10 1 keuringsdienst van waren VOOR HET GEBIED 'S-GRAVENHAGE. VERSLAG OVER HET JAAR 1953. van 1 Januari 1953 is het Besluit Warenwetrecht 1951 vrij ingrijpend gewijzigd. Door deze wijziging zullen in het Keuringsgebied naar schatting 2 000 bedrijven, die tot nu toe niet behoefden te worden aangeslagen, thans retributieplichtig worden. Met het verzenden van de aanslagen over het heffingsjaar 1953 werd weliswaar een aanvang gemaakt, doch door de omvangrijke voor bereiding, die de wijziging medebracht, konden deze werkzaamheden in het verslagjaar nog niet worden beëindigd. Het gebouw wordt behoorlijk onderhouden en be vindt zich in goede staat. Het instrumentarium werd door geregelde aanvul ling op peil gehouden en zonodig uitgebreid. Op 31 December 1953 telde de Dienst 36 personeels leden. Aan de Dienst waren verbonden: 1 directeur, 1 adjunct-directeur, 1 scheikundige A, 5 keurmeesters B, 6 keurmeesters A, 5 analisten C, 4 analisten B, 2 analis ten A, 1 amanuensis, 1 laboratoriumbediende, 1 bureau chef B, 1 boekhouder B, 1 administratief ambtenaar B, 3 schrijvers, 2 werkvrouwen voor het schoonhouden van het gebouw en 1 werkvrouw, die belast is met het spoelen van glaswerk. In bestaande vacatures werd met ingang van 1 Juni 1953 voorzien door de aanstelling van de heren H. G. Hulshof en C. Vellekoop, beiden in de rang van ana list B. Teneinde hem in de gelegenheid te stellen een op dracht te aanvaarden als zuiveldeskundige voor de ver nieuwing en uitbreiding van een zuivelbedrijf in Pana ma werd met ingang van 1 Augustus 1953, voor de duur van twee jaren buitengewoon verlof verleend aan de heer D. Kooi, melkkeurmeester. In verband met zijn emigratie naar Canada werd aan de heer P. Arbouw, keurmeester B, met ingang van 9 November 1953 eervol ontslag verleend. Met hem ver loor de Dienst een keurmeester, die gedurende ruim 15 jaren met ijver en plichtsbetrachting zijn taak heeft vervuld. Aan het onderzoek in het laboratorium hebben ge durende kortere of langere tijd 5 volontairs medege werkt, van wie 4 met goed gevolg het analyst-examen 2de gedeelte der Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging aflegden. Het aantal ziektedagen van het personeel bedroeg 448. In het jaar 1953 zijn de volgende besluiten en be schikkingen afgekondigd: K(oninklijk) B(esluit) van 28 Januari 1953, no. 18, be treffende het gebruik van de aanduiding „Pasanabloem” Ministeriële beschikking van 30 Januari 1953, no. 847, afdeling G.B., betreffende de invoer van toebereid dier lijk vet; K.B. van 5 Februari 1953, no. 26, betreffende het ge bruik van de aanduiding „Cakemix”; K.B. van 27 Februari 1953, no. 21, betreffende het ge bruik van de aanduiding „K.B. Tonic Quinine Water”; Ministeriële beschikking van 16 Maart 1953 no. 3449, afdeling G.B., tot aanwijzing van gemeenten waar slechts met gejodeerd zout bereid brood aanwezig mag zijn; K.B. van 27 April 1953, no. 25, houdende wijziging van het K.B. van 28 Januari 1953, no. 18; K.B. van 5 Mei 1953, no. 232, tot nadere wijziging van het Meelbesluit; K.B. van 5 Mei 1953, no. 43, tot intrekking van het K.B. van 26 Juli 1952, no. 66; K.B. van 22 Juni 1953, no. 23, betreffende het gebruik van de aanduiding „Perr, synthetisch zelfwerkend was middel met bleekmiddel”; K.B. van 30 Juni 1953, no. 340, tot wijziging van het Oliën- en Vettenbesluit; K.B. van 16 Juli 1953, no. 367, tot nadere wijziging van het Visbesluit; K.B. van 12 Augustus 1953, no. 429, tot nadere wijzi ging van het Jam-limonadebesluit; K.B. van 12 Augustus 1953, no. 429, tot nadere wijzi ging van het Algemeen Besluit; K.B. van 2 September 1953, no. 459, tot nadere wijzi ging van het Broodbesluit; K.B. van 11 September 1953, no. 466, (Likeurbesluit); K.B. van 21 September 1953, no. 466 tot nadere wijzi ging van het Besluit op Vaste Melkproducten; K.B. van 24 November 1953, no. 532 (Eierenbesluit); K.B. van 24 November 1953, no. 20 betreffende het ge bruik van de aanduiding „Prisma ontkleurder” Het keuringsgebied ’s-Gravenhage omvat 31 ge meenten, waarvan het aantal inwoners op 1 Januari 1953 919 725 bedroeg. De heffing, bedoeld in artikel 13 der Warenwet, werd over het heffingsjaar 1952 gevorderd van 8 548 bedrij ven, tot een bruto-bedrag van 105.960,50. Met ingang BIJLAGE Gebouw en inventaris. Personeel. het recht, bedoeld Uitvoeringsbesluiten Warenwet. Keuringsgebied en heffingen van in art. 13 Warenwet.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 96