8 B i 12 t I VERSLAG FINANCIERINGS- EN BELEGGINGSFONDS. INKOMSTEN. 29.098.439,71 44.487.100,— en reserves 27.114.336,17 15.325.571,91 in het Fonds belegde gelden. 476.776,64 19.349.880,18 5.259.483,68 134.532,55 522.986,37 476.584,25 1.134.103,17 Zie voor een specificatie van de door de Gemeente gestorte be dragen de toelichting bij post 20 van de balans. bedrijven woningbouw algemene dienst woningbouw algemene dienst UITGAVEN. Art. II. Uitkering 61.236.303,49 36.807.720,74 23.854.420,81 ƒ121.898.445,04 138.511,36 338.265,28 ’s-Gravenhage, Juli 1954. De Administrateur, A. VAN BALLEGOOIJEN De Directeur, F. BEKINK. 15.800,— 926.632,98 3.793.000,— 9.419.090,67 388.048,26 783.000,— Art. XV. Uitgaven ten laste van de „Reserve voor betaling van premies van de 2'/j premielening 1952 (II)" Zie de toelichting bij het vorige artikel. De rente over de door het Fonds „voorgeschoten” gelden voor de tweede premielening be draagt 6.318,07. Derhalve is op dit artikel verantwoord ƒ250.618,75 ƒ6.318,07 ƒ256.936,82. buitengewone aflossing 3.032.825,87 304.600,51 1.922.057,30 6.313.368,03 van Art. II. Nominaal bedrag der geldleningen. In 1953 werden ten behoeve van het Fonds de volgende geld leningen gesloten obligatieleningen20.000.000, onderhandse leningen (geen annuïteitsleningen) 17.000.000, onderhandse annuïteitsleningen1.110.000. inschrijvingen Grootboek A6.377.100, Art. V. Aflossing door de Gemeente op de verstrekte gelden ter financiering van kapitaalsuitgaven. De ontvangen aflossingen betreffen: gewone aflossing 6.996.540,62 851.553,54 11.501.786,02 Art. XIII. Ontvangst van vorderingen der Gemeente op derden, ontstaan door het verstrekken van gelden op lange termijn. Art. VII. Buitengewone aflossing van geldleningen. Ter voldoening aan verplichtingen op grond van art. 64, lid 4, van het Besluit herstel rechtsverkeer zijn in 1953 obligaties tot een bedrag van ƒ147.000,buitengewoon afgelost. Art. VIII. Teruggaaf van Aan de Gemeente werden in 1953 terugbetaald: door besturen van bijzondere scholen gestorte, in het Fonds belegde, waarborgsommen voor gewoon lager onderwijs belegde afkoopsommen voor erfpachtcanons Art. IV. Ter belegging ontvangen vermogensbestanddelen en ®rr andere gelden. In 1953 werden bij het Fonds belegd: door de Gemeente: waarborgsommen eigen kapitaal door derden Art. XIV. Uitgaven ten laste van de „Reserve voor betaling van premies van de ï/2 premielening 1952 (I)”. Zoals uit de toelichting bij post 16 der Verlies- en Winstrekening blijkt, is voor betaling der premies beschikbaar 1 van het uitstaande bedrag der lening. De in 1953 te betalen premies waren echter 250.618,75 hoger, welk bedrag door het Fonds is „voorgeschoten”. Over dit voorgeschoten bedrag is over 1953 aan het Fonds 4% rente vergoed, zijnde ƒ9.868,50. Derhalve is op deze post verantwoord ƒ250.618,75 ƒ9.868,50 is ƒ260.487,25. 8.005.946,50 19.073.413,23 34.976,44 Het bedrag van 1134.103,17 is samengesteld als volgt aflossing van aan woningbouwverenigingen verstrekte rijksvoorschotten aflossing van aan woningbouwverenigingen verstrekte gemeentelijke voorschotten aflossing van door de Gemeente voor andere doeleinden dan woningbouw verstrekte geld leningen TOELICHTING op enkele artikelen van de reke ning van de Kapitaaldienst. Art. IV. Aflossing van geldleningen. De in 1953 verrichte gewone aflossingen van geldleningen be droegen van: obligatieleningen onderhandse leningen (geen annuïteitsleningen) onderhandse annuïteitsleningen inschrijvingen Grootboek A idem, volgens de van 1 Nov. 1951 af geldende bepalingen leningen met fondsen der Gemeente aan de Gemeente ter financiering van kapitaalsuitgaven. Het bedrag van f 121.898.445,04 is aan de Gemeente uitgekeerd ter financiering van de uitgaven voor: bedrijven wegens belegging bij de Ge meente van het z.g. „vrij kapitaal der gemeente”, voordien gereserveerd bij het Grondbedrijf 10.220.346,88 wegens belegging bij het Fonds van de voordien bij Grondbedrijf aanwezige ontvangen afkoopsommen van erfpachtcanons voor de financiering aanwezige voorraden 15.604.148.87 voor de financiering van kapitaalsuitgaven

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 93