10 103.535,— 104.779,— 18.300,— 18.738,— 10.259,— 10.628,— 8.789,— 12.710,— 2.091,— 93.081,— ƒ207.606,— ƒ200.394,— ƒ205.844,— 4 (Zie de staten IV en V). Staat V geeft een overzicht van de belastbare percelen voor de straatbelasting, gerangschikt in 13 groepen naar de belastbare opbrengst en het bedrag der belasting voor iedere groep, naar de toestand op 1 Januari 1954. Uit deze staat blijkt voorts voor hoeveel percelen groepsgewijs verschuldigd is: 1ste. de normale belasting; 2de. der belasting, wanneer slechts één der voorzie ningen aan de wegen (aanleg en onderhoud, verlichting, afvoer van water en vuil) voor rekening van de Ge meente komt. Staat IV geeft een vergelijkend overzicht van het aan tal aangeslagen percelen, de opbrengst der kohieren en de zuivere opbrengst na aftrek van ontheffing na re clame en van de oninbare posten, over de jaren 1945 tot en met 1954. Het aantal belastbare percelen steeg van 76 511 in 1953 tot 77 692 in 1954, derhalve met 1 181. Voor de heffing van deze belasting geldt de Verorde ning no. 30 van 1922, laatstelijk gewijzigd bij Raads besluit van 19 November 1951. Jaarlijks vóór 1 November bepaalt de Gemeenteraad met welk verhoudingscijfer het in artikel 6 der verorde ning opgenomen tarief voor het komende belastingjaar zal worden vermenigvuldigd. Indien vóór dit tijdstip geen besluit is genomen, geldt het verhoudingscijfer van het lopende belastingjaar. Van 1941 af geldt het verhoudingscijfer 2%. hetzij door hemzelf of door één der overige leden van het gezin een hond wordt gehouden, als de hou der wordt beschouwd. Tegen de afwijzende beschikking werd beroep inge steld bij de Raad van Beroep voor de directe belastingen te ’s-Gravenhage. Deze verenigde zich met de ziens wijze van de directeur der Gemeentebelastingen en oordeelde bij zijn besluit van 25 Juni 1954 de aanslag terecht opgelegd. vergunningsrecht hotelvergunnings- recht verlofsrecht De heffing van deze rechten geschiedt krachtens de Verordening no. 18 van 1935, gewijzigd bij Raadsbesluit van 30 October 1950. De zuivere opbrengst heeft bedragen: 1.151,— 18.652,— 1.159,— 18.866,— 1.170,— 18.000,— Deze rechten worden geheven krachtens de Veror dening no. 5 van 1926, laatstelijk gewijzigd bij Raads besluit van 14 December 1953, Bijl. 681. Dit Raadsbe sluit, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 22 Febru ari 1954, no. 7, is een uitvloeisel van de Wet van 9 Mei 1953, Staatsblad no. 226, waarbij de Motorrijtuigen belastingwet in dusdanige zin is gewijzigd, dat de ge meenten na 1 Januari 1954 ter zake van het gebruik van de openbare weg met motorrijtuigen in het algemeen geen belasting meer mogen heffen. Slechts is het haar toegestaan om, met toepassing van de artikelen 275 en 287 van de Gemeentewet, rechten te heffen wegens het gebruik van daartoe in het bijzonder ingerichte par keerterreinen. Bij het aangehaalde Raadsbesluit is de verordening met de gewijzigde Motorrijtuigenbelastingwet in over eenstemming gebracht. Dientengevolge zijn de bepa lingen vervallen, welke betrekking hebben op de heffing van rechten voor het innemen van openbare gemeente grond tot het schoonmaken en tot het vóór of in de om geving van woning, kantoor of bedrijf laten staan van een motorrijtuig of ander rij- of voertuig. Billijk heidshalve is tegelijkertijd de bepaling, dat een recht moet worden betaald voor het op de openbare ge meentegrond laten staan of schoonmaken van een handwagen, een kruiwagen of een transportrijwiel op meer dan twee wielen, uit de verordening gelicht. De hierna onder een/vermelde rechten zijn dus over 1953 voor het laatst geheven. De zuivere opbrengsten van de rechten, voor zover zij krachtens kohieren worden ingevorderd, hebben be dragen a. voor het hebben van een buis tot lozing van faecaliën, van huishoud- of van hemelwater (69 554 stuks in 1953 en 69 972 in 1954) b. voor het hebben van een benzinepomp met toebehoren (250 stuks in 1953 en 260 in 1954) c. voor het hebben van andere voorwerpen d. voor het hebben van een verkoopautomaat e. voor het innemen van openbare Gemeente grond met handwagens voor het innemen van openbare Gemeente grond met motorrij tuigen vóór of in de om geving van het woon huis, kantoor, enz. VERSLAG VAN DE GEMEENTEBELASTINGEN. in 1953 in 1954 openbare 1952/53. 1953/54. 1954/55. Straatbelasting. Vergunnings- en verlofsrecht. Rechten voor het gebruik of genot van Gemeentegrond.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 108