Totaal 20 53 Voorts is voor opleiding van leerkrachten in de licha melijke oefening en van bevoegden voor heilgymna stiek en massage te dezer stede gevestigd de Kweekschool „Haagse Academie voor Lichamelijke Opvoeding”, secretariaat: Ananasstraat 111. De studerenden ingeschreven voor de cursus 1953 1954 waren als volgt. Zeezwaluwhof 26. Op 31 December 1953 telde de school 234 leerlingen. Bij de eindexamens 1953 slaagden in totaal 71 candida- ten. Er werden 120 nieuwe leerlingen aangenomen in 1953; 99 aspiranten werden afgewezen. Aan de school waren in het verslagjaar 20 leraren verbonden. Voor gegevens betreffende de avondnijverheids scholen zie men het verslag omtrent het lager onderwijs. Gegevens betreffende de inrichtingen voor gymna siaal, middelbaar en handelsonderwijs alsmede omtrent de colleges van curatoren onderscheidenlijk de Com missie van Toezicht op het middelbaar onderwijs wor den aangetroffen in het verslag omtrent het openbaar en bijzonder voorbereidend hoger en middelbaar on derwijs. Voor gegevens aangaande deze school wordt ver wezen naar het verslag van de Commissie van Toezicht op deze onderwijsinrichting. Stichting „School voor Taal- en Letterkunde” secretariaat: Goudsbloemlaan 63. In het 38ste studiejaar van de School voor Taal- en Letterkunde (1952-1953) waren ingeschreven 595 leer lingen (vorig jaar 565)hiervan studeerden er 568 voor een M.O.-akte. Voor de cursus Latijn waren 41 leerlingen ingeschre ven en voor die van Antieke Cultuur 42 leerlingen. Cijfers omtrent het aantal geslaagden werden niet verstrekt. Ie studiejaar 2e studiejaar 3e studiejaar Mededelingen omtrent de Visserijschool en de Zee vaartschool worden aangetroffen in het verslag van de Commissie van Toezicht op deze onderwijsinrichting. Het aantal leerlingen van de drie scholen van de Ver eniging „De Ambachtsschool te s-Gravenhage”geves tigd Nieuwe Haven 95, De la Reyweg 168 en Zwaard- straat 16, bedroeg op 1 September van het verslagjaar onderscheidenlijk 945, 872 en 386. De 1ste, 2de en 3de Avondtekenschool hadden begin October onderschei denlijk 562, 585 en 257 leerlingen. De cursus voor vol wassenen aan de le Avondschool werd bezocht door 208 personen. De andere cursussen hadden de volgende bezetting: cursus e.t.o.t. (electrotechnisch opzichter-tekenaar) cursus u.l.n.o. (uitgebreid lager nijverheidsonderwijs) cursus v.m.t.o. (voorbereidend middelb. techn. onderwijs cursus verwarmingsmonteurs cursus vestigingswet schildersbedrijf B.O.V. A.G. (Bond van Autohandelaren en Garagehouders)- cursus62 De volgende aantallen leerlingen verlieten de scholen en cursussen met getuigschrift 1ste Technische School 1ste Avondtekenschool cursus voor volwassenen cursus e.t.o.t eendagscursus typografen eendagscursus Horeca Prinsessegracht 4. Op 31 December 1953 telde het dagonderwijs 622 leerlingen, waarvan 300 aan de m.t.s. Het avondonder wijs telde 439 leerlingen. Ontheffing van schoolgeld werd verleend aan 7, gedeeltelijke ontheffing aan 19 schoolgeldplichtigen. Bij de afdeling Bouwkunde (m.t.s. dagonderwijs) slaagden 36 van de 42 candidaten voor het eindexamen, bij de afdeling Weg- en Waterbouwkunde waren dat er 26 van de 29. Bij de afdeling Tekenen en Schilderen werden 10 getuigschriften uitgereikt, bij de afdeling Reclame-ontwerpen 9 en bij de afdeling Meubelcon- structie en Binnenhuiskunst 7. Bij de in 1953 gehouden staatsexamens voor de mid- delbaar-onderwijs-akten slaagden voor de akte MA 13 candidaten MB 7 MC 6 Voor de akte Handtekenen L.O. waren geen examen- candidaten. Voor de akte NX1 (nijverheidsonderwijs) slaagde 1 candidaat. Middelbare 58 57 31 D, VOORBEREIDEND HOGER, MIDDELBAAR, NIJVERHEIDS- EN HANDELSONDERWIJS. 5» 18 19 21 19 15 23 6 6 8 10 12 9 Luchtvaart-Nijverheidsschool (L.N.S|.). 153 58 119 74 3 Avondnijverheidsscholen. 218 120 100 11 92 12 Gymnasium, lycea, hogere burgerscholen, handel scholen enz. Gemeentelijke Middelbare Technische School. Akte M.O. Lichamelijke Oefening. M. V. Diploma Heilgymnastiek en massage. M. V. Visserijschool en Zeevaartschool. Ambachtsscholen (Technische Scholen). Academie voor Beeldende Kunsten en Technische School voor Bouwkunde,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 60