J 1 2) 1 t 4) GELDNEMER. ,Afd. ’s-Graven- 3’4 838.803,67 16.880,46 1975 520.000, 388.006,93 3’4 1979 van Exploitatie van tramlijnen. 31/j 224.412,81 1965 3,7 2.396.721,20 te 397.428,95 7. J. van der Veen 21.417,95 21.417,95 in liquidi- 31/2 65.203,74 27.565,24 17.247,15 1958 I 8. N.V. 62.000,00 4 62.000, 3 Jan. 1939 (Bijl. 6113»). 478,48 31/4 16.632,42 1969 119. 4.223.285,67 3«/2 886.000, 65.000, 1982 11. Stichting 190.000. 3¥2 14.226,20 37.706,36 3 Jan. 1939 (Bijl. 572). 2.141.102,09 3 ¥2 62.564,29 1.357 959,18 1969 19 Sept. 1949 (Bfil. 474), 23 Jan. 1952 (Bijl. 24). 392.303,16 17 April 1950 (Bijl. 183). 3’4 392.303,16 1992 16 October 1950 (Bijl. 509). 3’4 1.499,68 4.797,85 1956 24 Febr. 1947 (Bijl. 67). 3’4 200.000, 14.344,98 171.761,58 1963 17. 2 Oct. 1950 (Bijl. 502). 3»4 11.000, 8.941,03 258,97 1976 18. 3 10 Aug. 1953 (Bijl. 433) 20.000, 7.000, 1963 Bouw en inrichting een ziekenhuis. Verbetering en uitbreiding der inrichting. Bouw van tuinhuisjes in Morgenstond. Inrichting van een consul tatiebureau inMoerwijk. Gedeeltelijke financiering van de uitbreiding van het gebouw voor dag- verpleging van kleuters. Aankoop en exploitatie van gronden. Doel, waarvoor de lening is verstrekt. voor ge- Raadsbesluit en no. der Bijlage. rente loos. rente loos. 3’4 3’4 3’4 1.080,20 1.011,53 424,21 263.851,02 38.048,44 9.417,01 126.871,09 29.080,56 27.979,24 89.719,72 109.036,80 109.036,80 61.656,39 6.952,62 1.002,60 888,68 1.591,36 325,25 60,91 57,02 23,85 1991 1991 1977 1977 1962 1959 1959 1959 3’4 4 6 April 1925 (Bijl. 297) en 8 Augustus 1938 (Bijl. 374). Restant der schuld na de aflos sing over 1953. Bedrag der aflossing in 1953. Ver. „Naar Verbouwing, enz. van „Frankenslag”. Haagse Bond van volkstuindersverenigin- gen te ’s-Gravenhage. *4. ’s-Gravenhaagse Cen trale Ver. „Kraamver zorging”. 10. N.V. Electriciteitsbe- drijf Zuid-Holland. 6. N.V. Tentoonstellings gebouw „Houtrust”. 2. Ver. „Juliana- Kinderziekenhuis” te ’s-Gravenhage. 4. N.V. Bouwgrond Mij. „Ockenburgh”. Exploitatie van het markt- j terrein aan de Herman- i Costerstraat a. Renteloze bijdrage (te- Voor aankoop van het schoolgebouw Valerius- j straat 124. f 3>/2 I 3i/2 3’4 7.750.— 12. N.V. Gemengd bedrijf H.T.M. 3. N.V. Gemengd Bedrijf H.T.M. 3.348.385,82 10.619,70 416,11 389,74 163,82 1) 25.288,78 27 Juli 1942 (BV. 420), 19 Juni 1943 (BV. 336) en 12 Juli 1944 (BV. 308). Stichting van een tentoon stellingsgebouw. Aanschaffing van stoelen voor tentoonstellings gebouw. Crediet ter betaling van het verschil tussen de verschuldigde erfpachts- canon en de canon, door B. en W. bepaald, in dien de grond woningdoeleinden bruikt zou zijn. De Gemeente heeft een lening opgenomen bij het Pens.-fonds der H.T.M. en die doorge geven aan de N.V. 13. Eerste Nederlandse voor kleuterzorg het Strand”. 13 Juli 1936 (Bijl. 348) en 17 Juli 1939 (Bijl. 360). 30 Jan. 1950 (Bijl. 42). Ua* «-.untaM* uriM-rl *r» 1QS4 AnrrpnrtmAn Vereniging voor Wijkverpleging. 8 Aug. 1932 (Bijl. 427), 12 Dec. 1932 (Bijl. 689), 1 Oct. 1934 (Bjjl. 470), 12 Sept. 1938 (Bijl. 404), 16 Sept. 1943 (B.V. 554) en 14 Nov. 1949 (Bijl. 565). „Haags Sa natorium”. Oorspron kelijk bedrag der lening. Eerste inrichting uitbrei ding van sanatorium- ruimte (De Lighallen). Herstel en uitbreiding ge bouwen en laboratoria. BIJLAGE 7 15. ’s-Gravenhaagse Cen trale Ver. tot bescher ming v. zuigelingen en kleuters. 2.356.721,20 16. N.V. tot Keuring van Electrotechnische Ma terialen (K.E.M.A.) te Arnhem. 9. ’s-Gravenhaagse Ver. „Dr. Schroeder van der Kolk”. Overzicht van door de Gemeente verstrekte geldleningen (uitgezonderd kasvoorschotten, bouwcredieten en voorschotten verleend aan Woningbouwverenigingen op grond van de Woningwet). Jaar, waar- in de lening geheel zal zijn afge- lost. 30 Juni 1926 (Bijl. 330), 3 Jan. 1939 (Bijl.572’38). 25 April 1927 (Bijl. 355), 15 April 1929 (Bijl. 219) en 3 Maart 1930 (Bijl. 145). Verbouwen en inrichten van schoolgebouwen tot werkinrichtingen a. Sirtemastraat b. Roggeveenstraat Witte-de-Withstraat c. Roggeveenstraat 2 d. W.-de-Withstraat 1) Betreft de aflossingen over 1951, 1952 en 1953 (in begin 1954 ontvangen). 2) Het oorspronkelijk bedrag van de vordering op de H.T.M. terzake van de inbreng bedroeg f 13.616.434,58. De Gemeente heeft bovendien nog deelgenomen in het kapitaal der Vennootschap voor een bedrag van f 200.000, 4) De Gemeente heeft bovendien nog deelgenomen in het kapitaal der Vennootschap voor een bedrag van f 480.000, 5) Aflossingen uitgesteld i.v.m. onteigening perceel. J) De aflossing over 1953 is in dat jaar niet ontvangen. 1. Ver. „Afd. ’s-Graven- hage van het Ned. Rode Kruis”. crediet I 35.000,— II „100.000,— II1„ 110.000,— IV„ 110.000,— V „110.000,— I Bouw en inrichting van een ziekenhuis. 27 Febr. 1922 (Bijl. 165), 16 Nov. 1925 (Bijl. 910), 27 Apr. 1931 (Bijl. 277) en8Mrt. 1937 (Bijl. 117). 25 Jan. 1937 (Bijl. 28) en besl. Burg. 24 Nov. 1942 (B.V. 689). Steno-Dactylo Instituut Schoevers. 130.000,— 29.718,55 rug te betalen zodra de exploitatie een batig I saldo oplevert). b. Voorschot i“ teitstekort. Overneming koppelver- binding tussen electrici- teitsfabrieken van ’s-Gravenhage en Rot terdam. I 582.708,41 5. N.V. Bouw- en Expl. Maatschappij „Von- delstraat” te ’s-Gra venhage. 27 Mei 1946 (Bfil. 132), 2 Dec. 1946 (Bijl. 399), en 31 Juli 1950 (Bül-380). J Rente percen tage. I 6 Jan. 1941 (Bijl. 434’0) en 29 Juli 1946 (Bijl. 196). inrichting, de kliniek I „350.000, II 50.000, 12.000,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 84