9 B 6.391.600,— Afgelost werd een bedrag van 23.315.400,— Maart 1954. doorgehaald op verzoek doorgehaald wegens uitloting 1 2 In totaal In 1953 werd ingeschreven totaal bedrag van nominaal Van 1 Januari tot een met 31 December werd ingeschreven 500— 886.500,— 782.900,— 818.400,— De kosten van de Grootboeken bedroegen over 1953 3.486,75 waaronder f 3.000,voor een aan de Gemeente uitgekeerde vergoeding voor het beheer der Gemeente en beschikbaarstelling van personeel. Het aantal hoofden van rekening bedroeg op 31 De - cember 1953: 285. 861.300,— 10.700,— 850.600,— 75.000,— De directeur, F. BEKINK. ƒ23.331.200,— 15.800,— 775.600,— 1.000,— 500,— 100,— Aan rente was over 1953 verschuldigd f 719.300,86. Over 1953 was verschuldigd aan rente 24.681,25 en aan aflossingen 75.000, Inschrijvingen. Op 1 Januari 1953 beliepen de inschrijvingen een f 16.939.600,— Op 1 Januari 1953 waren ingeschreven: 689 obligaties van 1.000, 6 obligaties van 879 obligaties van zodat op 31 December 1953 was inge schreven bestaande uit 626 obligaties van 6 obligaties van 1466 obligaties van Als directeur bleef optreden de directeur van Finan ciën F. Bekink en als plaatsvervangend directeur de referendaris C ter Gemeentesecretarie G. J. Spieren burg. 5.710.900,— 12.705.300,— 86.900,— 1.217.600,— 1.106.900,— f 779.900,— 81.400,— 689.000,— 3.000,— 87.900,— h 1 t./m. 10 obligaties; llt./m. 100 obligaties; In dit Grootboek heeft de inschrijving plaats van bepaalde, reeds in omloop zijnde, obligaties der ge meente ’s-Gravenhage, na inlevering daarvan. Het totaal der inschrijvingen is als volgt samenge steld: 264 inschrijvingen van 16 inschrijvingen van 5 inschrijvingen van 101 t./m. 1000 obligaties. zodat op 31 December 1953 was ingeschreven een bedrag van waarvan tegen: 2% pCt. 3 314 334 4 Het aantal inschrijvers bedroeg op 31 December 1953: 375. GROOTBOEKEN DER ’S-GRAVENHAAGSE GEMEENTESCHULD 55 55 55 100,— Uitgaven. Hoofden van rekening. Rente. Rente en aflossing. Inschrijvingen. Directie. 55 Grootboek B. Samenstelling der inschrijvingen. 23/4 31/2 414

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 95