8 geval(len) 67 8 1 3 2 7 5. uitreiking van dienstplichtbescheiden, toegezonden door Belgische gemeentebesturen, bestemd voor hier ter stede wonende Belgen 4. uitreiking van legitimatiekaarten aan oorlogsinva liden 6. inlichtingen omtrent de gedragingen op politiek gebied van adspirant-vrijwilligers, ten behoeve van het Nationaal Instituut „Steun Wettig Gezag”. 3. mogelijke dienstvervulling van dienstplichtig koop- vaardijpersoneel of van degenen, die een opleiding volgen voor stuurman of machinist ter koopvaardij 2. zakenverloven, verzoeken om vervroegd groot-ver- lof en verzoeken om vrijstelling van uitzending naar Nieuw-Guinea; Met betrekking tot in hoofdzaak buitenslands - voor namelijk in Korea - dienende militairen zijn telegrafisch ontvangen mededelingen omtrent ziekte, verwondingen of een overkomen ongeval doorgegeven aan de ver wanten in de volgende gevallen: zieken nadere berichtgeving omtrent ziektetoe stand vermissing desertie overlijden gewonden ongevallen In 17 gevallen is de Minister van Oorlog mededeling gedaan betreffende verzoeken om vergoeding van reis kosten voor het bezoeken van de graven van gesneu velde militairen of verzetsslachtoffers. reis- 1 IV. Berichtgeving omtrent zieke, ge wonde, vermiste of gesneuvelde militairen en vergoeding kosten voor grafbezoek.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 74