?3 i VAN POELJE, lid-voorzitter. W. NIEUWHOFF Jr, secretaris. GEMEENTELIJK SCHEIDSGERECHT. VERSLAG OVER HET JAAR 1953. In het jaar 1953 was het Gemeentelijk Scheids gerecht samengesteld uit de heren Prof. Dr G. A. van Poelje, lid-voorzitter, Mr S. J. R. de Monchy, plaats vervangend lid-voorzitter, beiden benoemd door de Gemeenteraad; Ir Drs B. B. C. Felix en Jhr Mr R. W. J. den Tex, leden; Ir J. D.Tours, Mr D. J. Veegens, Dr F. H. van der Laan en Ir W. J. Harders, plaats vervangende leden, allen aangewezen door de direc teuren van Gemeentelijke diensten en bedrijven; W. Bokeloh en M. de Vries, leden; Mr J. G. M. Overmars, Mr J. van Wolferen, Mr B. J. Geveke en Mr G. J. Lammers, plaatsvervangende leden, allen aangewezen door de vakverenigingen van ambtenaren en werklie den, vertegenwoordigd in de Centrale Commissie van Overleg. Met het secretariaat was belast de heer Mr W. Nieuwhoff Jr, hoofd van de afdeling Personeelszaken der Gemeentesecretarie. Plaatsvervangend secretaris was de heer Mr J. A. Zandee, referendaris B bij de afdeling Personeelszaken, terwijl mej. Mr C. E. C. Baarslag, commies A bij genoemde afdeling, tweede plaatsvervangend secretaris was. In het jaar 1953 zijn drie vergaderingen gehouden, waarin vijf zaken werden behandeld. Voor de aard dezer gevallen zij verwezen naar bijlage 1 van dit verslag. BIJLAGE 1 Bijlagen. Bijlage I geeft een overzicht van de behandelde zaken. Van de uitspraken van het Gemeentelijk Scheidsgerecht werd in het verslagjaar in geen enkel geval beroep bij de Centrale Raad van Beroep inge steld. Om een beeld te geven van de mate waarin tegen de door Burgemeester en Wethouders en de hoofden van dienst opgelegde of voorgenomen en voor beroep op het Scheidsgerecht vatbare maatregelen werd op gekomen. bevat bijlage II een opgave van deze maat regelen. Samenstelling. Werkzaamheden. i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 75