10 BEVINDINGEN OPGEDAAN BIJ HET ONDER ZOEK VAN VERSCHILLENDE WAREN. Van de ruim 300 monsters jenever, welke in dit jaar werden onderzocht bleek het alcoholgehalte in 70 pCt. der gevallen iets minder dan 35 pCt. te bedragen, het gemiddelde gehalte bedroeg 34,8 pCt. Hieruit volgt, dat bi j dit product sterk op de vastgestelde grens van 35 pCt. wordt gewerkt. Het laagste alcoholgehalte bedroeg 31 pCt. Een te laag gehalte moest nu eens aan de fabri kant, dan weer aan de caféhouder worden geweten. Enkele malen was het alcohol- en/of eigeelgehalte van advocaat te laag. Een paar monsters vruchtenwijn en likeur hadden een lager alcoholgehalte dan op het etiket was aange geven. Een monster bier vertoonde dezelfde tekortkoming, bovendien was nog een synthetische kleurstof toege voegd. De meest voorkomende afwijking bij azijn was een te laag azijnzuurgehalte. Daarnaast moesten verscheidene malen waarschu wingen gegeven worden voor het feit, dat de inhoud minder bleek te zijn dan op de fles was aangegeven. Van ernstiger aard was de overtreding van een win kelier, die de flessen van een bekende azijnfabriek zelf vulde met een azijnzuuroplossing van iy2 a 2(4 pCt. sterkte en het daarna deed voorkomen alsof het pro duct van deze fabriek afkomstig was. In een slagerij werd ruwe houtazijn (een phenol be vattend praeparaat) aangetroffen bestemd voor de worstfabricage. De partij werd in beslag genomen; van de fabrikant werd de verzekering verkregen, dat dit product niet meer aan slagers zou worden afgeleverd. 18 Aantal overtredingen 250 In tabel G (zie blz. 12) wordt een gedetailleerd over zicht gegeven van bovenstaande overtredingen. Alcoholhoudende dranken 14 flessenBabyvoeding 388 blikjes; Banketbakkerspoeder 168 kg; Beschuit 6 pak jes; Beschuitbollen 300 stuks; Boterhamsmeersel 281 blikken; Brood 67 stuks; Cacao en chocolade 84 kg; Conserveermiddel 5 flessen; Diverse conserven 50 blik ken Consumptieijs 4 literEipoeder 4 blikkenEssence 30 kg; Gebak en suikerwerk 38 kg; Groenten, vruchten en zaden 1 937 kg; Honing 17 potten; Jam- en limona de 848 kg; Kaas 2 026 kg; Kleurkrijtjes 56 dozen; Koffie en koffiesurrogaat 6 kg; Krachtvoedsel 79 blik jes; Meelproducten 75 410 kg; Melk 115 blikken; Melk bussen deksels 14 stuks; Notenpasta 18 potten; Pa neermeel 5 kg; Pinda’s 27 blikken; Pindakaas 13 pot ten; Rijst 5 kg; Sanovite 10 pakken; Soep in blik 5 blikken; Gedroogde soepgroenten 1 225 pakken; Spa ghetti 2 400 potten; Specerijen 138 kg; Spijsoliën en vetten 94 kg; Vis 2 422 kg; Vleesextracten 25 flessen; Vleeswaren 364 kg; Wasmiddelen 180 pakjes; Wild en gevogelte 258 stuks; Gemengd zuur 7 potten. In totaal 83 575 kg en 3 448 potten, blikken en flessen. Een partij cacao, aangeduid als „magere cacao met suiker”, moest worden afgekeurd wegens de slechte smaak. Bovendien bleken in deze waar ook melkbe- standdelen te zijn verwerkt. Proces-verbaal werd opgemaakt tegen een winkelier die „chocoladekorrels” met een sterke zeepsmaak ver kocht, terwijl het gehalte aan cacaobestanddelen slechts 10 pCt. bedroeg. In onderstaande tabel is opgenomen een overzicht van de overtredingen, welke in 1953 zijn geconstateerd en waarvoor een strafvervolging werd ingesteld. Daar van hadden betrekking op Algemeen Besluit Azijnbesluit Broodbesluit Consumptieijsbesluit Jam- Limonadebesluit Kaasbesluit Keuringsverordeningen van diverse gemeenten Margarinebesluit Melkbesluit en Melkstandaardisatiebesluit Oliën- en Vettenbesluit Visbesluit Vlees- en Vleeswarenbesluit Wasmiddelenbesluit Wijn besluit In de samenstelling van het brood, wat betreft het gehalte aan droge stof, was een duidelijke verbetering te constateren. In winkels en bakkerijen werden 12 251 partijen brood gewogen. Bij 3 429 partijen was er aanleiding voor een nader onderzoek naar de samenstelling. Van de genomen monsters hadden 388 een te gering gehalte aan droge stof, hetgeen aanleiding gaf tot het opmaken van 30 processen-verbaal (1952 51). Van de meegenomen monsters brood voldeed 11,7 pCt. (1952 14,3) niet aan de gestelde eisen. Een tekort aan melkbestanddelen gaf twee maal aan leiding tot een strafvervolging. In de gemeenten Berkenwoude, Delft, Hekendorp, Leidschendam, Oudewater, Stolwijk, Vlist en Zeven huizen behorend tot het keuringsgebied, mag slechts brood voorhanden zijn, dat in plaats van met keuken zout met gejodeerd zout is bereid, terwijl in de binnen deze gemeenten gelegen broodbakkerijen geen ander voor consumptie geschikt keukenzout dan gejodeerd zout aanwezig mag zijn. Dit voorschrift wordt voldoen de nageleefd. In tabel E (blz. 6) wordt een overzicht gegeven van het Broodonderzoek. VERSLAG VAN DE KEURINGSDIENST VAN WAREN. 3 Alcoholhoudende dranken. Azijn. 1 33 29 3 1 18 1 46 1 1 95 2 Afgekeurde partijen. Cacao en chocolade. Overzicht der overtredingen. Brood en beschuit.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 98