tl-- 58 Leesbibliotheken der St. Vincentiusvereniging, secretariaat: Rijswijkseweg 163. Gegevens omtrent boekenbezit, uitlening en inge schreven lezers worden in onderstaand staatje aange troffen. De Christelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, te Scheveningen had einde 1953 774 betalende leden en 1 060 jeugdleden. Cijfers betreffende uitlening, bezoek en boekenbezit zijn vermeld bij, onderscheidenlijk be grepen in, die van de Openbare Leeszaal en Bibliotheek. Afdeling Boekverspreiding van het Algemeen Nederlands Verbond, Surinamestraat 28. Voor emigranten werden boekerijen opgericht in Australië, Canada, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika. Voorts werden partijen boeken gezonden naar Bel gische instituten en naar het taalgebied van Overmaas (Verviers, Teuven). Ook de Nederlandse kolonies in Brazilië, Nieuw- Guinea, West-Duitsland, Polen, in New-York en Parijs ontvingen boekenzendingen. Het Prins Bernhardfonds verleende voor de vijfde achtereenvolgende maal een subsidie van 1.000, Gemeentearchief, Rijswijkseplein 38. Voor gegevens omtrent het Gemeentearchief wordt verwezen naar het verslag van die instelling. Gemeentemuseum, Stadhouderslaan 41. Gegevens met betrekking tot het Gemeentemuseum worden aangetroffen in het verslag van de Dienst voor Schone Kunsten. Nederlandse Blindenbibliotheek, Noordwal 7. Zie blz. 48. De bibliotheek telde eind 1953 in totaal 17 185 be talende leden; het totale aantal lezers was 31 540. Het boekenbezit omvatte 208 734 banden met inbe grip van de boeken van de Christelijke Openbare Lees zaal en Bibliotheek te Scheveningen. De Gemeente verleende een subsidie van/328.899,72 het Rijk en de Provincie Zuid-Holland respectievelijk ƒ30.388,— en ƒ10.618,30. Het voordelig saldo van de lasten- en batenrekening was 6.263,20. Vereniging van Haagse Museumvrienden, secretariaat: Laan van Meerdervoort 14. De vereniging telde op 31 December 1953 in totaal 1 462 leden. Zij verwierf in het verslagjaar een schilderij van Jongkind, dat aan de Gemeente ter plaatsing in het Gemeentemuseum werd aangeboden. Vereniging Jeugdleeszaal en -Bibliotheek, Colensostraat 4. Het jaar 1953 stond in het teken van het 40-jarig be staan van deze instelling, hetgeen op sobere wijze werd herdacht. Het totaal van de uitgeleende boeken kwam dit jaar op 35 659 (vorig jaar 36 558). 5 420 jongens en 2 006 meisjes bezochten de leeszaal in 1953. In het verslagjaar bleef het ledental vrijwel constant; aan het eind van 1953 was het 707 (in 1952 706). De rekening gaf een nadelig saldo te zien van ƒ272,92 het Gemeentesubsidie bedroeg 6.741, Rooms-Katholieke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Sophialaan 9. Cijfers omtrent boekenbezit, ledental, uitlening en leeszaalbezoek zijn opgenomen in het volgende staatje. Het verslag van de R.K. Openbare Leeszaal en Bibliotheek bevatte geen financiële gegevens. Wel werd vermeld, dat een batig slot het resultaat der ex ploitatie was. Boekenbezit op n r,... ib«i I R.K. Leeszaal en Bibliotheek. 3 719 3 719 51 028 2 503 65 340 17418 Aantal in8CXeven^«< I lezers 1953. oocken’ Boekenbezit. Bibliotheken (afdelingen). 85 671 Centrale, Sophialaan 9 Filiaal Paschalisparochie (Benoordenhout) Filiaal Scheveningen Laani Noorderbeekdwarsstraat Rijswijkseweg Jurriaan Kokstraat I Van Egmondstraat I Jan Wapstraat EscamplaanI Hoefkade 1) In de loop van het verslagjaar werd de bibliotheek Westeinde overgebracht naar de Laan. 280 300 302 235 599 295 311 132 24 702 45 821 42 269 40 544 66 922 I 35 187 1 31 161 11 784 6 765 12 312 12 557 9 503 22 301 8 377 10 638 3 218 47 156 858 3 014 2 142 160 201 ontspannings lectuur. 48 958 6 280 10 102 13 950 1 642 1 826 Leeszaal- bezoeken. Uitgeleende wetenschappe lijke werken. Ledental op 31 Dec. 1953. I 31 Dec. 1953. 2 454 298 390

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 65