Centrale, Bilderdijkstraat 1 Filiaal Colensostraat Filiaal Duinoord Filiaal Mient Filiaal Moerwijk Filiaal Paets van Troostwijkstraat Filiaal Chr. O.L.B. Scheveningen Filiaal O.U.B. Scheveningen Stations en correspondentschappen secretariaat: Burgemeester De Monchyplein 9. Het toneelgezelschap van de Stichting, de Haagse Comedie onder directie van de heer Cees Laseur, gaf in het seizoen 19521953 van 19 stukken 521 opvoerin gen, waarvan 25 in de Koninklijke Schouwburg. Deze 264 voorstellingen werden door 148 349 personen be zocht. De rekening over het seizoen 19521953 moest met een nadelig saldo van ƒ254.911,47 worden afgesloten. Van de Gemeente werd een bedrag van f 164.500, aan subsidie ontvangen en van het Rijk 90.000, er bleef derhalve nog een bedrag van 411,47 on gedekt. secretariaat: Burgemeester De Monchyplein 9. De Commissie voor de Jeugdconcerten van het Re- sidentie-Orkest kon in 1953 slechts aan 4 032 van de 5 072 aanvragen voor een abonnement voldoen. Het totale aantal bezoekets was ruim 20 000. Een orgel concert trok ongeveer 500 luisteraars. Door de Commissie voor Toneelvoorstellingen wer den 10 voorstellingen met in totaal ruim 8 300 bezoe kers georganiseerd. De Commissie voor de concerten en voorstellingen voor de lagere-schooljeugd organiseerde een 6-tal concerten en 14 toneelvoorstellingen, welke door res pectievelijk 4 950 en 18 800 leerlingen werden bezocht. De tentoonstelling „Vincent van Gogh” trok 6 400 leerlingen. Een poëzie- en prozamiddag werd bijge woond door ruim 1 300 (m.)u.l.o.-leerlingen. Het gemeentelijk subsidie bedroeg 15.000, secretariaat: Burgemeester De Monchyplein 9. Bekroond werd de inzending van Jan Mul, getiteld „De Prinses en de Varkenshoeder-’. (Operaprijsvraag 1949.) Opdrachten werden verstrekt aan de componisten Kees van Baaren, Guillaume Landré en Hendrik An- driessen (die alle drie een werk voor het Residentie orkest zullen schrijven), aan Henk Badings (vioolcon cert) en Jurriaan Andriessen (balletcompositie). Voorts werd een beperkte prijsvraag uitgeschreven voor een „Holland Festival-ouverture”. De componis ten Jurriaan Andriessen, Géza Frid en Oscar van He mel aanvaardden de aan hen gerichte uitnodiging. De rekening 1953 vertoonde een exploitatietekort ±102 548 57 van 6.533,44; 5.000,bedroeg het subsidie van de gemeente ’s-Gravenhage. secretariaat: Burgemeester De Monchyplein 9. De Constantijn-Huygensprijs 1953 (ƒ2.000,—) werd posthuum toegekend aan de in 1953 plotseling over leden voorzitter der Stichting, Mr Martinus Nijhoff. De Vijver bergprijs 1.500,verkreeg Albert Hel man voor zijn roman „De laaiende stilte”.. Met de Jan-Campertprijs (500,werd Albert Besnard bekroond voor de dichtbundel „Doem en Dorst”; de Essayprijs 500,werd toegekend aan Simon Vestdijk voor zijn boek „Essays in Duodecimo”. Twee extra-prijzen werden nog uitgereikt aan J. B. Charles 1.000,voor „Volg het spoor terug” en aan Simon Carmiggelt 500,voor zijn bundel hu moristische schetsen „Poespas”. De dichter Guillaume van der Graft (Ds W. Barnard) ontving opdracht tot het schrijven van een boek over Nijhoff. Het gemeentelijk subsidie over 1953 bedroeg f 5.000,—. secretariaat: Burgemeester De Monchyplein 9. De Jacob-Marisprijs voor de Schilderkunst 1953 (ƒ1.000) werd toegekend aan Nol Kroes voor zijn inzending „Man en Vrouw”; de beide materiaalprijzen (elk groot/' 300.werden toegekend aan Paul Arnt- zenius en J. Nanninga. De Jacob-Marisprijs voor de Tekenkunst (ƒ1.000, werd niet toegekend; evenwel werd aan drie mede dingers een gelijke prijs, van ƒ300,elk, toegewezen. Het betrof de ingezonden tekeningen vanCo Westerik („De angstige”), W. J. Rozendaal („Portret Gerda”), Kees Andréa („Spanje”). De stichting verleende haar medewerking bij de or ganisatie van de tentoonstelling „Haagse Salon 1953” in Pulchri Studio. Het exploitatie-overzicht 1953 vermeldde een voor delig saldo van ƒ1.669,77; het gemeentesubsidie was ƒ5.000,—. Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Bilderdijkstraat 1. Het hierna volgende staatje geeft een overzicht van de in 1953 uitgeleende boeken en van het leeszaalbe- zoek. waarvan Openbare Leeszaal en Bibliotheek. Leeszaalbezoeken studieboeken. kinderboeken. romans. 57 228 955 216 316 938 374 521 238 002 Hieronder bevinden zich 25 755 muziekwerken. Uitgeleende boeken. 394 510>) 36 686 83 540 116 793 88 656 92 623 66 755 58 690 16 963 178 733 15 485 18 568 28 004 20 201 20 047 20 343 13 452 2 105 132 794 21 201 44 340 48 250 31 350 31 174 22 874 29 127 13 411 20 632 40 539 37 105 41 402 23 538 16111 1 447 87 448 2 500 4 000 2 800 2 700 3 100 Haagse Kunststichting, Haagse Kunststichting voor de Jeugd, „Johan-Wagenaarstichting”, „Jan-Campertstichting”, „Jacob-Marisstichting", Leeszalen en Bibliotheken.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 64