I 8 8 i 3 2 'I VERSLAG FINANCIERINGS- EN BELEGGINGSFONDS. VERSLAG FINANCIERINGS- EN BELEGGINGSFONDS. de algemene dienst. Rijksvoorschotten ingevolge art. 56 der Woningwet. 4 pCt. 41/4 pCt. Totaal. Getneentebouw. Verenigingsbouw. 3 pCt. 31/4 pa. Totaal. ƒ26.874.156,02 ƒ29.051.758,47 17.016.733,32 12.035.025,15 ƒ44.636.736,31 1.846.219,89 117.818.664,63 6.596.099,98 ƒ283.598.129,62 39.711.672,32 32.196.587,77 Verstrekt per 1 Januari 1953 3» Afgelost per 1 Januari 1953 ƒ315.363.885,42 117.741.722,52 492.199,49 492.199,49 Kwijtgescholden per 23 Februari 1953 3) s, 10 Maart 1953 3). 31 Maart 1953 3). 23 Mei 1953 3) 3» 16.516.885,13 ƒ28.551.910,28 1.368.561,464) Afgelost per 13 Juli 1953 33 ƒ313.995.323,96 2.112,81 2.112,81 Kwijtgescholden per 23 October 1953 3» 3 November 1953 3) 33 137.227,55 Afgelost per 30 November 1953 33 28.276.468,64 16.379.657,58 11.896.811,06 305.295,88 ƒ711.647,— 11.862.555,65 23.792.548,66 1.175,98 53.028.634,10 Verstrekt per 31 December 1953 36.673.223,17 33 711.647,— 58.312,17 Afgelost per 31 December 1953 ƒ711.647,— 28.276.468,64 16.379.657,58 11.896.811,06 1.787.907,72 ƒ345.041.943,56 153.663.931,87 6.548.650,18 b. f 32.196.587,77 11.283.225,28 Per 31 December 1953 was derhalve nog beschikbaar Tegen v gen* ..entage verstrekt. 33/4 pCt. Volgens de balans per 31 December 1952 had het Fonds te vorderen van de algemene dienst wegens verstrekte kapitalen Nog beschikbare financieringsmiddelen. De leningschuld van het Fonds per 31 December 1953 bedroeg Van de algemene dienst was per 31 December 1953 te vorderen ƒ315.794.717,39 430.831,97 3) ƒ367.023.958,06 21.982.014,50») Tegen gemiddeld rentepercentage verstrekt. 6.597.275,96 48.625,78 540.053.477,07 528.770.251,79 ƒ68.360.208,16 250.981,20 Werkfonds voorschotten. ƒ38.581.149,73 ƒ68.109.226,96 28.559.558,98 6.000,— 28.549.797,47 1.568,73 16.524.533,83 6.000,— ƒ28.553.558,98 270,99 16.518.533,83 270,99 40.009.102,90 295.844.90 I 39.713.258,— 28.553.287,99 1.377,71 16.518.262,84 1.377,71 12.032.912,34 1.568,73 517.424,07 10.765.801,21 f 154.414.945,69 751.013,82 Te vorderen van 7.865,30 1 39.703.807.02 1 Buitengewone aflossing. De door het Rijk aan de Gemeente toegekende bijdragen in de geleden oorlogsschade aan woningwetwoningen zijn niet aan de i Gemeente uitbetaald, maar tot een bedrag, gelijk aan deze bedragen is kwijtschelding verleend van de terugbetaling van door het Rijk destijds voor het herstel toegekende rijksvoorschotten. De door het Rijk kwijtgescholden bedragen zijn door het Fonds per dezelfde datum op de vordering op de Gemeente wegens verstrekte kapitalen in mindering gebracht. Buitengewone aflossing. Hieronder 3.460.090,25 buitengewone aflossing. 10.204.399,— 6.313.368,03 15.604.148,87 74.671,87 69.076,81 f 44.5^7659,50 Aangewend voor de voorlopige financiering van de gedane uitgaven ten laste van de Reserve voor betaling van de premies van de 2'/2 premielening 1952 I260.487,25 Idem voor de 2'/2 u/o premielening 1952 II256.936,82 I) Dit bedrag is aan de algemene dienst verstrekt voor: a. kapitaalverstrekking aan de Dienst voor het Gemeentelijk Grondbedrijf i.v.m. de belegging bij het Fonds per 1 Januari 1953 van: het z.g. „vrij kapitaal der gemeente” het kapitaal, ontstaan door storting van canons ineens kapitaalverstrekking aan de bedrijven ter financiering van de aanwezige voorraden c. kapitaalverstrekking aan de bedrijven i.v.m. de inbreng van vaste bezittingen ƒ38.736.711,67 155.561,94 12.031.343,61 134.532,55 28.548.228,74 271.760,10 76.942,11 i Het Fonds had derhalve op31 December 1953 van de algemene dienst te vorderen 345.041.943,56 ƒ153.663.931,87 f 28.276.468,64 f 1.787.907,72 f 528.770.251,79

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 86