I I f III. e. 66 In 1953 zijn 70 aanvragen om vrijstelling wegens kostwinnerschap opgemaakt. Omtrent elke aanvraag is een staat van inlichtingen aan het betreffende minis terie toegezonden. Ter zake van door ongehuwde militairen ingediende verzoeken om, overeenkomstig het bepaalde in de „Voorlopige Regeling Bezoldiging Koninklijke Land macht” als kostwinner te worden erkend, zijn in de loop van het verslagjaar 20 staten van inlichtingen op gemaakt, welke met de verzoekschriften aan de Minis ter van Oorlog zijn toegezonden. De voorschriften betreffende deze vrijstelling zijn niet gewijzigd. De financiële hulpverlening aan gedemobiliseerde militairen op grond van de in het verslag over 1951 ge noemde regelingen, is in 1953 voortgezet. Wegens uitbetaalde vergoedingen aan gedemobili- seerden-bouwvakarbeiders, die tengevolge van hun ver blijf in militaire dienst niet in het bezit waren van vol doende vacantiebonnen, is voorts nog een bedrag van 48,48 aan het Rijk gedeclareerd. De volgende ter zake uitbetaalde bedragen zijn vol gens het hieronder vermelde, in kwartalen verdeelde, overzicht aan het Rijk gedeclareerd. Op grond van de bij beschikking van de Minister van Oorlog van 11 Augustus 1948, Staf Adjudant- Generaal, afdeling A.2. bureau 3, nummer 563 vast gestelde regeling hebben in 1953 de volgende betalin gen plaats gehad: 1ste kwartaal 3 gevallen Voor verschillende overheidsinstellingen zijn in to taal 1995 onderzoeken ingesteld of medewerking ver leend aan zaken, welke betrekking hadden op: waarin vergoeding werd uitbetaald, bewoog zich ge durende het verslagjaar in stijgende lijn. Hieronder volgt een overzicht van de voor rekening van het Rijk uitbetaalde bedragen enz. De voorschriften betreffende de kostwinnersvergoe ding zijn in het verslagjaar niet gewijzigd. In 1953 is op de uitbetaalde kostwinnersvergoedin gen ƒ4.144,38 en op demobilisatie- en periodieke uit keringen ƒ7.342,71 wegens loonbelasting ingehouden en aan de Ontvanger der Directie Belastingen afge dragen. 1. de financiële en gezinsomstandigheden, verband houdende met: a. persionnering van militairen en verwanten van overleden militairen; b. pensionnering van oorlogsinvaliden en andere oud-militairen of van hun nagelaten betrekkin gen (inbegrepen de zg. mobilisatieslachtoffers 1914—1918); c. afbetaling van schulden van nog dienende of ontslagen militairen; d. onverplichte uitkeringen i.v.m. ziekte van één der gezinsleden van een militair; verzoeken om gehele of gedeeltelijke vrijstelling van betaling van de kosten, verbonden aan de opleiding tot adelborst bij de Koninklijke Marine verzoeken om uitbetaling van het gedeelte der militaire bezoldiging aan verwanten van mili tairen, aan wie arrest is opgelegd; Totaal 498.519,33 Totaal 3.962,55 LOONBELASTING. f DEMOBILISATIEUITKERING. f 103.604,59 Samen w 1ste kwartaal 2de kwartaal 3de kwartaal 4de kwartaal VRIJSTELLING WEGENS KOSTWINNERSCHAP. ERKENNING ALS KOSTWINNER VAN ONGEHUWDE MILITAIREN. Aantal posten. 458 66 643 67 790 79 834 74 78.099,46 19.636,92 128.389,64 23.527,30 121.184,08 17.355,70 1.126,89 1.155,54 989,55 690,57 95.029,33 15.296,90 Totaal uitgekeerd. Aantal posten. 64 62 55 48 1ste kwartaal ten laste van het Ministerie van Oorlog ten laste van het Ministerie van Marine 2de kwartaal ten laste van het Ministerie van Oorlog ten laste van het Ministerie van Marine 3de kwartaal ten laste van het Ministerie van Oorlog ten laste van het Ministerie van Marine 4de kwartaal ten laste van het Ministerie van Oorlog ten laste van het Ministerie van Marine PERIODIEKE UITKERINGEN BIJ ZIEKTE TIJDENS VERLOF IN AFWACHTING VAN ONTSLAG WEGENS ONGE SCHIKTHEID, ALSMEDE NA DEMOBILISATIE. 2de kwartaal 5 gevallen 3de kwartaal 5 gevallen 4de kwartaal 4 gevallen Totaal uitgekeerd 31.640,64 27.118,83 26.461,79 18.383,33 Verzorging militairen, oud-mili- tairen en nagelaten betrekkin gen van gesneuvelde of overle den militairen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 73