8 7 f VERSLAG FINANC1ERINGS- EN BELEGGINGSFONDS. 132.098,57 30.600,— 736.262,78 200.000,— 868.361,35 123.750,— 325.000,— 200.000,— 80.000 10.000,— 1.212.296,— 3.282.546,— b. niet-woningbouw, verstrekte leningen ƒ108.774.950,19 8 de 1.108.843,25 104.959,21 4.156.881,16 143.714,51 22.892.559,10 18.381.537,09 ƒ130.424.104,97 143.714,51 620,— 60.169.045,32 2.160,64 20. Gemeente 's-Gravenhage (belegde gelden). Zie de specificatie van deze post op pagina 8 van dit verslag. 21. Belegde gelden door derden. Zie de toelichting bij post 3 der Verlies- en Winstrekening. 300.000,— 240.000,— 1.478.750,— 560.900,— 29. Overige crediteuren. Deze schulden betreffen: rente van belegde gelden door derden kosten dienst der leningen bankkosten overige onkosten teruggave van inkomsten uit vorderingen der Gemeente op derden 670.941,60 65.321,18 96.317,70 35.780,87 2.119.078,33 2.308.641,74 15.601,07 1.451,99 22.605,80 976,44 28,75 495,55 39,90 5. Vorderingen der Gemeente op derden. Het bedrag is als volgt samengesteld a. woningbouw: 1doorgegeven rijksvoorschotten vereni- gingsbouw 2. verstrekte leningen f 11.896.811,06 89.126.208,29 16.152.044,57 2.591.433,79 6.857,76 876,— 22,50 27. Gemeente ’s-Gravenhage wegens geldswaardige papieren en vorderingen op derden. Zie de toelichting bij de posten 4 en 5. 26. Reserve Dienst der leningen. Zie de toelichting bij post 6 der Verlies- en Winstrekening. 2. Ragayfonds. Betreft het restant van de in 1951 betaalde kosten voor restauratie van het gedenkteken op het familiegraf-Ragay, welke nog niet van dat fonds zijn terugontvangen. ƒ121.898.445,04 2.494.826,30 476.776,64 337.257,30 202,604,43 4.967.581,80 en 9. Reserve voor betaling van de premies van 2V2% premielening 1952 (I en II). Zie de toelichting bij post 16 der Verlies- en Winstrekening. 13. Overige debiteuren. Het bedrag van ƒ976,44 vormt de rente over 1953 van door der den bij het Fonds belegde gelden. 11. Gemeente 's-Gravenhage (vorderingen). De vorderingen, waaruit het bedrag dezer rekening bestaat, be treffen: aflossing op aan de algemene dienst verstrekte kapitalen belegde gelden door de Gemeente ’s-Graven- hage rente van aan de algemene dienst verstrekte kapitalen rente in rekening-courant terugontvangst van over het vorige dienstjaar te veel uitgekeerde inkomsten uit vorde ringen der Gemeente op derden inkomsten uit geldswaardige papieren der Ge meente rente over 1953 van het legaat Ragay verjaarde rente Grootboek A 28. Gemeente ’s-Gravenhage (schulden). Op 31 December 1953 waren aan de Gemeente ’s-Gravenhage de volgende bedragen verschuldigd wegens kapitaalverstrekking rente van belegde gelden teruggave van belegde gelden uitkering van ontvangen aflossingen op vorde ringen der Gemeente op derden uitkering van ontvangen inkomsten uit gelds waardige papieren der Gemeente uitkering van ontvangen inkomsten uit vorde ringen der Gemeente op derden teruggave van over het vorige dienstjaar te veel ontvangen inkomsten uit vorderingen der Gemeente op derden teruggave van inkomsten uit vorderingen der Gemeente op derden kosten dienst der leningen overige onkosten 12. Debiteuren wegens vorderingen der Gemeente op derden. Deze vorderingen betreffen aflossingen op verstrekte geldleningen aan woningbouwcorporaties andere instellingen inschrijvingen Grootboek Nationale Schuld inschrijvingen Grootboek voor de Weder opbouw ƒ101.023.019,35 7.751.930,84 4. Geldswaardige papieren der Gemeente. Het bedrag van ƒ3.282.546,is samengesteld als volgt: obligaties aandelen: N.V. Bank voor Ned. Gemeenten N.V. Haagsche Woning bouw Mij. (Haworna) N.V. Stedelijk Belang N.V. Haagsche Bouw Mij. (Habo) N.V. Exploitatie Mij. Scheveningen N.V. Gem. Bedr. Haag sche Tramweg Mij. (HTM) N.V. Electr. bedrijf Zuid- Holland N.V. Bouwkas Noord- Nederlandse Gemeenten rente van verstrekte geldleningen aan woningbouwcorporaties andere instellingen 25. Te betalen rente van opgenomen leningen. De per 31 December 1953 over 1953 nog te betalen rente bedroeg voor: obligatieleningen onderhandse leningen onderhandse annuïteitsleningen inschrijvingen in Grootboek A

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 90