9 1.147.000,— 803.000,— 344.000,— Op 31 December 1954 werd af- 57.500,— f 23.315.400,— 2.001.200,— Afgelost werd een bedrag van 24.416.400,— 1 GROOTBOEKEN DER 'S-GRAVENHAAGSE GEMEENTESCHULD. VERSLAG OVER HET JAAR 1954. Rente. Aan rente was over 1954 verschuldigd 8.610, In dit Grootboek worden kapitalen afgerond op 100,-ingeschreven voor een door de inschrij vers zelf te bepalen tijdvak met een minimum van 2 jaar. Deze mogelijkheid is geopend krachtens Raadsbe sluit van 22 October 1951, ten einde op deze wijze de inschrijving op de zg. burgerzinlening ten behoeve van de financiering van de woningbouw mogelijk te maken. De inschrijving van kapitalen is voor de be langhebbenden zeer aantrekkelijk gemaakt (geen kos ten, tussentijdse terugbetaling zonder verrekening van rente in sommige gevallen mogelijk). 285.000,— 500,— 1.000,— pCt. s. Inschrijvingen met een looptijd van korter dan 5 jaren konden niet worden aanvaard. Op 1 Januari 1954 beliepen de inschrijvingen een totaal bedrag van nominaal Van 1 Januari tot en met 31 December werd ingeschreven 6 jaar 10 15 of langer 23/i pCt. 3 31/4 3V2 170.500,— 1.500,— 286.500,— Het aantal inschrijvers bedroeg op 31 December 11954: 13. Een op 31 December 1954 tegen 2Vi pCt. inge schreven bedrag van 114.500,was per die datum aflosbaar en is per 1 Januari 1955 overgeschreven naar Grootboek A (nieuw). 500,— 1.376.500,— 1.482.800,— 5.721.400,— 13.431.600,— 82.100,— 1.215.600,— 1.105.900,— inschrijvers bedroeg op 31 December zodat op 31 December 1954 was ingeschreven een bedrag van waarvan tegen: 23/8 23/4 3 314 31/2 3?4 4 414 Het aantal 1954: 385. Voor het jaar 1954 golden, bij een koers van 100 pCt., de volgende rentepercentages: voor kapitalen, ingeschreven bij een looptijd van: 5 jaar, doch korter dan 6 10 15 Van de op 31 December 1954 aflosbare inschrij vingen tot een bedrag van in totaal 172.000,is afgelost 57.500,en in Grootboek A (nieuw) in geschreven 114.500,—. Van de ingeschreven kapitalen zijn aflosbaar op 31 December 1955 1956 Op 31 December 1954 was inge- I schreven: a 214 pCt. a3 pCt. a 314 pCt. Dit Grootboek dient tot inschrijving van bepaalde aan de Gemeente geleende kapitalen. Met ingang van 1 November 1951 is de Verorde- ■ning op de Grootboeken gewijzigd, waardoor onder- ■scheid moet worden gemaakt tussen de vóór 1 No- h ember 1951 en de op of na die datum ingeschreven ■kapitalen. Deze onderscheiding wordt hierna aange- ■geven met „Grootboek A (oud)” en „Grootboek A ■(nieuw)”. In dit Grootboek werden de kapitalen afgerond ■op bedragen van f 500,-ingeschreven voor een ■tijdvak lopende tot 31 December van het vijfde jaar, volgende op dat, waarin de inschrijving plaats had. Inschrijving is slechts mogelijk geweest tot en met 31 October 1951. Op 31 December 1953 beliepen de inschrijvingen een totaal bedrag van nominaal Op 1 Januari 1954 werd overge- I schreven naar Grootboek A (nieuw) I gelost I 25.316.600,— 900.200,— BIJLAGE jj 99 99 99 99 99 Grootboek A (nieuw). 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 Inschrijvingen. 19 99 Rentevoet en koers. Verlenging en aflossing. ^Grootboek A. ■Grootboek A (oud). inschrijvingen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 103