8 6 VERSLAG FINANCIERINGS- EN BELEGGINGSFONDS. inkomsten uit vorderingen der Gemeente 426.901.97 311.233,84 3.186.109,34 304.437,82 4.309.930,92 De inkomsten van het Fonds terzake zijn verantwoord op post 20. ƒ210.422.087,— verenigingsbouw „191.348.393,— 15.021.277,— 23.101.147,— 6.702.452,— 4.771.345,— 126.999.772,— ƒ528.770.252,— t 15. Rente in rekening-courant. Betreft rente voor bij de Gemeente in rekening-courant gestorte gelden. Openbaar Slachthuis Gemeenteziekenhuizen Grondbedrijf Hypotheekbank Gemeentewerken Reinigingsdienst 8.725.387,— 9.555.939,— 8.968.736,— 2.973.100,— 6.239.417,— b. woningbouw: gemeentebouw 90.091.740, „101.256.653,— 11.851.900,— havens, vaarten, bruggen 1.360.121,— 2.839.422,— 3.140.178,— 1.796.102,— straataanleg in uitbrei dingsplannen straten, pleinen, parken, riolering enz 4.450.725,— 1.020.224 3.335.011,— Stortingen ten behoeve van de financiering van uitgesteld onderhoud van woningwetwo ningen 11. Teruggave van over het vorige dienstjaar te veel ont vangen inkomsten uit vorderingen der Gemeente op derden. Over de bij het Fonds in beheer zijnde, door de Gemeente aan woningbouwcorporaties verstrekte bouwvoorschotten, wordt door die corporaties aan het Fonds rekening-courantrente be taald tot en met de gemiddelde bewoningsdatum. Na deze datum zijn de corporaties annuïteiten over de bouwvoorschotten ver schuldigd. Voor enkele complexen, ten laste waarvan over het gehele jaar 1952 rekening-courantrente werd geboekt, zijn, na het opmaken van de rekening van het Fonds over dat jaar, gemid delde bewoningsdata vastgesteld, nog liggende in 1952. In ver band met de na die data verschuldigde annuïteiten werden de be doelde woningcomplexen over 1952 met te hoge rekening- courantrente belast. Ook aan de algemene dienst der gemeente is daardoor te veel rente afgedragen. De nodige correcties hebben in 1953 plaats gehad. De inkomsten van het Fonds terzake zijn verantwoord op post 21 12. Rente van aan de algemene dienst verstrekte kapitalen. De rente van de tegen gemiddeld percentage verstrekte kapitalen is berekend tegen 3,7% per jaar over de bedragen, genoemd in het op de blz. 2 en 3 gegeven overzicht. De bedragen, waarover tegen een vast percentage rente wordt berekend, welke bestemd zijn voor de financiering van woningbouw, komen met de rente percentages eveneens in gemeld overzicht voor. De rentepercentages van de rijks- en werkfondsvoorschotten variëren van 2*/2 tot 4% per jaar. Het bedrag van 17.169.708,66 bestaat uit: 11.644.833,26 wegens rente van tegen gemiddeld percentage ver strekte gelden, 4.457.348,50 wegens rente van tegen vast percentage verstrekte gelden, 1.017.664,09 wegens rente van doorgegeven rijksvoorschotten en 49.862,81 wegens rente van doorgegeven werkfondsvoor schotten. Een overzicht van de belangrijkste objecten of groepen van ob jecten, voor de financiering waarvan de kapitalen, waarover rente is betaald, zijn verstrekt is opgenomen bij de hierna volgende toelichting bij de eerste post der balans. rekening van het Fonds jaarlijks met de juiste rentebedragen be rekend naar 4*4 te belasten, wordt voor elke lening het voor de betaling van premies beschikbare bedrag van 1%% der uit staande obligaties in een te vormen reserve gestort, waaruit de voor de premiebetalingen nodige bedragen worden geput. Voor het jaar 1953 waren de op l3/i% gebaseerde beschikbare rentebedragen voor de premiebetalingen echter ontoereikend, waardoor de reserves met een debetsaldo op de balans voor komen. De premiebedragen, welke niet uit de reserve konden worden geput, zijn door het Fonds voorgeschotende over de reserves bij te boeken rente (van lening I ƒ9.868,50 en van lening II 6.318,07) komt daarom ten bate van de verlies- en winstrekening van het Fonds. 16. Rente van de Reserves premieleningen. De beide premieleningen, die de Gemeente in 1952 heeft gesloten, zijn gebaseerd op een rente van 4*4 waarvan 1*4 te betalen in de vorm van variërende premies. Teneinde de verlies- en winst- s- - 10. Uitkering van op derden. Het bedrag van ƒ4.309.930,92 is samengesteld als volgt: Rente van aan verenigingen verstrekte rijks voorschotten woningbouw Rente van geldleningen, verstrekt voor andere doeleinden dan woningbouw Rente van geldleningen, verstrekt voor de bouw van vóór of op 31 Dec. 1945 gereed gekomen woningen 81.247,95-^ Idem van na 31 December 1945 gereed gekomen woningen: rentebestanddelen van annuïteiten^3.048.895,67 rente in rekening-courant 137.213,67 BALANS. 1. Aan de algemene dienst verstrekte kapitalen. Van het bedrag van 528.770.251,79 is verstrekt voor: a. bedrijven: Gasbedrijf Electriciteitsbedrijf c. algemene dienst: begrotingstekorten 1941/1947 stadhuis Burgemeester de Monchyplein 19.953.249, 30.792.203 56.036.629,— Duinwaterleiding 19.978.894, 2.974.814,— 6.193.034,— 77.288.915,— 5.970.424,— 2.381.214,— Koninklijke Schouwburg overige bedrijven 17. Koersverschil bij buitengewone aflossing van obligatieleningen. Ter voldoening aan verplichtingen op grond van art. 64, lid 4, van het Besluit herstel rechtsverkeer zijn in 1953 obligaties tot een bedrag van 147.000,buitengewoon afgelost, waarbij houders van 140 obligaties van ƒ1.000,bereid waren genoegen te nemen meteen aflossingskoersvan 99%. De aldus ontstane koerswinst bedroeg 1.400, 18. Afboeking van agio op geldleningen. Zie de toelichting bij post 6. bijzonder lager onderwijs middelbaar, hoger- en nijverheidsonderwijs sport- en speelterreinen musea, bibliotheek, enz. N.V. Gem. bedr. „Haag- sche Tramweg Mij” aan derden verstrekte geldleningen diverse objecten marktwezen aankoop van huizen en gronden openbaar lager onderwijs bijzonder lager onderwijs

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 89