11 Aantal overtredingen 313 3 In tabel G (zie blz. 14) wordt een gedetailleerd overzicht gegeven van bovenstaande overtredingen. Alcoholhoudende dranken 27 flessen; Boterham- vlokken 11 kg; Brood 108 kg; Cacao en chocolade 23 kg; Chocoladerepen 220 stuks; Consumptieijs 11 liter; Gebak, koek en suikerwerk 339 kg; Groenten, vruchten en zaden 1 443 kg; Jam- en limonade 120 flessen, 2 936 kg; Kaas 14 kg; Kapokbedden en kus sens 11 stuks; Kinderspeelgoed 7 stuks; Kleurkrijt 5 doosjes; Kleurstof IVi kg; Krentenbroodcrème 48 kg; Meatpreserve 10 kg; Meelproducten 134 kg; Melk 18 liter; Ouwel 5 pakken; Pindakaas 35 potten; Soep poeder 5 kg; Specerijen 2Vi kg, 29 flessen; Spijsoliën en vetten 23 kg; Suiker, stropen en honing 6 5491^ kg; Tandpasta 1081 tuben; Vis 16 703 kg; Vlees- gamituren V2 kg; Vleeswaren 10 kg; Wild en gevo gelte 402 stuks; Zemelen 2 kg. In totaal 28411 kg en 1971 potten of flessen. een strafvervolging, zodat in het geheel 313 (vorig jaar 250) processen-verbaal werden opgemaakt. Het totaal aantal afgekeurde monsters en afgekeur de partijen bedroeg 2 641. Voorts werden visbereidplaatsen, visopslagplaat- sen, viswinkels, visventersbedrijven en vismarkten 13 349 maal geïnspecteeerd. Daarbij werden 51 358 partijen gekeurd. Deze inspecties gaven aanleiding tot 244 waarschuwingen, waarvan 61 met betrekking tot onvoldoende hygiëne. 14 38 40 1 1 3 3 21 1 50 3 135 3 Gedurende de avonduren werd een intensieve con trole uitgeoefend op de eetwaren door standplaats houders en in automatieken verkocht, waarbij meer malen overtredingen werden geconstateerd. Aan de inrichting van bedrijven, in het bijzonder van bakkerijen, werd bij het toezicht veel aandacht besteed. Het is wenselijk, dat ten aanzien van de inrichting van bakkerijen, evenals dat voor consumptieijsbereid- plaatsen en melkbedrijven reeds lang is geschied, in het Broodbesluit gespecificeerde eisen worden opge nomen. Hygiënisch onvoldoende bewaring of behandeling van eetwaren werd herhaaldelijk geconstateerd en gaf aanleiding tot 14 strafvervolgingen terwijl tal en aanwijzingen werden ge- In onderstaande tabel is opgenomen een overzicht van de overtredingen, welke in 1954 zijn geconsta teerd en waarvoor een strafvervolging werd ingesteld. Daarvan hadden betrekking op Algemeen Besluit Broodbesluit Consumptieijsbesluit Eierenbesluit Honingbesluit Jam- Limonadebesluit Kapok- beddegoedbesluit Keuringsverordeningen voor diverse gemeenten Margarinebesluit Melkbesluit en Melkstandaardisatiebesluit Visbesluit Vlees- en Vleeswarenbesluit Wijnbesluit rijke waarschuwingen geven. Doordat steeds met kracht is opgetreden tegen de verkoop van matrassen en beddegoed gevuld met ge bruikte kapok (dat maar al te vaak van hygiënisch standpunt weerzinwekkend is), is het aantal over tredingen van het Kapok- en beddegoedbesluit be langrijk gedaald. Met medewerking van de politie van Voorburg kon een fabrikant van dergelijk beddegoed, die zijn bedrijf na het middernachtelijk uur op een eenzame plaats uitoefende, op heterdaad betrapt worden. Aan echte en vermeende voedselvergiftigingen werd steeds de nodige aandacht besteed. De paragraaf Ingezonden Monsters geeft van de variatie op dit terrein een overzicht. Geregeld wordt toezicht uitgeoefend op het gewicht van de verpakte eetwaren. Ook het nettogewicht van de in de winkels afgewogen waren werd meermalen gecontroleerd met meestal bevredigend resultaat. Een groot aantal viswinkels, rokerijen en inlegge- rijen werd aan de eisen, door het Bedrijfschap voor Visserijproducten gesteld, getoetst. De Commissie van Wijnproevers kwam enige malen op het laboratorium bijeen met als resultaat, dat enige partijen wijn aan de handel werden ont trokken en voorts drie processen-verbaal moesten worden opgemaakt. Toch moet worden gereleveerd, dat in de wijnhandel slechts weinig overtredingen worden waargenomen. In de tabellen A en B (zie blz. 4 en 5) wordt een overzicht gegeven van de werkzaamheden van de Dienst. In totaal werden 61 709 inspecties van win kels, markten en kermissen, vaar- en voertuigen, eet- en drinkgelegenheden, opslagplaatsen, melkver- kopersbedrijven, melkveehoudersbedrijven, consump- 'teijsbedrijven en bakkerijen verricht. Deze inspecties gaven in 2 178 gevallen aanleiding tot waarschuwin gen; in 23 gevallen werd een proces-verbaal opge maakt. Op het laboratorium werden 26 359 monsters on derzocht. De bij dit onderzoek verkregen resultaten gaven in 290 gevallen aanleiding tot het instellen van VERSLAG VAN DE KEURINGSDIENST VAN WAREN. Afgekeurde partijen. Overzicht der overtredingen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 119