51 I Oude kunstn ij verheid. a. Schenkingen: 24 I* VERSLAG VAN DE DIENST VOOR SCHONE KUNSTEN. Schoone Afdeling Oude Kunstnijverheid. G G 429 Een gouden horlogesleutel, met medaillon, waarin versiering van haarwerk, 19e eeuw, breedte 4,5, lang 8; Voorts werden in de bibliotheek opgenomen 174 tentoonstel lingscatalogi, deels in ruilverkeer, deels in verband met dezer zijds voor tentoonstellingen in bruikleen verstrekte kunstvoor werpen, door 83 musea en andere kunstinstellingen over de gehele wereld, verstrekt. Van vele musea werden catalogi ontvangen betreffende de vaste verzamelingen in deze musea. Tenslotte is de Dienst voor Schone Kunsten geabonneerd op een 75-tal periodieken, waar van verschillende museumbulletins in ruilverkeer worden ont vangen. Van de heer N. van Duij keren, 's-Gravenhage 430 Een glas, zonder voet, verticaal geribd, in de bodem tussen twee glaslagen een geschilderd vergeet-mij- nietje op gouden fond, ca 1830, hoog 7,8, diam. 6,7; Van Mr H. J. H. Nauta, ’s-Gravenhage Fluitglas, Venetiaans, 19e eeuw, versiering van spi- raalornament op voet en nodus, hoog 57,6, diam 12,1; Van mej. F. de Vroom, 's-Gravenhage: ODTV 277 Jansma, T. S. Raad en rekenkamer in Holland en Zeeland tijdens Hertog Philips van Bourgondië, 's-Gravenhage, 1552; Jardot, M. Léger; dessins. Paris. [1952] geïll.; Jeltes, H. F. W„ Piet Meiners, zijn leven en zijn werk, 's-Gravenhage, 1952, gefll.; Kahnweiler, D. H. Klee, coll. Palettes. Paris, 1950, geïll.; Kaupert, W. Internationales Kunst-Adressbuch. 1952/53, Berlin. 1952, geïll.; Klee, Paul. Handzeichnungen, Insel Bücherei no 294 Wies baden, 1952, geïll.; Klee, Paul, Ueber die moderne Kunst. Bern. [1949], geïll.; Knuttel, G. Alida van Houten. 's-Gravenhage, 1952. geïll.; - Knuttel jr, G„ Theo van Hoytema. 's-Gravenhage. 1953. geïll.; Kramers, J. H. Over de kunst van de Islam. Leiden, 1953, geïll.; Kruiningen, H. van. Acht kleurenlitho’s bij de Gedaante verwisselingen van P. Ovidius Naso (vertaling van J. v. d. Vondel). Amsterdam, 1953; Kunstindustrimuseet 1 Oslo 75 aar. Oslo, 1953, geïll.; Landré, T. Dr H. P. Berlage Nzn, Mannen en vrouwen van Beteekenis. I1. Baarn, 1916; Larkin, O. W. Art and life in America. New York, 1949, geïll.; Leidsman, De, der vreemdelingen door ’s-Gravenhage en de omleggende dorpen. 's-Gravenhage, Pieter van Os, 1758, geïll.; Leloir, M. Dictionnaire du costume et de ses accessoires. Paris, [1951], geïll.; Leth, A., Chinese art; a selection of the exhibits shown at the Museum of Decorative Arts, Copenhagen, 1950. Copen hagen 1953, geïll.; Leymaire, J. Van Gogh, Ed. Tisne, 1951, geïll., Collection Prométhée; Marc, F. Tierstudien; 36 Handzeichnungen, [Wiesbaden], 1953; Marien, M. E. Oud België van de eerste landbouwers tot de komst van Caesar. Antwerpen. 1952, geïll.; Mars, Scheveningen. La Haye, z.j.; Martens van Sevenhoven, A. H., Archief van het Kapittel van St. Maria op het Hof te ’s-Gravenhage. ’s-Gravenhage, 1914; Moreau-Nélaton, E. Jongkind raconté par lui-même Paris, 1918, geïll.; Muls, Jozef. Een eeuw portret in België, Diest. 1944, geïll; Natanson, J. Early Christian ivories, London, 1953, geïll.; Nederlandsch Kunsthistorisch Jaarboek. 1952/1953; Niermeyer. J. F. De wording van onze volkshuishouding. Den Haag, 1946; Osborne, H. Theory of beauty, an introduction to aesthe tics. London, 1952, geïll.; Pelican History of Art. edited by N. Pevsner. London, 1953; gem.: Z 1, Waterhouse, E. Painting in Britain 15301790; Z 2, Rowland, B. Art and archltecteure of India; Picasso. Le Point, 17e année XLII, Oct. 1952, geïll.; Pichard, J. L’art sacré moderne. Paris, enz. 1953, geïll.; Pittori di leri e di oggi, N 3. [Milano], Ferrania; Pope, J. A. Fourteenth-century blue and white, a group of Chinese porcelain in the Topkapu Sarayi Miizisi, Instanbu Washington, Smithsonian Institue, 1952, Freer Gallery of art. Occasional papers Vol, 2 nr 1, geïll.; Rackham, B. Italian maiollca. London. [1952], geïll.; Reutersward, O. Monet, en Konstnarshistorisk. Stockholm, [1948], geïll.; Reynolds, G. British water-colours. London. 1951, geïll.; Victoria and Albert Museum, Illustrated Booklet no 4; Rust, W. J. Nederlands porseleine. Amsterdam, 1952, geïll.; Schapiro, M. Vincent van Gogh. London, 1941, geïll.; The Library of great painters; Schmalenbach. F. Kathe Kollwitz, 83 Wiedergaben. Bern, z.j.; Schmidt, G. Aquarelle von Paul Cézanne. Basel, [1952], geïll.; Ségy, L. African sculpture speaks. New York, 1952, geïll.; Soby, J. Thrall. Modigliani. New York, 1951, gem.; Sosset, L. L. Louis van Lint. Antwerpen, [1951], geïll. Monographieën over Belgische Kunst; Speiser, W. Vorderasiatsche Kunst. Berlin. [1952], gel'll.; Steinberg. The art of living. London, 1952, gem.; Stolk, A. van. Atlas van Stolk; Katalogus der historie- spot- en zinneprenten betrekkelijk de geschiedenis van Ne derland, beschreven door G. van Rijn. Amsterdam, Fr. Milller, 1895—1933, 12 din; Sturm-Bilderbuch VH, Jacoba van Heemskerck. Berlin. [1924], geïll.; Tapié, Michel. Un art autre. Paris. 1952, geïll.; Tralbaut, M. E. Vincent van Gogh in zijn Antwerpsche periode. Amsterdam, 1953, gel'll.; Tschudi, H. von. Edouard Manet, 4e ed. Berlin, 1920, gem.; Velde, Van de. Redevoeringen t.g.v. de Academische zitting te Brussel in het Paleis voor Schoone Kunsten op 8 April 1953; Venturi, L. La peinture italienne du Caravagi A Modigliani. Genève enz. [1952], gel'll.: Verhael in forme van joumael van den reys ende 't ver toeven vanCarel de II, Koning van Groot Britannien, in Hollandt 1660. 's-Gravenhage, Adr, Vlack, 1660, gel'll.; Victor Thonet 18851952. z.p., z.j., geïll.; Walden, H. Einblick in Kunst. Berlin, z.j., geïll.; Walden, H. Expressionismus; die Kunstwende. Berlin, 1918. geïll.: Westheim, P. Claude Monet, sechs mehrfarbige Wieder gaben. Zürich, 1953; Wirth, Z. Kutné Hora, la ville et son art. Prague, 1931. gem.; Wijngaert, Fr. van den. Joris Minne. Antwerpen 1951, ge- ill„ Monographieën over Belgische Kunst. Gray, B. Early Chinese pottery and porcelain, London, 1953, gem.; Grohmann, W. Das Werk Ernst Ludwig Kirchners, Mün chen, 1926, met 100 losse platen; Grosz, G. Abrechnung folgt, 57 polltische Zeichnungen, Berlin, 1952; Gruyter, W. Jos de. Graphic art; Dutch art today. Am sterdam, z.j., gem.; Haesaerts, P. Henri de Braekeleer, Beeldende Kunst, jrg. 27, afl. 3. Amsterdam enz. 1940, geïll.; Haghe, Die, jaarboek 1951/1952, red. W. Moll. 's-Gravenhage, 1952; Haghe, Die, jaarboek 1953, red. W. Moll. ’s-Gravenhage, 1953, geïll.; Hammacher, A. M. Vincent van Gogh. Amsterdam z.j., Paletserie, geïll.; Hamacher, A. M. Charley Toorop. Rotterdam, 1952, geïll.; Haslinghuis, E. J. Bouwkundige termen, woordenboek der Westerse architectuurgeschiedenis. Utrecht, 1953, geïll; Heller, D. In search of V.O.C.glass. Cape Town, [c. 1951], geïll.; Huebner, F. M. und Delgado. Die Maler der Romantik in Amerika. Bonn. enz. [c. 1953], geïll; Hughes, B. and Th. After the Regency; a guide to late Georgian and early Victorian collecting 18201860. London, [1952], gem.; Jaarboek 1948—1950, Koninklijk Museum voor Kunsten, Antwerpen, gem.;

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 622