11 I ALGEMEEN OVERZICHT. i' 2 Op 31 December 1954 telde de Dienst 37 perso neelsleden. Aan de Dienst waren verbonden: 1 direc teur, 1 adjunct-directeur, 1 scheikundige A, 5 keur meesters B, 7 keurmeesters A (waarvan 1 met Het gebouw wordt behoorlijk onderhouden en be vindt zich in goede staat. In alle daarvoor in aan merking komende lokalen werd in het verslagjaar een aanvang gemaakt met de vervanging van de electri- sche gloeilampenverlichting door TL-buislampen. Door regelmatige aanvulling en zonodig door uit breiding voldoet de inventaris aan alle redelijk te stellen eisen. Veel aandacht moest worden besteed aan de con trole op door de slagers verkochte worst en ge hakt. Gedurende het verslagjaar werd een wijziging van het Vlees- en Vleeswarenbesluit van kracht waarbij het gebruik van conserveermiddelen in gehakt en toebereid gehakt (met uitzondering van keuken zout) geheel werd verboden. Door een rigoreuze handhaving van deze bepaling kon in weinige maan den een aanmerkelijke daling van het gehalte aan zwavelig zuur in gehakt worden verkregen (zie het staatje op blz. 11). K.B. van 30 Augustus 1954, no. 13, waarbij de N.V. Cacao- en Chocoladefabrieken A. Driessen te Rotter dam toestemming wordt verleend tot het bezigen van de aanduiding „suikervrije chocolaad voor diabetici”; K.B. van 16 September 1954, no. 428, tot wijziging van het Aroma-, Jus- en Soepbesluit; K.B. van 17 November 1954, no. 14, waarbij aan Fleurke's Zeepfabriek te Harderwijk toestemming wordt verleend tot het bezigen van de aanduiding „F 7, afwasblokjes”; Ministeriële beschikking van 19 November 1954, no. 16464, afdeling G.B., betreffende de erkenning van een autoriteit voor het afgeven van bewijzen van oor sprong voor Spaanse wijnen; K.B. van 19 November 1954, no. 525. tot nadere wijziging van het Visbesluit; K.B. van 22 December 1954, no. 54, waarbij Ver- dugt’s Industrie- en Handelsonderneming N.V. te ’s-Gravenhage toestemming wordt verleend tot het in de handel brengen van een glansmiddel voor brood, waarin het product natrium caseinaat is verwerkt; K.B. van 22 December 1954, no. 42, waarbij de Limonadefabriek Ruijgrok te Scheveningen toestem ming wordt verleend tot het bezigen van de aanduiding „voor suikerzieken” voor de producten Rudilim voor suikerzieken, ter vervanging van limonadesiroop. Ru dilim voor suikerzieken, ter vervanging van limonade- gazeuse en Tonic-Quininewater voor suikerzieken, ter vervanging van Tonic. buitengewoon verlof), 5 analisten C, 5 analisten B 1 amanuensis, 1 laboratoriumbediende, 1 bureauche C, 1 boekhouder C, 1 administratief ambtenaar B 1 administratief ambtenaar A, 3 schrijvers, 2 werk vrouwen voor het schoonhouden van het gebouw en 1 werkvrouw, die belast is met het spoelen van glas werk. In de in 1953 ontstane vacature van keurmeester werd met ingang van 1 Mei 1954 voorzien door de aanstelling van de heer J. C. H. de Zeeuw in de rang van keurmeester A. Na verkregen goedkeuring werd op 1 Augustus 1954 het aantal administratieve krachten uitgebreid door de aanstelling van mej. C. H. A. Kraan in de rang van schrijver. Op 1 November 1954 werd in de rang van laboratoriumbediende de heer M. J. van Kempen aangesteld. Hij trad in de plaats van de laboratorium bediende de heer L. den Broeder, aan wie om gezond heidsredenen met ingang van 16 November 1954 onder toekenning van de bronzen legpenning der gemeente ’s-Gravenhage eervol ontslag werd verleend. Door het overlijden op 30 November 1954 van de heer W. J. H. Fokken, analist C, verloor de Dienst een analist, die gedurende ruim 32 jaren met veel nauwgezetheid en plichtsbetrachting zijn werkzaam heden verrichtte. Wegens huwelijk diende mevr. G. H. M. van Tiel- radenFlipsen, schrijver, haar ontslag in, hetwelk haar met ingang van 1 Januari 1955 eervol werd verleend. In verband met het bereiken van de 65-jarige leef tijd werden de werkvrouwen mevr. W. M. Kayser De Haan en mevr. T. M. ScheerHüsen, onderschei denlijk met ingang van 5 Mei 1954 en 1 Januari 1955 eervol ontslagen; zij werden vervangen door mej. T. Vrolijk en mevr. H. J. Pegman. Aan het onderzoek in het laboratorium hebben 2 volontairs medegewerkt. Het aantal ziektedagen van het personeel be droeg 808. Het keuringsgebied ’s-Gravenhage omvat 31 ge meenten, waarvan het aantal inwoners op 1 Januari 1954 929 517 bedroeg. De heffing, bedoeld in artikel 13 der Warenwet, werd over het heffingsjaar 1953 gevorderd van 10 216 bedrijven, tot een bruto-bedrag van f 122.691, Over het heffingsjaar 1954 zijn de definitieve cijfers nog niet bekend, doch het laat zich aanzien, dat deze niet veel van die over het jaar 1953 zullen afwijken. VERSLAG VAN DE KEURINGSDIENST VAN WAREN. Personeel. Gebouw en inventaris. Keuringsgebied en heffingen van het recht, bedoeld in art. 13 Warenwet.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 118