I' I I Haagse Bond Vacantiebezigheid voor Schoolkinderen, secretariaat De Genestetlaan 237, en Stichting R.K. Vacantiebezigheid Den Haag, corr.-adres Franklin- straat 117. Voor gegevens wordt verwezen naar blz. 46. Vereniging tot het houden van St. Nicolaasfeestjes op de Haagse scholen, secretariaat: Berberisstraat 117. Het aantal deelnemers steeg in 1953 met 2 495; in totaal vierden 32 659 kinderen het feest mede. Hierbij waren 30 zieke en gebrekkige kinderen. Het financieel overzicht van de feestviering 1953 toonde een voordelig saldo van ƒ744,54. Haagse Jeugd-Actie (Haja), secretariaatBurgemeester De Monchyplein 9. Voor het jaar 1953 stelde de Gemeente een subsidie van 62.000,beschikbaar voor de jeugdorganisaties, alsmede een bedrag van 106.850,voor de jeugdzorg. Voor haar eigen werkzaamheden ontving de Haja een subsidie van 15.000, De huisvesting van verschillende jeugdzorginstel- lingen is nog steeds een probleem. In het verslagjaar konden bij wijze van „noodoplossing” enkele be tonnen onderhuizen in de nieuwe woonblokken in de Moerwijk en Morgenstond worden gehuurd en tot jeugdverblijf worden ingericht; verder werd het jeugd- en conferentieoord „Overvoorde ’’gedeeltelijk in ge bruik genomen, terwijl een gemeentepand aan de Laan werd hersteld en ingericht tot jeugdverblijf. Ook in 1953 werd door Burgemeester en Wethou ders uit het Burgemeester-De-Monchyfonds een beurs beschikbaar gesteld voor de opleiding van een jeugd leider ten dienste van de massajeugd. De sectie „Georganiseerde Jeugd” regelde voor de jeugd de herdenkingsbijeenkomst op de nationale her denkingsdag en de viering van de 5e Mei. De sectie „Vrije Jeugd” gaf ook in het verslagjaar filmvoorstellingen in de clubhuizen en theatervoorstel lingen in de vacanties, laatstgenoemde met medewerking en onder auspiciën van het Haags Vacantie-Comité. Bij de jaarwisseling werd in samenwerking met de Stichting Algemeen Haags Comité op verscheidene plaatsen weer een kerstboomverbranding georganiseerd. In het verslagjaar werden vanwege de Haja geen vacantiekampen op het terrein „Ockenburgh” gehou den wegens het niet-beschikbaar-zijn van een voldoen de aantal leiders. In samenwerking met de Vereniging voor Handen arbeid werden weer avondcursussen georganiseerd, waaraan door 42 jeugdleiders(-sters) werd deelgeno men, van wie er 27 het Haja-diploma verwierven. Voor gegevens betreffende de uitlening van kinder boeken door de Centrale, Bilderdijkstr. 1, en door de filialen van de Openbare Leeszaal en Bibliotheek, de Christelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek te Sche- veningen en de Jeugdleeszaal en -Bibliotheek wordt verwezen naar blz. 57 en 58. Hilversum (6), Gouda (3), Dordrecht (3), Delft (3), Eindhoven (1), Middelburg (1). De Nationale Ramp, die Nederland trof op 1 Fe bruari 1953, gaf aanleiding tot een extra concert, waar door, dank zij de belangeloze medewerking van alle betrokkenen, 7.472,aan het Rampenfonds kon worden afgedragen. Subsidie werd verleend door het Rijk, de Gemeente en de Provincie en bovendien door enige gemeenten waar regelmatig wordt geconcerteerd. Korte Beestenmarkt 7. Aan het einde van het schooljaar 1953 bedroeg het aantal ingeschreven leerlingen 270, waarvan 144 man nelijke en 126 vrouwelijke. Aan 61 leerlingen werd kosteloos onderwijs gegeven; 13 leerlingen genoten een Rijksbeurs of een renteloos voorschot ter voortzetting of voltooiing van hun muziekstudies. Van elders kwamen 124 leerlingen. Door 57 candi- daten werd aan de practische eindexamens deelgeno men slechts één candidaat werd afgewezen. Met de conservatoria van Parijs en Brussel werden uitwisselingsconcerten georganiseerd in 1953. secretariaat: Prinsessegracht 23. In totaal werden door het Instituut en zijn onderde len in 1953 104 vergaderingen en excursies, 3 vacantie- leergangen en 2 buitenlandse excursies gehouden. Het aantal leden bedroeg op 31 December van het verslagjaar 6 810. De bibliotheek leende 2 517 werken uit en had 2 091 bezoekers. Er werden in het verslagjaar 455 boeken aan de bibliotheek toegevoegd. De staat van lasten en baten van het instituut over 1953 gaf een batig saldo te zien van 4.950,84. Mauritskade 5. Het aantal deelnemers aan de cursussen van het in stituut heeft in 1953 bedragen 5 224. De opbrengst van de 152 cursussen welke in het verslagjaar voortgang hebben gevonden, bedroeg 17.700,—. De Gemeenteraad kende een subsidie van 6.000, toe over 1953. Bureau: Westeinde 46. Op 30 Juni 1953 waren 10 521 individuele leden aan gesloten. Aan de cursusen werd in het verslagjaar deelgeno men door 5 181 personen. De Zondagochtendbijeenkomsten werden door 22 126 personen bezocht; de andere grote bijeenkom sten (toneel, muziek, voordracht) door 23 800 personen. Voorts bezochten 559 leden in georganiseerd ver band verscheidene tentoonstellingen. De rekening vertoonde een nadelig saldo van ƒ3.554,78. L 60 Jeugdwerk. Koninklijk Conservatorium voor Muziek, Koninklijk Instituut van Ingenieurs, Vereniging Volksuniversiteit van ’s-Gravenhage, Haags Instituut voor Volksontwikkeling,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 67