55 Ledeganckplein 7Het aantal leerlingen der school bedroeg bij het begin van de cursus 19531954: 380. Hogere Vakschool voor het Hotel-, Café- en Restau rantbedrijf, Assendelftstraat 20. Bij het examen van de school slaagden in het verslagjaar 54 van de 62 candi dates Zij werden in de bedrijven opgenomen. Voor de nieuwe cursus werden weer 64 leerlingen het maximum dat de school kan herbergen inge schreven. School tot opleiding van Winkelpersoneel, De Gheyn- straat 129. Op 1 Januari 1953 bedroeg het aantal leer lingen 356, waarvan 195 meisjes en 161 jongens. Van de 71 candidaten voor het examen slaagden 36 meisjes en 25 jongens. De school ontving in 1953 aan Gemeentesubsidie een bedrag van 52.455,40. Het verslag omtrent het Lager Onderwijs 1953 bevat gegevens over de werkzaamheden van het Paedagogisch Centrum. Vakschool voor Schoenmakers, Crispijnstraat 50 Voor de dagschool en -cursussen waren op 31 Decem ber 1953 84 leerlingen ingeschreven, voor de avond school 69. Bij de dagschool slaagden 9 van de 16 examencandi- daten; er werden hier 18 nieuwe leerlingen ingeschre ven. Van de avondschool slaagden 30 van de 35 examen- candidaten. Over 1953 werd door de Gemeente een subsidie van ƒ20.973,57 verleend. Vakschool voor Kappers(-sters), Bakkerstraat 59. De nieuwe cursus begon op 15 September 1953 met 265 leerlingen. In het verslagjaar slaagden voor het damesvak 20 van de 24 candidaten voor het gezellendiploma en 14 van de 14 voor het vestigingsdiploma. Voor het herenvak slaagden 4 van de 5 candidaten voor het gezellendiploma en voor het vestigingsdiploma 15 van de 20 candidaten. Het Gemeentesubsidie bedroeg 10.348,69. Ie Huishoud- en Industrieschool van de Vereniging „Licht, Liefde, Leven", Vinkensteynstraat 141. Op 31 December 1953 waren 350 leerlingen op de school, te wetenvoor de primaire opleiding 292, voor huisnaaister 28, voor kinderverzorgster 14 en voor hulp in de huishouding 16. De aantallen diploma’s die kon den worden uitgereikt, bedroegen onderscheidenlijk 87, 12, 11 en 12. Voor de verschillende cursussen waren er 626 deelneemsters. De school ontving een Gemeente subsidie van ƒ51.468,51. 2e Huishoud- en Industrieschool van de Vereniging „Licht, Liefde, Leven", Vermeerstraat 56. Op 31 December 1953 telde de school 140 leerlingen voor primair huishoudonderwijs. In 1953 verwierven in totaal 44 leerlingen het getuig schrift. Deze school ontving 16.189,20 Gemeentesubsidie. Vereniging van kleermakerspatroons ter bevordering van het vakonderwijs voor kleermakers, school: Waal straat 30. Op 31 December 1953 waren bij de dagschool 51 leerlingen ingeschreven. Van de 18 deel nemers aan het examen 1953 zijn er 17 geslaagd. De avondschool telde 85 leerlingen, waarvan 4 deel namen aan het Meesterexamen van de Vakgroep Kleer makerij. Alle vier slaagden. De school ontving een ƒ20.046,31. Voor de drie scholen kende de Gemeente subsidies toe van onderscheidenlijk ƒ71.705,40, ƒ21.067,28 en ƒ13.964,55. Rooms-Katholieke Huishoudscholen Dr Kuyperstraat 4: De school telde op 1 September 1953 963 leerlingen voor 22 verschillende opleidingen, waaronder die voor lerares N XX met 49 leerlingen. In 1953 werden getuigschriften uitgereikt voor het met succes voltooien van de opleiding Kinderverzorgster Kinderverzorgster koloniehuizen Diploma vormingsklasse (Na Mulo) Hulp in de huishouding (oudere meisjes) Coupeuse Costuumnaaister Naaister Primair huishoudonderwijs Avondopleiding kinderjuffrouw Avondopleiding costuumnaaister Akte N XX Spionkopstraat 9: Deze school werd in September 1953 bezocht door 118 leerlingen. Het aantal geslaagden voor primair huishoudonder wijs bedroeg in het verslagjaar 31. I 3e Christelijke Huishoudschool, Vissershavenstraat 83. Deze school werd met ingang van 1 Januari 1953 zelfstandig. Het aantal leerlingen op 31 December 1953 bedroeg 233. In het verslagjaar ontvingen 73 leerlingen het getuigschrift van de primaire opleiding, terwijl aan 3 huisnaaisters het diploma kon worden uitgereikt. Het Gemeentesubsidie bedroeg ƒ22.758,73. Gemeentesubsidie van INSTELLINGEN TEN BEHOEVE VAN HET ONDERWIJS. - 8 14 40 27 8 9 20 76 16 10 16 Het Paedagogisch Centrum. Vakscholen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 62