1 8 8 Jv i»l. n. vu. 12 13 Bh 1 1 II [Jll 1 p. pi. hi. pc Rekening van het Fonds over 1954. VERSLAG FINANCIERINGS- EN BELEGGINGSFONDS. VERSLAG FINANCIERINGS- EN BELEGGINGSFONDS. Bedrag LASTEN. BATEN. ikel. Artikel. der begroting. der begroting. 16.727.956,— 1. 16.727.955,94 7 18.532.653,04 II. IV. 4.496.728,13 4.496.728,13 X. j 25.642.868,56 25.642.868,56 25.643.132,— 25.643.132,— Kapitaaldienst. Bedrag Bedrag ikel. INKOMSTEN. UITGAVEN. Artikel. der begroting. der begroting. 125.665.937^90 16.182.584.9- 15.283.558,14 54.224.768,— VI. 55 55 55 657.458.6' 55 55 55 7.133.0' 7.133,— 55 XIc. 7.031.4 7.031,— XII. 2.273.446,-8 2.273.447,— Xlla. 1.170.000.- Batig saldo XIII. 158.609.286, 149.448.062,— 158.609.286,92 149.448.062,— 1 Bedrag j 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 I I 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 VIII. IX. I. II. III. 1. II. III. 10.765.801,— 71.598.200,— 48.212,— 1.146.983,— 585.634,— 422.225,— 679.796,— 407.247,— der werkelijke inkomsten. 10.765.801,21 71.598.200,- 679.795.30 40~,044.-1 58.889,111 200.060. 43.750,- 333.383,-8 II II 1 Memorie. Memorie. 16.011.859,— 679.796,— 407.247,— 585.634,— 422.225,— der werkelijke uitgaven. der werkelijke lasten. 679.795,36 407.044,46 585.633,31 421.965,35 IV. V. 4.496.729,— Memorie. Memorie. Memorie. 7.021.154,— 2.273.447,— 333.386,— 1.170.000 2.273,446,48 |333.383,4O 1.170.000,— 58.889,13 392.279’15 200.000,— 657.458,67 43.750,— X. XI. Xla. XI/>. Memorie. 125.665.938,— V. Va. VI. VII. VIII. IX. 1.170.000,— Memorie. 585.633,31 421.965,35 58.890,— Memorie. 392.280,— 200.000,— 657.459,— Memorie. 43.750,— 48.211,75 2.451.204,72 200.000,’— 657.458,67 1.927,50 51.783,19 657.459,— Memorie. 43.750,— 333.386,— 21.485,— 12.075,— 43.750,— 333.386,— 58.890,— 200.000,— Memorie. 200.000,— 657.459,— 1.928,— 51.784,— Memorie. Batig saldo van het vorige dienstjaar Rente van aan de Gemeente verstrekte gelden ter financiering van kapitaalsuitgaven Rentebestanddelen van annuïteiten van aan de Gemeente op grond van art. 56 der Woningwet verstrekte rijksvoorschotten a. gemeentebouw b. verenigingsbouw Rente en rentebestanddelen van annuïteiten van aan de Gemeente verstrekte werk fondsvoorschotten Rente in rekening-courant Rente van de reserves voor de premieleningen Verjaarde rente en coupons Afboeking van agio op geldleningen Uitkering van de kapitaaldienst van ..Reserve Dienst der leningen" Inkomsten ter zake van de bij het Fonds in beheer of administratie zijnde vermogens bestanddelen van de Gemeente Overige baten 147.894.052,— 1.554.010,— 147.165.542,69 11.443.744,23 48.211,7! 1.146.983,10 Bv 21.485,4! Bv 12.075,- 43.750,- 333.383,40 Memorie. f 18.532.653,— der werkelijke baten. Batig saldo van het vorige dienstjaar Nominaal bedrag der geldleningen Nominaal bedrag der op grond van art. 56 der Woningwet verstrekte rijksvoor schotten a. gemeentebouw b. verenigingsbouw Ter belegging ontvangen vermogensbestanddelen en andere gelden Aflossing door de Gemeente op de verstrekte gelden ter financiering van kapitaals uitgaven Aflossingsbestanddelen van annuïteiten van aan de Gemeente op grond van art. 56 der Woningwet verstrekte rijksvoorschotten a. gemeentebouw b. verenigingsbouw Aflossing en aflossingsbestanddelen van annuïteiten van aan de Gemeente verstrekte werkfondsvoorschotten Door afschrijving op disagio vrijgekomen middelen Door afschrijving op kosten van het sluiten en buitengewoon aflossen van geld leningen vrijgekomen middelen Uitkering van de gewone dienst voor „Reserve Dienst der leningen” Agio op geldleningen Opneming uit de „Reserve Dienst der leningen” Terugontvangst van uitgaven ten laste van de „Reserve voor betaling van premies van de premielening 1952 (I)” Terugontvangst van uitgaven ten laste van de „Reserve voor betaling van premies van de 2>/2% premielening 1952 (II)” Ontvangst van vorderingen der Gemeente op derden, ontstaan door het verstrekken van gelden op lange termijn en van inschrijvingen in schuldregisters Uitkering van de Gemeente voor de „Reserve voor afschrijving van de kosten van de wederopbouw” Overige kapitaalsinkomsten Nadelig saldo van het vorige dienstjaar Uitkering aan de Gemeente ter financiering van kapitaalsuitgaven Uitkering aan de Gemeente van op grond van art. 56 der Woningwet verstrekte rijks voorschotten: a. gemeentebouw b. verenigingsbouw Aflossing van geldleningen Aflossingsbestanddelen van annuïteiten van op grond van art. 56 der Woningwet ver strekte rijksvoorschotten: a. gemeentebouw b. verenigingsbouw Aflossing en aflossingsbestanddelen van annuïteiten van door het Rijk verstrekte werkfondsvoorschotten Buitengewone aflossing van geldleningen Teruggaaf van in het Fonds belegde gelden Disagio van geldleningen Kosten van het sluiten van geldleningen Kosten van buitengewone aflossing van geldleningen Uitkering aan de gewone dienst wegens afboeking op agio van geldleningen Uitkering aan de Gemeente van de ontvangen vorderingen der Gemeente op derden, ontstaan door het verstrekken van gelden op lange termijn en van inschrijvingen in schuldregisters Uitkering aan de gewone dienst van „Reserve Dienst der leningen” Storting in de „Reserve voor afschrijving van de kosten van de wederopbouw”. Gewone dienst. Rente van opgenomen leningen Rentebestanddelen van annuïteiten van op grond van art. 56 der Woningwet ver strekte rijksvoorschotten a. gemeentebouw b. verenigingsbouw Rente en rentebestanddelen van annuïteiten van door het Rijk verstrekte werkfonds voorschotten Rente wegens in het Fonds belegde gelden Rente in rekening-courant Afschrijving op disagio van geldleningen Afschrijving op de kosten van het sluiten en buitengewoon aflossen van geldleningen Betaalde verjaarde rente en coupons Kosten van beheer en administratie Uitkering aan de kapitaaldienst voor „Reserve Dienst der leningen” Uitkering aan de Gemeente van de inkomsten ter zake van de bij het Fonds in beheer of administratie zijnde vermogensbestanddelen der Gemeente 4.496.729,— I 54.224.768,7! By 48.212,— 2.451.205,—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 101