54 Van Diemenstraat 202. Op 31 December bedroeg het aantal leerlingen 497. De volgende getuigschriften werden uitgereikt: twee jarige cursus aan 73, huisnaaister aan 18, costuum- naaien aan 7 en coupeuse aan 14 leerlingen. Voor het eerste en tweede gedeelte van de Nijverheidsakte Na Bezuidenhoutseweg 75 e.v. De stand van het leerlingental was op 1 Januari 1953 31 en op 31 December van het verslagjaar 34. Op laatst genoemde datum bedroeg het aantal docenten 16. In 1953 werden 17 leerlingen gediplomeerd. Met ingang van 1 Januari 1953 werd de school ge subsidieerd. Het gemeentesubsidie bedroeg/15.659,79. R.K. Technische School „St. Joseph", Lamgroen 14. Op 31 December 1953 bedroeg het aantal leerlingen van de dagschool 915, van de avondschool 611gedi plomeerd werden resp. 319 en 187 leerlingen. Het aan tal leraren van dagschool en avondschool bedroeg op 31 December 1953 onderscheidenlijk 45 en 55. De school ontving van de Gemeente 165.508,55 subsidie. Christelijke Technische School, Veluweplein 1. De dagschool telde op 31 December 1953 709 leer lingen, de avondschool op 1 October 467. Van de dag school werden 325 leerlingen in het verslagjaar ge diplomeerd; van de avondschool 165. Het Gemeente subsidie bedroeg 97.584,98. De uitgaven van de vereniging beliepen in het ver slagjaar 1.825.527,70. Aan subsidie werd van de Gemeente 441.762,34 ontvangen. Bezuidenhoutseweg 144. De school telde 440 leerlingen. De volgende diplo ma’s werden uitgereikt: huisnaaister 20, costuumnaai- ster 10, coupeuse 6, hulp in de huishouding 11, kinder- verzorgster 7, tweejarige voorbereidende opleiding 40. Van de Gemeente werd over 1953 een subsidie van 54.577,10 ontvangen. 1ste Christelijke Huishoudschool, De Ruyterstraat 36. De school werd einde 1953 bezocht door 983 leerlingen, waarvan 23 de opleiding voor de akte N VIII volgden en 37 die voor de akte N XX. Deze akten werden in 1953 door respectievelijk 9 en 9 leerlingen verworven. In de lagere opleidingen werden 226 getuigschriften uitgereikt. Het Gemeentesubsidie over 1953 bedroeg/81.271,57. 2e Christelijke Huishoudschool, Stortenbekerstraat 10. Op 31 December 1953 telde deze school 255 leerlin gen. In totaal werden in 1953 69 getuigschriften uitge reikt, waarvan 66 voor primair huishoudonderwijs en 3 voor huisnaaister. Het Gemeentesubsidie was ƒ23.187,54. slaagden onderscheidenlijk 8 en 9 candidaten, voor het eerste gedeelte van de aantekening dameskleermaken 2 leerlingen, voor het tweede gedeelte 1 candidaat en voor de akte Nuttige Handwerken 10. Het Rijk kende over 1953 een subsidie toe van 146.000,de Ge meente/ 69.565,08. De uitgaven bedroegen ƒ240.809,15. Aan de Van Bleiswijkstraat werd grond in eigendom verkregen voor de bouw vaneen tweede Industrieschool. 18 De machinistendagschool ving het schooljaar 1953/’54 aan met 195 leerlingen; van de 68 leerlingen die deel namen aan het eindexamen voor het voorlopig diploma slaagden er 50. Voor de niachinisten-avondcursus be droegen deze aantallen onderscheidenlijk 79, 10 en 10. 2de Technische School 2de Avondtekenschool cursus verwarmingsmonteur 3de Technische School 3de Avondtekenschool Het aantal leerlingen van de u.t.s. (uitgebreide tech nische school), De la Reyweg 168, telde op 1 September 1953 257 leerlingen. Aan de eindexamens van de uitgebreid technische school namen deel voor de afdeling Electrotechniek 40 candidaten, waar van 36 slaagden; voor de afdeling Werktuigbouw 27 candidaten, waar van 20 slaagden. Huishoudscholen. Huishoudschool „Laan van Meerdervoort"Laan van Meerdervoort 211. Op 31 December 1953 telde de school 459 leerlingen. Er werden in 1953 de volgende akten/diploma’s behaald: Samengestelde dagcursus Primaire opleiding Assistente in de huishouding Opleiding volgens leerlingenstelsel Gezinsverzorgster Vormingsklasse Huishoudkundige voor inrichtingen 1-jarige opleiding tot huishoudkundige Kinderverzorgster Akte V Akte N VII Akte N VIII Gecomb. opleiding akten N VII en N VIII Met de bouw van de tweede school aan de Sweelinck- straat werd in Juli 1953 een aanvang gemaakt. De uitgaven over 1953 bedroegen 345.677,59; de ontvangsten, waaronder aan Rijkssubsidie 188.578,45 en aan Gemeentesubsidie ƒ72.130,80, waren met de uitgaven in evenwicht. Industrieschool voor meisjes, Katholieke School voor Maatschappelijk Werk, 282 107 14 148 88 's-Gravenhaagse Vakschool voor meisjes, 12 20 48 2s 56 27 24 16 4 2 5 9

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 61