I I s I 62 j. Jeugdfilmvoorstellingen (11 000 toeschouwers) in samenwerking met de Haagse Jeugd-Actie; k. Vacantie-Wielercriterium in het Zuiderpark 12 000 belangstellenden) Sportdemonstraties op verschillende pleinen. Het Haags Vacantie-Comité evenals het Algemeen Haags Comité verleende medewerking aan evene menten in de Haagse Bloemenweek. Het totale aantal bezoekers aan culturele manifesta ties in de „vacantieweken” heeft rond 13 000 bedra gen, het aantal bezoekers bij de sportmanifestaties 47 000 en het aantal bezoekers bij en deelnemers aan alle manifestaties in de „Haagse Vacantieweken” ongeveer 130 000. Bij Raadsbesluit van 2 November 1953 (Bijlage 573) werd besloten dat alle beelden van het monument op het Plein 1813 zullen worden vernieuwd. Bij Raadsbesluit van 2 November 1953 (Bijlage 574) werd een definitieve Regeling van het Welstandstoe zicht in de gemeente ’s-Gravenhage vastgesteld. Het toezicht zal worden uitgeoefend door een Raad voor de Welstand, alsmede een Welstandscommissie en su perviseren. Aan het einde van het verslagjaar was de nieuwe regeling nog niet in werking getreden. Derhalve bleef het Raadsbesluit van 27 October 1952 van kracht, waarbij het tijdvak, waarvoor de Welstands commissie (zie blz. 10) is ingesteld, werd verlengd tot de inwerkingtreding van een nieuwe regeling. HOOFDSTUK XIV EREDIENSTEN. De hierna volgende tabel geeft een overzicht van de kerkelijke gemeenten, het aantal leraren of geestelijken en het aantal kerkgebouwen van elk dier gemeenten op 31 December 1953. waaraan de acht in Nederland bestaande zeevaart scholen deelnamen; er waren duizenden belangstel lenden. Den Helder won de eerste prijs. d. Vlaggetjesdag Scheveningen Aan de voorbereiding hiervan hadden twee leden van het bestuur een werkzaam aandeel. e. Holland Festival 1953 In en om het Holland Festival heeft het Algemeen Haags Comité niet minder dan twaalf culturele uitvoeringen verzorgd, waarvan twee met subsidie van de Stichting Holland Festival. Het totale aantal bezoekers bij de Comitévoorstel- lingen in het Holland Festival bedroeg rond 12 000. Concert Koninklijke Militaire Kapel in het Hout- rustgebouw (4 500 bezoekers). g. Prinsjesdagconcert door het Residentie-Orkest o.l.v. Willem van Otterloo op 21 September in het Houtrustgebouw. (7 000 toehoorders). h. Intocht van „Sint Nicolaas” Voor de zesde maal werd de goedheiligman (per boot) in de stad gehaald. i. Kerstbomenverbranding Na de Kerstdagen 1953 werd in samenwerking met de Haagse Jeugd-Actie een georganiseerde kerstbomenverbranding in verscheidene stadswijken georganiseerd. Bij de van Gemeentewege georganiseerde feestelijke ingebruikneming van het nieuwe Stadhuis heeft het Algemeen Haags Comité als bijdrage zijnerzijds de kosten van de feestelijke buitenverlichting van het ge bouw alsmede de versiering van het Burgemeester De Monchyplein voor zijn rekening genomen. L secretariaat: Laan Copes van Cattenburch 55. Het Comité heeft in 1953 zijn werkzaamheden wederom ingepast in die van het Algemeen Haags Comité. De „vacantieweken” werden georganiseerd voor de periode van 25 Juli t./m. 8 Augustus. De voornaamste evenementen waren: a. Het Politiefeest in het Zuiderpark 12 000 toe schouwers) b. Vacantiefietstocht en „Vrije Stempeltochten” 300 deelnemers) c. Autobusexcursie naar Oostvoorne (200 deelnemers) d. Boottochten naar Dordrecht en Schiphol (1 150 deelnemers) e. Excursies naar Haagse bedrijven en instellingen 1 300 deelnemers); f. Autobusrondritten, 30 km langs oude en nieuwe wijken, stadsparken en strand 10 000')deelnemers); g. Vacantieconcerten, door Haagse muziekcorpsen, Koninklijke Militaire Kapel (telkens voor 900 toe hoorders) en bij de viering van het 50-jarig bestaan van de Haagse Politie-Muziekvereniging „Onderling Kunst genot” 2 500 luisteraars); h. Dansdemonstraties van een buitenlands gezelschap in Openluchttheater Zuiderpark en Haagse Dierentuin 1 400 en 1 500 bezoekers); i. Jeugdvoorstellingen: poppenkast en jeugdtoneel 38 000 en 2 400 jeugdige toeschouwers); Kerkelijke gemeenten. 1 2 2 1 1 1 2 2') 2 1 8 1 I 2 13 8 2 13 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 Monumentenzorg. Zorg voor Stadsschoon. Kerkelijke gemeenten. Anglicaanse Kerk Baptisten Gemeente ’s-Gravenhage Baptisten Gemeente ’s-Gravenhage-Oost Christelijke Geref. Kerk ’s-Gravenhage Centrum Christelijke Geref. Kerk ’s-Gravenhage-West Christen-Gemeenschap Des Heren Nieuwe Kerk zijnde Nova Hierosolyma Doopsgezinde Gemeente Evangelisch-Lutherse Gemeente ’s-Gravenhage Transporteren Zie voor noten volgende bladzijde. Per kerkeljjke gemeente, rjï lit i V öfi •5 5 Per kerk genootschap. V 4> 00 Stichting Haags Vacantie-Comité. 11) Dit aantal is begrepen in het op blz. 61 genoemde cijfer.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 69