I ontvangen; aan rijkssubsidie ƒ1.232, 59 Vereniging „Oranje Nassau Museum", Prinsegracht 3 (Waaggebouw). Het Oranje Nassau Museum telde in 1953 1 060 be- secretariaatVan Imhoffstraat 7. Het verslag van O.K.K. over het verenigingsjaar 19521953 was bij het samenstellen van dit overzicht nog niet verschenen. In het verenigingsjaar 1952-1953 hebben in totaal 53 manifestaties plaats gehad: exposities, voordracht avonden, causeriën, muzikale uitvoeringen, excursies e.d.; deels alleen toegankelijk voor de leden, deels ook toegankelijk voor een breder publiek. Het aantal leden per 1 Augustus 1953 bedroeg 289, onder wie aangesloten bij de le afdeling (schilders, beeldhouwers en grafici) 105; 2e afdeling (architectuur en toegepaste kunst) 62; 3e afdeling (literatuur, toneel, dans, cinema) 46; 4e afdeling (muziek) 27. „Arti et Industriae” belegde in 1953 8 openbare bij eenkomsten, waarop verscheidene onderwerpen be treffende kunst, wooncultuur en industriële vormge ving werden behandeld. De vereniging telde op 31 December 1953 161 leden. Muzenstraat 29. Het orkest stond in 1953 weer onder leiding van Willem van Otterloo, terwijl daarnaast 17 gastdirigen- ten optraden. In totaal werden 132 concerten gegeven met 246 938 bezoekers; er vonden 30 gramofoonsessies plaats. Het orkest begeleidde uitvoeringen van het Toon- kunstkoor, Excelsior, de Stem des Volks en het R.K. Residentiekoor te ’s-Gravenhage en voorts van de Nederlandse Bachvereniging te Naarden. Er werden 8 concerten gegeven in het kader van het Holland Fes tival 1953. In het seizoen 19521953 waarbij niet gerekend de concerten voor de MijZeebad hebben 60 solisten, waarvan 33 landgenoten, medegewerkt aan 94 con certen van het Orkest; 65 van deze concerten werden door de Nederlandse solisten voor hun rekening ge nomen. Buiten ’s-Gravenhage werden concerten uitgevoerd in Parijs (1), Ostende (1), Amsterdam (4), Leiden (11), Korte Voorhout 3. Voor gegevens betreffende de Koninklijke Schouw burg wordt naar het verslag van die instelling verwezen. In het verslagjaar werden 8 tentoonstellingen geor ganiseerd. Op 31 December telde het Genootschap in totaal 447 leden (1952: 417). Het nadelige saldo 1953 bedroeg volgens de verlies- en winstrekening 7.494,56. secretariaat: Rijswijkseplein 38. Voor de leden van „Die Haghe” werd in 1953 een aantal voordrachten en excursies georganiseerd. Op 31 December 1953 bedroeg het ledental 397. Het nadelig saldo van de rekening 1953 was ƒ1.252,25,-. Internationaal Persmuseum, Javastraat 32. Het Museum werd door ruim 800 personen bezocht. Dat dit aantal steeg in vergelij king met voorgaande jaren was in niet geringe mate te danken aan een tentoon stelling, die in Mei 1953 werd gehouden in het Ge meentearchief, ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de Haagse Journalistenvereniging. Het daar ten toongestelde was voor een overwegend deel afkomstig uit het Museum. Deze tentoonstelling trok meer dan 1 200 bezoekers. Dank zij een gemeentelijk subsidie werden vele boe ken, kostbare collecties historische bladen en curiosa aangekocht. De aantallen bezoekers van de in de Gemeente ge vestigde Rijksmusea bedroegen in 1953 zoekers. Aan contributies werd een bedrag van ƒ988,85 Particuliere Musea. Letterkundig Genootschap „Oefening Kweekt Kennis", Vereniging „Haagsche Kunstkring", secretariaat: Korte Vijverberg 7. Nederlandse Vereniging „Arti et Industriae", secretariaat: Elandstraat 66. Vereniging „Het Residentie-Orkest”, Koninklijke Schouwburg, Schilderkundig Genootschap „Pulchri Studio", Lange Voorhout 15. Vereniging „Die Haghe", Rijksmusea. Mauritshuis105 315 Museum Mesdag5 063 Panorama Mesdag183 816 Museum Meermanno Westreenianum321 Museum Gevangenpoort37 676 Nederlands Postmuseum13 465 Het Rijkspenningenkabinet was in 1953 nog gesloten, omdat een permanente expositie niet kon worden ingericht wegens te beperkte plaatsruimte. Het aantal incidentele bezoekers en be zoekers in groepsverband bedraagt per jaar naar schatting 1 000 a 1 200.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 66