en 56 In het verslag van de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst worden gegevens betreffende het geneeskundig schooltoezicht en de schooltandverzor ging aangetroffen. Secretariaat: Gevers Deynootplein 30,Scheveningen De Festivalcentra waren dit jaar Den Haag-Scheve- ningen, Amsterdam, Gouda, Delft, Haarlem, Naarden en Bloemendaal. Tentoonstellingen in het kader van het Holland Fes tival 1953 werden georganiseerd in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Delft, Haarlem en Utrecht, terwijl in het Rijksmuseum Kröller-Müller te Otterlo een grote tentoonstelling werd ingericht van werken van Vincent van Gogh. Het aantal manifestaties, dat in de periode van het Holland Festival 1953 is gegeven, bedroeg 119. In Den Haag-Scheveningen vonden 59 manifestaties plaats, in Amsterdam was het aantal 50. Buiten Den Haag en Amsterdam vielen 10 manifesta ties in de bovengenoemde plaatsen. In samenwerking met het Algemeen Haags Comité werden weer enige uitvoeringen gegeven tegen popu laire prijzen (Nederlandse Opera, Ballet du Marquis de Cuevas, Residentie-Orkest). De manifestaties in Den Haag-Scheveningen Amsterdam trokken in totaal 99 246 bezoekers. Redactionele publicaties over het Holland Festival werden opgenomen door 112 buitenlandse bladen; er vonden 17 buitenlandse radio-uitzendingen plaats. De gemeente ’s-Gravenhage verleende voor 1953 een garantie van 80.000, Nederlandse Opera 75.000,bijzondere voorstel lingen en uitvoeringen 5.169,volksvoorstellingen 1.643,muziek- en zangverenigingen ƒ7.500, openluchtconcerten ƒ7.195,het Zuidhollands Or kest 500,— de Vereniging van Haagse Museum- vrienden 300,de Vrije Academie 5.000, overige uitgaven voor culturele doeleinden 1.500,— Stichting Haags Cultureel Centrum, secretariaat: Burgemeester De Monchyplein 9. De stijging van het aantal contribuanten bleef in 1953 aanhouden; op 31 December 1953 bedroeg dit aantal 411. De traditionele Haagse Kunstmaand 1953 voerde als motto „Pluche en Plastic”. De diverse manifestaties van deze Octobermaand werden door ruim 30 000 personen bijgewoond. In het kader van de Kunstmaand werd een viertal tentoonstellingen gehouden, welke te zamen 24 691 bezoekers trokken. Het H.C.C. organiseerde voorts een aantal lezingen en voordrachtavonden en tijdens het Holland Festival 1953 de Holland Festival Club, een trefpunt voor allen, die rechtstreeks of zijdelings bij het Festival waren be trokken. De Gemeente verleende weer een subsidie van 10.000,voor het Centrum en 15.000,voor de organisatie van de Haagse Kunstmaand. De Commissie van Advies voor de verlening van studiebeurzen bestond op 31 December 1953 uit de volgende leden: J. van Andel (voorzitter), mej. Dr W. Smidt (secretaresse), Dr Ir B. Bölger, Ir R. J. V. Bongaerts, Mr J. J. Hangelbroek, Jhr Mr L. H. Sand berg en Mr C. R. C. Wijckerheld Bisdom. Adjunct- secretaris was H. J. Rousel. Aan 13 van de 56 candidaten werd een beurs toe gekend. Op 31 December 1953 genoten 44 studerenden een Gemeentelijke studiebeurs. Kosteloze toelating tot de school voor Taal- en Letterkunde werd aan 11 per sonen verleend. - - In de subsidies ter begroting 1953 gebracht, waren begrepen ƒ284.667,voor het Residentie-Orkest; ƒ161.104, voor de Haagse Kunststichting; 5.000,voordeJan- Campertstichtingƒ5.000,voor de Johan-Wagenaar- stichting; 5.000,voor de Jacob-Marisstichting; 15.000,voor de Haagse Kunststichting voor de Jeugd; 10.000,voor het Haags Cultureel Centrum. Voor opdrachten aan en aankoop van werken van Haagse beeldende kunstenaars werden bedragen van onderscheidenlijk 75.000,— en 25.000,uitge trokken; voor de uitgave van het verzamelde werk van Louis Couperus ƒ1.500, Aan het Holland Festival 1953 werd een garantie van f 80.000,verleend. Voorts werden subsidies verleend ten behoeve van: het Nederlands Steuncomité voor beeldende kunst ƒ500,— de Haagse Kunstmaand 1953 ƒ15.000,de Voor gegevens betreffende de verstrekking van schoolkleding en -voeding wordt verwezen naar het verslag van de Gemeentelijke Dienst voor School- kinderzorg. Zie hierna, onder „andere onderwerpen”, hetgeen is vermeld omtrent de „Haagse Kunststichting voor de Jeugd”. Van deze beide instellingen zijn afzonderlijke ver slagen verschenen. ANDERE ONDERWERPEN. Geneeskundig schooltoezicht; schooltandverzorging. Holland Festival 1953. Studiebeurzen; Burgemeester-De-Monchylonds. Kunstsubsidies. Schoolkleding en -voeding. Jeugdconcerten en school-toneelvoorstellingen. Museum voor het onderwijs; School- en kindertuinen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 63