1 I i I jl -1I i I 2 .1 i i i lü 1 i 1 1 STICHTING SOCIAAL VOORZIENINGSFONDS GEMEENTEPERSONEEL 'S-GRAVENHAGE. VERSLAG OVER DE PERIODE VAN 1 JANUARI 1953 TOT EN MET 31 DECEMBER 1953. In totaal werd in het jaar 1953 aan giften verstrekt 8.256,66. Het totaal in 1953 ter leen verstrekte bedrag bedroeg 11.899,43. Voorts kan nog worden gemeld, dat het fonds 1 530 kolenvoorschotten verleende tot een totaal be drag van 113.036,39. woeker ten doel heeft. Op grond van dezelfde over wegingen heeft de Minister van Maatschappelijk Werk het fonds geplaatst op de lijst van instellingen van Openbaar Nut. Uit de tot dusver bereikte resultaten blijkt wel dui delijk, dat het Sociaal Voorzieningsfonds zich ook in het jaar 1953 gestadig heeft ontwikkeld en in een behoefte voorziet. Kon in het verslag over 1952 wor den vermeld, dat op 31 December van dat jaar het aantal contribuanten 4 222 bedroeg, 1953 sloot met een contribuanten tal van 4 765. In aanmerking nemende, dat in de loop van het jaar 205 contri buanten afvloeiden door ontslag of overlijden, is een vermeerdering te constateren van 748 contribuanten. Het toenemend aantal aanvragen deed in de loop van het jaar de behoefte gevoelen aan het fonds een tweede sociale werkster te verbinden. Deze perso neelsuitbreiding leidde er toe, dat het fonds zelfs het onderzoek ter hand kon nemen, hetgeen tot dusver geschiedde door twee ambtenaren van de afdeling Sociale Zaken der Gemeentesecretarie. Dat het S.V.G. ook naar het oordeel van hogere gezagsorganen een waardige plaats inneemt in de rij van erkende instellingen van sociale aard, moge blij ken uit een Koninklijk Besluit, inhoudende de ver klaring, dat de bepalingen der Geldschieterswet niet op het fonds van toepassing zijn, omdat het een dui delijk sociaal karakter draagt en de bestrijding van f i Gedurende de verslagperiode was het Bestuur als volgt samengesteld: Lid-voorzitter: Mr J. A. Zandee, referendaris B ter Gemeentesecretarie, wnd. hoofd Afd. Personeelszaken; vice-voorzitter: J. Vlieger; leden: C. Guyt, J. C. C. Gerrebrands, P. J. Hendriks. 201 I Wat de in 1953 bereikte resultaten betreft, kan worden vermeld, dat werden ingediend 498 aanvra gen om bijstand, waarvan er op 31 December 1953 nog 23 in behandeling waren. Bovendien zijn in 1953 17 aanvragen behandeld, welke reeds in 1952 waren ingediend. Afgewezen werden 59 aanvragen en inge trokken 22. In 411 gevallen werd bijstand verleend. Naar aard en aantal kunnen de afgedane verzoeken worden onderverdeeld als volgt: 3 I 38 •5 jlJS, j!s| BIJLAGE Werkzaamheden. 17 I 15 47 3 14 9 53 11 80.649,48 80.649,48 Contributiën Spaarregeling Lening o/g Kolenvoorschotten Waarborgsommen Te betalen giften voorm. Boetenfonds Ambtenarencentrum Kapitaal 5 S 6.883,39 881,38 428,59 8.724,61 36,35 140,— 1.891,25 6,37 11,04 8.000,— 24,50 60,50 25,— 72.522,07 i N Algemeen. <5 Samenstelling bestuur. 1.671,99 10,01 1,03 524,80 5.325,— 2 7.514,30 2,- 70,— 34.000,— Giro Kas Bank Leningen u/g Voorlopige voorschotten Voorschotten Contributiën Interest Gaven Effecten Nutsspaarbank 12840 Nutsspaarbank 414638 Nutsspaarbank 34914 Rijkspostspaarbank 3 Geldverstrekking gemeente ’s-Gravenhage Medische Instrumenten Kolenvoorschotten Goederen Lening voorm. Boetenfonds Financierings- en beleggingsfonds Financiëel overzicht. Balans per 31 December 1953. 1.048,65 10,63 11.483,50 3 *8

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 78