I i I 8 14 Kr VERSLAG FINANCIERINGS- EN BELEGGINGSFONDS. UITGAVEN. 1.543.580,77 71.598.200,— 27.270.530,23 ƒ125.665.937,90 18.623.879,19 35.600.889,56 15.283.558,14 in het Fonds belegde gelden. 392.279,15 ’s-Gravenhage, Juli 1955. De Administrateur, De Directeur A. VAN BALLEGOOIJEN. F. BEKINK 407.044,46 600.145,07 530.256,95 736.000,— 2.273.446,48 bedrijven woningbouw algemene dienst Art. IV. Ter belegging ontvangen vermogensbestanddelen en andere gelden. Zie voor een specificatie van de gestorte bedragen de toelichting bij de posten 20 en 21 van de balans. Art. II. Nominaal bedrag der geldleningen. In 1954 werden ten behoeve van het Fonds de volgende geld leningen gesloten: obligatieleningen onderhandse leningen inschrijvingen Grootboek A woningbouw algemene dienst - 68.684.660,68 28.417.828,97 28.563.448,25 26.596,88 365.682,27 300.200,— 926.632,98 4.137.000,— 9.432.970,67 429.254.49 57.500,— uitgaven ten laste van de van premies van de 2'/j Art. Xlc. Terugontvangst van „Reserve voor betaling premielening 1952 (II)”. Zie de toelichting bij het vorige artikel. Voor betaling der premies was 17.825,meer beschikbaar dan nodig was. De rente over 1954 over de door het Fonds „voorgeschoten” gelden voor de tweede premielening bedraagt 10.793,55. Derhalve is op dit artikel verantwoord 17.825,-10.793,55 ƒ7.031,45. Art. V. Aflossing door de Gemeente op de verstrekte gelden ter financiering van kapitaalsuitgaven. De ontvangen aflossingen betreffen gewone aflossing 8.830.441,75 1.151.887,77 8.641.549,67 Art. VIII. Teruggaaf van Aan de Gemeente werden in 1954 terugbetaald: door besturen van bijzondere scholen gestorte, in het Fonds belegde, waarborgsommen voor gewoon lager onderwijs belegde afkoopsommen voor erfpachtcanons buitengewone aflossing 4.626.789,47 997.517,89 29.976.582,20 Art. II. Uitkering aan de Gemeente ter financiering van kapitaalsuitgaven. Het bedrag van ƒ125.665.937,90 is aan de Gemeente uitgekeerd ter financiering van de uitgaven voor bedrijven: wegens inbreng van gron den in het Grondbedrijf 39.870.549,68 voor de financiering van aanwezige voorraden voor de financiering van kapitaalsuitgaven Art. Xlb. Terugontvangst van uitgaven ten laste van de „Reserve voor betaling van premies van de 2’/j premielening 1952 (I)’’. Zoals uit de toelichting bij post 14 der Verlies- en Winstrekening blijkt, is voor betaling der premies beschikbaar 1%% van het uitstaande bedrag der lening. De in 1954 te betalen premies waren ƒ17.825,lager. Dit bedrag is verminderd met de over 1954 aan het Fonds te vergoeden rente ad 10.691,93 over het in 1953 voor betaling van premies door het Fonds „voorgeschoten” bedrag Derhalve is op deze post verantwoord 17.825,-10.691,93 ƒ7.133,07. 35.000.000,— 36.000.000,— 598.200,— V J TOELICHTING op enkele artikelen van de reke ning van de Kapitaaldienst. INKOMSTEN. Art. XII. Ontvangst van vorderingen der Gemeente op derden, ontstaan door het verstrekken van gelden op lange termijn en van inschrijvingen in schuldregisters Het bedrag van ƒ2.273.446,48 is samengesteld als volgt: aflossing van aan woningbouwverenigingen verstrekte rijksvoorschotten aflossing van aan woningbouwverenigingen verstrekte gemeentelijke voorschotten aflossing van door de Gemeente voor andere doeleinden dan woningbouw verstrekte geld leningen aflossing van een inschrijving in het Grootboek voor de Wederopbouw voor het perceel Stokroosplein 49, 50 en 51 Art. IV. Aflossing van geldleningen. De in 1954 verrichte gewone aflossingen van geldleningen be droegen van: obligatieleningen onderhandse leningen (geen annuiteitsleningen) onderhandse annuiteitsleningen inschrijvingen Grootboek A idem, volgens de van 1 Nov. 1951 af geldende bepalingen leningen met fondsen der Gemeente Art. XIV. Uitkering aan de gewone dienst van „Reserve Dienst der leningen”. Zie de toelichting bij post 18 der Verlies- en winstrekening'

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 102