iidililid Is'M HOOFDSTUK XV. LANDSVERDEDIGING. I. Dienstplicht. A. Lichtingen 1941, 1942 en 1943. e. 3 I 12) 63 151 4 34 3 3 2 Ook in het verslagjaar moest, evenals in de voor gaande jaren, de inschrijving van deze lichtingen wor den voortgezet. Het aantal ingeschrevenen was op 31 December 1953 gestegen tot onderscheidenlijk 4 372, 4 350 en 4 372. In de loop van 1953 is nog één ingenieur, behorende tot de lichting 1941, gekeurd. Hij werd voor de dienst voorgoed ongeschikt verklaard. C. Tijdelijk ongeschikt verklaarden van oudere lichtingen. Tijdens de keuring der lichting 1954 dienden aan een tweede lichamelijk onderzoek te worden onder worpen 159 personen, die in de jaren 1951 en 1952 tijde lijk ongeschikt waren verklaard. Hiervan behoorden: 8 personen tot de lichting 1952; 151 personen tot de lichting 1953. In 174 gevallen moest een onderzoek worden inge steld naar de reden, waarom aan een oproeping ter keuring geen gevolg was gegeven. '31 1 B. Lichting 1954. Begin keuring: 28 Augustus 1952 Laatste keuringsdag: 17 Juli 1953. Van de 3 821 ingeschrevenen werden: 1. goedgekeurd 2. tijdelijk ongeschikt verklaard 3. voorgoed ongeschikt verklaard 4. met geldige reden niet gekeurd wegens a. vrijwillige dienstneming h. beoefening buitenlandse zeevaart c. verblijf buitenslands d. bekleden van of opleiding tot een geestelijk of godsdienstig-menslievend ambt verblijf in een bepaalde inrichting f. overlijden 5. niet gekeurd om andere redenen (inschrijving elders e.d.) sI Oil isI at s a s 8 s, en on 7T'r- Kerkelijke gemeenten. 00 M I I 2 1 1 42) 5 3’) 8 2 1 4 5 2 3 1 1 5 1 1 1 3 1 3 1 37<) 27=) 4’) 2 6 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 5 1’) 5 12710) 5131»») 28 4 103 255 103 255 1 1 8 1 1 1 1 INSCHRIJVING, KEURING EN OPKOMST IN WERKELIJKE DIENST. 2 941 157 520 13 2 1 1 8 3’) 2 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 Per kerk- genootschap. 3 1 1 1 1 1 1 1 1 13 2 9’) 14 8 1 1 1 8 1) Bovendien 3 lokaliteiten. 2) Bovendien 1 lokaliteit. 3) Bovendien 1 hulplokaal. 4) Bovendien 5 godsdienstonderwijzers. 5) Bovendien 8 kapellen (wijkgebouwen). 6) Bovendien 2 godsdienstonderwijzers. 7) Bovendien 4 kapellen (wijkgebouwen). 8) Bovendien 1 vicaris. 9) Bovendien 3 hulpgebouwen. 10) Bovendien 18 godsdienstleraren. 11) Bovendien 14 kapellen (internaten). 12) Bovendien 1 kerkhofkapel. 27") l**)lS 23 1’) Transporti First Church of Christ. Scientist Gereformeerde Gemeente ’s-Gravenhage Gereformeerde Gemeente Scheveningen Gereformeerde Kerk, ’s-Gravenhage-Oostj Gereformeerde Kerk, ’s-Gravenhage-Westi Gereformeerde Kerk, ’s-Gravenhage-Zuid Gereformeerde Kerk, Scheveningen Gereformeerde Kerk, ’s-Gravenhage-Loosduinen Gereformeerde Kerk (onderh. art. 31 K.O.), ’s-Gravenhage-Oost i Gereformeerde Kerk (onderh. art. 31 K.O.),’s-Gravenhage-West Gereformeerde Kerk (onderh. art. 31 K.O.), ’s-Gravenhage-Zuid Gereformeerde Kerk (onderh. art. I 31 K.O.), Scheveningen Gereformeerde Kerk (onderh. art. 31 K.O.), ’s-Gravenhage-Loos- i duinen Hersteld Apostolische Zendingkerk Katholiek-Apostolische Gemeente Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der laatste dagen Ned. Hervormde Gemeente, ’s-Gravenhage Ned. Hervormde Gemeente, Scheveningen Ned. Hervormde Gemeente, Loosduinen Duinoordkerk Duitse Evangelische Gemeente Waalse Hervormde Gemeente Ned. Israëlietische Gemeente, ’s-Gravenhage Ned. Portugees-Israëlietische Gemeente Oud Baptisten Gemeente Oud-Bisschoppelijke Cleresy (Oud-Katholieke Gemeente) Oud-Gereformeerde Gemeente, 's-Gravenhage-Centrum Oud-Gereformeerde Gemeente, Scheveningen R emonstrants-Gereformeerde Gemeente Rooms-Katholieke Gemeente, ’s-Gravenhage (met Scheveningen) Rooms-Katholieke Gemeente, Loosduinen Russisch Orthodoxe Gemeente ’s-Gravenhage Vrije Evangelische Gemeente Vrije Katholieke Kerk Totaal 43 kerkelijke gemeenten, be horende tot 25 kerkgenootschap pen '7? Per kerkelijke gemeente. - F.’ 4)»J8) I 5)7) 52 35 7‘)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 70