10 Gemeentelijke tuinbouwcursus te Loosduinen. Het schoolgeld voor deze cursus is geregeld in de Verordening no. 12 van 1926, laatstelijk gewijzigd bij Raadsbesluit van 28 Juni 1954, Bijl. 391. Krachtens dit Raadsbesluit, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 28 September 1954, no. 10, is het schoolgeld van 5, per leerling per cursus voor het tijdvak 1 October 1951 tot 1 October 1953 verhoogd tot ƒ6,en van 1 October 1953 af tot 10,per leerling per cursus. 1950 1951 1952 1953 1954 3.971.465,— 4.028.650,— 4.139.200,— 4.229.167,— 4.300.000,— Openbaar avondnijverheidsonderwijs voor meisjes en voor oud-leerlingen van de scholen voor buitengewoon lager onderwijs. De schoolgeldtarieven zijn te vinden in de bij Raads besluiten van 13 November 1950, Bijl. 533C, vastge stelde verordeningen. Avondnijverheidsschool, voorbereidende tot de Visserij- school. Het schoolgeld is geregeld in de Verordening no. 29 van 1936, laatstelijk gewijzigd bij Raadsbesluit van 2 October 1950. Krachtens de Verordening no. 34 van 1950 bedraagt de heffing 190 opcenten op de hoofdsom der grond belasting voor de gebouwde eigendommen en 110 op centen voor de ongebouwde eigendommen. De op brengst heeft bedragen over: opcenten gebouwd, opcenten ongebouwd. 23.331,— 23.165,— 23.435,— 23.581,— 23.000,— aangepast aan de op 1 Januari 1954 ingegane algemene huurverhoging van 17 Het aantal Gemeenteopcenten bleef gehandhaafd op 91-247. Zie de Verordening no. 7 van 1954, welke op 1 Juni 1954 in werking is getreden. Voorde belastingjaren 1951/1952,1952/1953 en 1953/ 1954 bedroeg de opbrengst der Gemeenteopcenten ach tereenvolgens 3.441.884,3.294.144,en 2,973.393,In verband met de bij de wet van 24 December 1953, Stbl. no. 590, tot stand gekomen ver laging van de personele belasting naar de grondslag huurwaarde zal het Rijk van 1 Januari 1954 af aan de Gemeente compensatie verlenen voor de daardoor ontstane vermindering van de opbrengst der Gemeente opcenten. ’s-Gravenhage, 26 Maart 1955. De Directeur der Gemeentebelastingen KLEUN MOLEKAMP. Het verpleeggeld is geregeld in de Verordening, vast gesteld bij Raadsbesluit van 13 November 1950, Bijl. 533 C. De opbrengst heeft bedragen De Gemeente is voor de heffing der personele belas ting ingedeeld in de tweede klasse, behoudens een ge deelte van Loosduinen, dat in de derde klasse is ge plaatst (zie de Verordening no. 2 van 1953). De schaal van de belastbare huurwaarden is bij Raadsbesluit van 14 Juni 1954, Bijl. 342 goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 28 Juli 1954, no. 10 VERSLAG VAN DE GEMEENTEBELASTNGEN. 1953/1954. 5.733,— ƒ10.456,— ƒ11.421,— ƒ14.166,— Totaal 8 School Doorniksestraat 6.587, (Buitenschool) School Leyweg (Openluchtschool I 6.008,— j 7.579,— i 4.448,— Opcenten grondbelasting. Verpleeggeldjaar. 1951/1952. 1952/1953. Verpleeggelden Gemeentelijke openlucht- en buitenscholen. 5.688,— Opcenten personele belasting.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 112