9 1.930.000,— 783.000,— op 1 500,— 1.000,— GROOTBOEKEN DER 'S-GRAVENHAAGSE GEMEENTESCHULD. VERSLAG OVER HET JAAR 1953. Rente. Aan rente was over 1953 verschuldigd 48.260, Dit Grootboek dient tot inschrijving van bepaalde aan de Gemeente geleende kapitalen. Met ingang van 1 November 1951 is de Verorde ning op de Grootboeken gewijzigd, waardoor onder scheid moet worden gemaakt tussen de vóór 1 No vember 1951 en de op of na die datum ingeschreven kapitalen. Deze onderscheiding wordt hierna aange geven met „Grootboek A (oud)” en „Grootboek A (nieuw)”. In dit Grootboek werden de kapitalen afgerond op bedragen van f 500,-ingeschreven voor een tijdvak lopende tot 31 December van het vijfde jaar, volgende op dat, waarin de inschrijving plaats had. Inschrijving is slechts mogelijk geweest tot en met 31 October 1951. Op 31 December 1953 werd af gelost In dit Grootboek worden kapitalen afgerond op 100,-ingeschreven voor een door de inschrij vers zelf te bepalen tijdvak met een minimum van 2 jaar. Deze mogelijkheid is geopend krachtens Raadsbe sluit van 22 October 1951, ten einde op deze wijze de inschrijving op de z.g. burgerzinlening ten behoeve van de financiering van de woningbouw mogelijk te maken. De inschrijving van kapitalen is voor de belangheb benden zeer aantrekkelijk gemaakt (geen kosten, tus sentijdse terugbetaling zonder verrekening van rente in sommige gevallen mogelijk). 10 15 4 5 10 15 31/2 - 1.147.000,— Het aantal inschrijvers bedroeg op 31 December 1953: 26. Een op 31 December 1953 tegen 21/2 pCt. inge schreven bedrag van 803.000,was per die datum aflosbaar en is per l Januari 1954 overgeschreven naar Grootboek A (nieuw). of langer of langer Op 31 December 1952 beliepen de inschrijvingen een totaal bedrag van nominaal 1.944.500, Op 1 Januari 1953 werd overge schreven naar Grootboek A (nieuw) Op 31 December 1953 was inge schreven: a 216 pCt. 1.145.500,— a 3 pCt. a 314 pCt. Van de op 31 December 1953 aflosbare inschrij vingen tot een bedrag van in totaal 1.586.000,is afgelost 783.000,en in Grootboek A (nieuw) in geschreven 803.000, Van de ingeschreven kapitalen zijn aflosbaar 31 December 1954. 1955 1956 172.000,— 170.500,— 1.500,— of langer Over kapitalen, ingeschreven vóór 31 Maart 1953, met een looptijd van 20 jaar of langer, werd 414 pCt. rente vergoed. Voor het jaar 1953 golden, bij een koers van 100 pCt. de volgende rentepercentages: voor kapitalen, ingeschreven van 1 Januari 1953 tot en met 14 Juni 1953, bij een looptijd van: 2 jaar, doch korter dan 3 jaar 2% pCt. 4 5 10 Voor kapitalen ingeschreven van 1 September 1953 tot en met 31 December 1953, bedroeg de rente bij een looptijd van: 5 jaar, doch korter dan 6 jaar 2% pCt. Met ingang van 15 Juni 1953 konden inschrij vingen met een looptijd van korter dan 5 jaar niet worden aanvaard. Voor kapitalen ingeschreven van deze datum af tot en met 31 Augustus 1953 bedroeg de rente bij een looptijd van: 5 jaar, doch korter dan 6 jaar 2% pCt. BIJLAGE 14.500,— 4® 5? J? 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 Grootboek A. Grootboek A (oud). Grootboek A (nieuw). 6 6 2% 3 314 31/2 3% 4 99 99 99 99 99 99 99 3 316 3% 3 3^4 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 Inschrijvingen. Verlenging en aflossing. 99 99 99 99 Rentevoet en koers. 3 6 15 55 35 SS 10 SS SS SS SS 15 6 SS SS SS SS 10 10 SS ,5 3, SS 15 35 15

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 94