10 ALGEMEEN OVERZICHT. 2 Afgekondigd werden 2 belangrijke besluiten; het lierenbesluit en het Likeurbesluit. Hierdoor is de samenstelling en de aanduiding van een belangrijke groep van eet- en drinkwaren op een voor een goed toe zicht beter hanteerbare basis gesteld. Door wijziging van het Algemeen Besluit kan worden opgetreden tegen de verkoop van zetmeel bevattende eetwaren, die door de aanduiding „suikervrij” lijders aan suikerziekte in de waan brengen, dat het gebruik daarvan ongevaarlijk is. De aanduiding „voor lijders aan suikerziekte" of „voor diabetici” of een aanduiding als „suikervrij" mag thans uitsluitend worden gebezigd, met toestemming van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, waarbij als voorwaarde kan worden gesteld, dat de samenstelling ook op andere punten dan de afwezigheid van suiker aan zekere normen voldoet. Het toezicht op de inrichting van bedrijven en op een zindelijke bedrijfsvoering vormt een belangrijk deel van de taak van de keurmeesters. In het bijzonder werden de toiletten en wasgelegenheden in bakkerijen, cafe taria’s, consumptietenten en consumptieijsbereidplaat- sen gecontroleerd. De inrichting daarvan is bevredi gend, alhoewel in een aantal gevallen verbeteringen werden verlangd. Met groenteveilingen wordt een regelmatig contact onderhouden met het oog op het gebruik van insecten bestrijdingsmiddelen. Daarbij bleek tevens, dat groente dikwijls in kisten wordt aangevoerd, die in sterke mate verontreinigd zijn door huisvuil. Ook werd meermalen bevuiling door konijnen- en kippenmest aangetroffen. De veilingbesturen hebben per circulaire belangheb benden op deze misstand gewezen. Na herhaalde con trole is de reinheid van de kisten zeer verbeterd. In het bijzonder in nieuwe stadsdelen, waar de melk- bedrijven nog niet beschikken over uitgiftelokalen, wor den dikwijls partijen melk onbeheerd aangetroffen. Na intensieve controle en enkele strafvervolgingen kon in vele gevallen bereikt worden, dat door een beter ge regelde bezorging plaatsing van melk op straat ver meden wordt. Een methode voor de aantoning van sporen honden- urine, geschikt om door de keurmeester te worden toe gepast, werd op het laboratorium uitgewerkt en bleek in de practijk te voldoen. Daarbij werd bevestigd, dat kratten met melkflessen pleisterplaatsen voor honden zijn. De door de melkslijter gebruikte melkbussen werden bij aankomst aan het leverende melkbedrijf regelmatig op reinheid gecontroleerd door spoelen met steriel wa ter en bepaling van het kiemgetal en de colititer. In 11 gevallen, waarbij een waarschuwing geen resultaat op leverde, werd proces-verbaal opgemaakt. Op de verkoop op markten en kermissen wordt een intensief toezicht uitgeoefend. Onhygiënische behande ling van eetwaren gaf aanleiding tot twee strafvervol gingen. Een verbruiker van kaas te Rijswijk bemerkte daarin sporen kwik. Na onderzoek werden bij de betrokken grossier 12 grote kazen aangetroffen, tot dezelfde partij behorend. Door de met grote bereidwilligheid verleende medewerking van de Röntgenoloog van het Gemeen telijk Ziekenhuis aan de Zuidwal kon in zeer korte tijd de verdachte kaas door Röntgen-onderzoek worden ge- ïdentificeerd. In samenwerking met het Kaascontróle- station werd nog dezelfde dag de bereider, in de provin cie Utrecht woonachtig, opgespoord. Enige weken te voren bleek een thermometer bij de kaasbereiding te zijn gebroken. Op de Zuiveltentoonstelling „De Melkweg”, die van 20 Juni tot 7 Juli in de Houtrusthallen te Den Haag werd gehouden, waren ook de Keuringsdiensten van Waren vertegenwoordigd. De expositie ondervond veel belangstelling. Een woord van dank en waardering aan het Nederlands Zuivelbureau, dat het initiatief nam tot deze belangrijke manifestatie op zuivelgebied en dat bovendien alle financiële consequenties droeg, is hier op zijn plaats. De commissie van wijnproevers kwam meermalen op het laboratorium bijeen. Een uitvoerig onderzoek naar de kwaliteit van wijnen en dranken, geschonken in bars en dergelijke gelegenheden, gaf geen reden tot aanmer kingen. Andere keuringsdiensten maakten veelvuldig gebruik van de mogelijkheid monsters in te zenden voor beoordeling door deze commissie van proevers. Her haaldelijk bleek de naam van de wijn niet in overeen stemming te zijn met de kwaliteit. Gezamenlijk met de keuringsdiensten te Haarlem en Rotterdam werd een uitvoerig onderzoek verricht naar de eisen te stellen aan suikerwerk, dat wordt verkocht met het voorvoegsel room of boter, bv. roomborstplaat, boterbabbelaars. Daarbij bleek, dat voor zacht suiker werk een botervetgehalte van 4 pCt., en voor hard sui kerwerk een gehalte van 2 pCt. kan worden verlangd. In de tabellen A en B (zie blz. 4 en 5) wordt een overzicht gegeven van de werkzaamheden van de Dienst. In totaal werden 72 913 inspecties van winkels, mark ten en kermissen, vaar- en voertuigen, eet- en drinkge- legenheden, opslagplaatsen, melkverkopersbedrijven, melkveehoudersbedrijven, consumptieijsbedrijven en bakkerijen verricht. Deze inspecties gaven in 2 764 ge- I vallen aanleiding tot waarschuwingen; in 25 gevallen werd een proces-verbaal opgemaakt. Op het laboratorium werden 26 617 monsters onder zocht. De bij dit onderzoek verkregen resultaten gaven in 225 gevallen aanleiding tot het instellen van een strafvervolging, zodat in het geheel 250 (vorig jaar 266) processen-verbaal werden opgemaakt. Het totaal aantal afgekeurde monsters en afgekeurde partijen bedroeg 2 486. Voorts werden visbereidplaatsen, visopslagplaatsen. viswinkels, visventersbedrijven en vismarkten 14 002 maal geïnspecteerd. Daarbij werden 53 197 partijen ge keurd. Deze inspecties gaven aanleiding tot 325 waar schuwingen, waarvan 109 met betrekking tot onvol doende hygiëne. VERSLAG VAN DE KEURINGSDIENST VAN WAREN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 97