keimverf, inven tarisnummer 9053 K; L. v. d. Brugge: Herdenkingspenning Stadhuisbouw, brons, diam. 6, inventarisnummer B 1153 K; J. Goeting: Twee grote muurschilderingen buitengevel L. v. d. Brugge: Gevelversiering Meppelweg: 3 figuren. Eerste figuur werd opgeleverd, doch door plotseling over lijden van de kunstenaar moest verdere uitvoering wor den geannuleerd. hoek Maartensdijklaan/Gramsbergenlaan, geïnventari seerd: „Zomer, Dag”, 1400 X 600, keimverf, inventaris nummer 8553 K, „Winter-Nacht”, 1400 X 600, keimverf, inventarisnummer 8453 L; W. J. Leeuwens: Twee wandplaten voor kleuterscholen. Geïnventariseerd: „Ark”, kleurdruk, 50 X 60.2, inventa risnummer P 12353 K, „Dierentuin”, kleurdruk, 60 X 50.5, inventarisnummer P 12253 K. Een exemplaar van elk opgenomen in het Prentenkabinet, 19 stuks van elk af geleverd aan het Gemeentelijk Leermiddelenmagazijn; R. J. Draijer: Wandplaat voor de middelbare scholen in 20 exemplaren. Geïnventariseerd: „Aanlegsteiger”, kleurlitho, 51.1 X 67, inventarisnummer P 12153 K. Een exemplaar opgenomen in het Prentenkabinet, overige exemplaren af geleverd aan het Gemeentelijk Leermid delenmagazijn; Th. Bitter: Ontwerp nieuwjaarskaart 1954 voor de ge meente ’s-Gravenhage; Th. BitterOntwerp en toezicht op uitvoering affiche tentoonstelling Nederlandse Letterkunde in 100 schrij vers. Ontwerp en uitvoering aanvaard; A. Löb: „Portret van Dr H. E. van Gelder”, ets, 236 X 171 mm, inventarisnummer P 14553 K; R. P. Pleysier: Houten sculptuur (wegwijzer) voor de kinderspeelplaats in het Zuiderpark; ontwerp voor uit voering aanvaard; Th. Bitter: Wandschilderingen in de foyer van de Ko ninklijke Schouwburg; ontwerpen voor uitvoering aan vaard; J. Rab-van Riemsdijk: Sculptuurgroep „Twee meisjes”, bestemd voor plantsoen Sportlaan; ontwerp aanvaard; W. L. Reyen: Ontwerp a jour-relief, bestemd voor het Stadhuis; Nel Klaassen: Ontwerp a jour-relief, bestemd voor het Stadhuis; J. Snoek: Stadhuis; J. Hartman: Ontwerp school wandplaat in 3 kleuren; G. de Bakker: Ontwerp schoolwandplaat in 3 kleuren; W. van RingelensteinOntwerp schoolwandplaat in 3 kleuren; D. C. Oxenaar: Ontwerp schoolwandplaat in 3 kleuren; M. Overmans: Ontwerp schoolwandplaat in 3 kleuren; M. Feuerstein: Ontwerp schoolwandplaat in 3 kleuren; Cl. Doorman: Ontwerp schoolwandplaat in 3 kleuren; P. Franz: Ontwerp schoolwandplaat in 3 kleuren; H. Verburg: Ontwerp schoolwandplaat in 3 kleuren; G. J. W. Rueb: Beeldplastiek voor Stadhuis, bestemd als geschenk van het gehele onderwijzend personeel der ge meente ’s-Gravenhage; Th. v. d. Nahmer: Gedenkplaat I.K.B. bestemd voor gevel Jeugdconferentie-oord Overvoorde.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 606