I 61 secretariaat: Laan Copes van Cattenburch 55. In het voorjaar 1953 kwam er te Loosduinen een federatieve organisatie tot stand, genaamd „Centraal Comité Loosduinen”. Dit was het resultaat van het regelmatig contact met verenigingen in dit stadsdeel. De „Actie Torenspits” (ter verkrijging van bij dragen ten bate van voorzieningen in verband met het aanbrengen van een nieuwe spits op de Haagse toren) kwam in het verslagjaar tot stilstand. In samenwerking met de Haagse Tramweg Mij. en de V.V.V. 9 ’s-Gravenhage werden in de zomer 1953 rondritten per H.T.M.-bus georganiseerd door oude en nieuwe wijken, langs stadsparken en strand; in totaal hebben 37 735 Hagenaars en vreemdelingen aan deze rondritten deelgenomen. Nadien werden 2 575 ouden van dagen in de gelegenheid gesteld om een rondrit mee te maken met financiële steun van het Comité. Beknopt overzicht van de manifestaties: a. Viering Koninginnedag 1953 Deze werd ingezet met klokgelui van alle kerken en omvatte een feestelijke speurtocht voor de jeugd (12 500 kinderen), vlieger wedstrijden, het wielercriterium „Ronde van Den Haag” 10 000 toeschouwers), een sportmiddag 6 000 bezoekers), een stermuziekoptocht van Haagse corpsen in de vooravond, dansvermaak op de openbare weg in onderscheidene wijken en het vierde „Koninginne- concert” in het Houtrustgebouw, uitgevoerd door het Residentie-Orkest 7 000 toehoorders). De feestdag werd besloten met een taptoe door de Koninklijke Militaire Kapel. Op vele punten van de stad waren wederom kinder- vermakelijkheden geplaatst, welke van 30 April tot en met 5 Mei (behalve Zondag 3/5 en Maandag 4/5) in bedrijf zijn geweest en in niet geringe mate tot de feest vreugde hebben bijgdragen. b. Viering Bevrijdingsdag 5 MeiEr werden wandel tochten over 10 en 15 km georganiseerd, waaraan werd deelgenomen door 4 500 personen, verder jeugd voorstellingen in de Rotonde van het Houtrustgebouw (voor 2 000 kinderen), in het openluchttheater Zuiderpark (voor 2 000 kinderen) en op het Binnenhof (eveneens voor 2 000 jongeren). Vóór het oude stadhuis werden door 110 Zuid- afrikaanse volksspelers gracieuze volksspelen uitge voerd. Voorts had er in de vooravond een „Avondspurt- feest” op het A.D.O.-terrein in het Zuiderpark plaats voor een publiek van circa 5 000 personen; tot besluit werd daarbij een vuurwerk afgestoken. De viering van de Nationale Feestdag werd afgesloten met een groot vuurwerk op het Malieveld. Twee dagen later op 7 Mei werd in het Zuider- park-Openluchttheater een dansvoorstelling door het gezelschap Zuidafrikaanse Volksspelers gegeven. c. Nationale Sloepenwedstrijden Op 2 Mei werden in het verversingskanaal nabij Houtrust de Nationale Sloepenwedstrijden georganiseerd (voor de zesde maal), Haagse Jeugdherberg Stichting, secretariaat: Perenstraat 194. Het maximale aantal overnachtingen per jaar bleek in 1952 nog niet te zijn bereikt, want in 1953 bedroeg het aantal 25 773 of ruim 1 000 overnachtingen meer dan in 1952. Van deze 25 773 overnachtingen kwamen er 12 971 voor rekening van de mannelijke en 12 802 voor rekening van de vrouwelijke gasten. Het totale aantal buitenlanders bedroeg 13 838. De opbrengst van de overnachtingen was in 1953 ƒ17.230,15. De bezoekers gebruikten 21080 brood maaltijden en 14 586 warme maaltijden, welke onder scheidenlijk ƒ9.486,— en 13.856,70 opbrachten. Stichting „Haagse Jeugdverblijven’ secretariaat: Laan Copes van Cattenburch 55. Door de gedeeltelijke openstelling van het jeugd- en conferentieoord „Overvoorde” verkreeg de stichting een prachtige aanwinst. Het aantal door de stichting beheerde verblijven breidde zich uit van 31 in het begin tot 43 aan het eind van het jaar. Financiële gegevens werden voor het Gemeentever slag niet ontvangen. Gegevens omtrent de sport- en speelterreinen van de Gemeente worden aangetroffen in het verslag van de Haagse Stichting voor Lichamelijke Opvoeding. Turnkring 's-Gravenhage en omstreken van het Konink lijk Nederlands Gymnastiek-Verbond, secretariaat: Kamperfoeliestraat 95. Door toetreding van een tweetal kwam het aantal der aangesloten verenigingen op 25; het totale aantal leden der aangesloten verenigingen werd hierdoor 8 102. In 1953 werden o.a. georganiseerd: een kringuit- voering ten bate van het Rampenfonds, de bonds- vaardigheidsproeven en de Haagse kampioenschaps- wedstrijden. Het financiëel overzicht 1953 toonde een voordelig saldo van 400,71. Christelijke Turnkring 's-Gravenhage en Omstreken van het Nederlands Christelijke Gymnastiek-Verbond, secretariaat: Uddelstraat 27. Het aantal aangesloten verenigingen bedroeg aan het eind van het jaar 13; het ledenaantal was 6 500. Tweemaal werden in 1953 kringmarsen gehouden en er werd een grote gymnastiekdemonstratie gegeven. R.K. Haagsche Turnkring, secretariaatDen Helderstraat 51 Op 1 Januari 1953 bestond de kring uit 23 vereni gingen het aantal leden bedroeg op die datum 4 424. Dit aantal was gestegen tot 4 649 op 1 November van het verslagjaar. Bij het leidersexamen op 28 Juni slaagden 7 van de 9 candidaten. v.v.v. Vereniging voor Vreemdelingenverkeer. Stichting Algemeen Haags Comité, Beoefening van sport.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 68