Ten aanzien van 4 365 personen is beoordeeld, of zij uit hoofde van militaire verplichtingen al of niet tot een verbintenis bij de „Bescherming Bevolking” kon den worden toegelaten. Ten behoeve van vrijwillige dienstneming en voor bevordering werden 1857 zg. bewijzen van goed gedrag, 1 386 bewijzen betreffende de burgerlijke staat en 1 775 bewijzen van Nederlanderschap uitgereikt. In 836 ge vallen is overgegaan tot legalisatie van handtekeningen, in het algemeen voorkomende op verklaringen betref fende de vrijwillige militaire dienst. Tevens is 1 bewijs van goed gedrag opgemaakt ten behoeve van de op neming van een oud-militair in „Bronbeek”. In 1 195 gevallen zijn bewijzen betreffende de ver houding tot de dienstplicht afgegeven of ambtelijke inlichtingen hieromtrent verstrekt. Ten aanzien van 3 893 personen is, naar aanleiding van de van de Commissaris der Koningin ontvangen brief van 14 Mei 1948, A.N. 1716 (5e afd.), be oordeeld, of uit militaire overwegingen bezwaren be stonden tegen inwilliging van een verzoek om afgifte van een Nederlands paspoort. Aan 1 583 personen is een oproeping toegezonden, houdende de opdracht om 1 dag in werkelijke dienst op te komen, met het doel te kunnen nagaan, of de in hun bezit zijnde kleding- en uitrustingsstukken nog in de vereiste staat verkeerden. Ten behoeve van de administratie van dienstplich tigen zijn 44 516 mutaties aangetekend, waarvan in 5 466 gevallen aan één der ministeries van Oorlog en Marine en in 183 gevallen aan burgemeesters van ande re gemeenten opgaven moesten worden verstrekt. Ter reconstructie van de administratie van hen, die, hoewel behorende tot de vooroorlogse lichtingen, na de bevrijding werkelijke dienst hebben verricht, zijn op verzoek van de Minister van Oorlog t.a.v. 53 per sonen de nodige dienstplichtgegevens verzameld en op daarvoor speciaal bestemde A-kaarten vastgelegd. Op 3 Augustus 1953 heeft de Minister van Oorlog een eerder aangekondigde proefmobilisatie van tot een bepaalde Divisie behorend militair personeel en een proefvordering van motorrijtuigen bevolen. Na ontvangst van de daartoe strekkende telegra fische mededeling heeft onverwijlde aanplakking plaats gehad van 1. een openbare kennisgeving, houdende oproeping van kwartiermakers; 2. een openbare kennisgeving met betrekking tot een op 4 Augustus d.a.v. te houden proefvordering van motorrijtuigen. De hierbij betrokken 52 eigenaren of houders zijn ongeveer op het tijdstip van aan plakking der openbare kennisgeving schriftelijk her innerd aan de, ingevolge artikel 61 van de Inkwar- tieringswet, op hen rustende verplichting. Deze her inneringen zijn door jeugdig personeel der Gemeen tesecretarie uitgereikt. Op 4 Augustus 1953, vond, wederom na ontvangst van een telegram, de oproeping bij openbare kennis geving plaats van het overige tot die Divisie behorende personeel. De tijdelijke ontruiming van de voor de legering der troepen hier ter stede nodige schoolgebouwen zowel openbare als bijzondere scholen is in op dracht van de Wethouder van Onderwijs tijdig door de Dienst der Gemeentewerken geschied. Een drietal ambtenaren ter secretarie heeft de Burgemeester tijdens de proefvordering van motor rijtuigen vertegenwoordigd. Van de 52 voor deze vor dering aangewezen auto’s waren 46 tijdig op de ver zamelplaatsen aanwezig en konden bij de verschillende legeronderdelen worden voorgereden. Uit onderzoeken ingesteld naar de reden van niet-verschijning der 6 ontbrekende voertuigen, is gebleken, dat slechts 1 eige naar in gebreke moest worden gesteld; tegen hem is proces-verbaal opgemaakt. Geconcludeerd kan worden, dat zowel de opkomst van militair personeel als de proefvordering, voor wat ’s-Gravenhage betreft, een alleszins bevredigend ver loop heeft gehad. Aan 385 alhier wonende personen is wegens lichaams gebreken een ontslagbewijs uitgereikt. In 44 gevallen zijn kennisgevingen toegezonden betreffende uitslui ting van de dienst, op grond van artikel 22 der Dienst plichtwet. Krachtens artikel 41, eerste lid, der Dienstplichtwet is m.i.v. 1 October 1953 wegens diensteindiging ontslag uit de dienst verleend aan a. de dienstplichtigen (de buitengewone dienstplich tigen inbegrepen), geboren in 1918, die geen rang rang hebben bekleed b. de dienstplichtige onderofficieren, geboren in 1913; c. het reservepersoneel, geboren in 1908. In 1953 zijn 1 561 aanvragen om toekenning van kostwinnersvergoeding behandeld. Het aantal gevallen, 65 AFGIFTE VAN ZG. BEWIJZEN VAN GOED GEDRAG, BEWIJZEN VAN NEDERLANDERSCHAP, LEGALISATIE VAN HANDTEKENINGEN ENZ. INSPECTIE. ADMINISTRATIE DIENSTPLICHTIGEN. PROEFMOBILISATIE MET EEN DAARUIT VOORTVLOEIENDE PROEFVORDERING VAN MOTORRIJTUIGEN. ONTSLAG. II. Kostwinnersvergoeding, c. q. vrij stelling van dienst als gewoon dienstplichtige wegens kostwin nerschap, uitkeringen van ver schillende aard enz. KOSTWINNERSVERGOEDING.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 72