I i t I 2 (14 Mei); het Nederlands Olympisch Comité (20 Mei); een aantal genodigden ter gelegenheid van de opening van de sneldienst Den HaagParijs (22 Mei); een aantal Duitse burgemeesters (25 Mei); de Culturele Commissie van het Verdrag van Brussel (26 Mei); de leden van de Nederlandse R.K. Aannemers- en Patroonsbond (31 Mei); het Damescomité van het Tandartsencongres (9 Juni); de leden van de Haagse Bond van Makelaars in Onroerende Goederen (10 Juni); de Yale Glee Club (10 Juni); de deelnemers aan het Jubileumcongres van tandartsen (10 Juni); de Vice-President en een delegatie van de Gemeente raad van Parijs (11 en 12 Juni); de leden van de Union Internationale des Villes et Pouvoirs Locaux (11 Juni); de deelnemers aan de Netherlands Summer Meeting van het Institution of Mechanical Engineers (15 Juni); de leden van de Atlantische Commissie (16 Juni); de leden van het Instituut voor Bestuurs wetenschappen (21 Juni); de deelnemers aan het P.E.N.-Congres (23 Juni); de leden van de Vereni ging van Baksteenindustrie (24 Juni); de „heide- koningin” (29 Juni); de leden van de Bond van Politiemuziekverenigingen (30 Juni); een aantal ge nodigden ter gelegenheid van de installatie van de Jeugdgemeenteraad van Madurodam (30 Juni); de International Federation of Woman Lawyers (1 Juli); een gezelschap uit Peru en Panama (1 Juli); de leden van het Nederlands Genootschap tot Reclassering (3 Juli); een aantal genodigden ter gelegenheid van de opening van de tentoonstelling „Loeristan-bron- zen” (6 Juli); een aantal genodigden ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de Garderegimenten Grenadiers en Jagers (8 Juli); de leden van de Ver eniging voor Internationale Rechtsorde (14 Juli); een aantal genodigden ter gelegenheid van de sluiting van het Holland-Festival (15 Juli); de Kring Amsterdam van de Bond van Nederlandse Architecten (17 Juli); de deelnemers aan het Tweede Internationale Jeugd- festival van de F.A.C.A.Y. (17 Juli); een aantal kinderen van militaire oorlogsslachtoffers (20 Juli); het Gemeentebestuur van Hoboken (België) (21 Juli); de deelnemers aan de Nederlandse Universitaire Zo mercursus (26 Juli); de leden van het Institut Inter national des Sciences Administratives (26 Juli); een aantal buitenlandse kunsthistorische studenten (27 Juli); de Burgemeester van Istanboel (28 Juli); een aantal jongeren van de uitwisseling Den HaagSouth ampton (2 Augustus): leden van de Academie van Internationaal Recht(5 Augustus); een aantal Engelse zeecadetten (6 Augustus); een aantal genodigden ter gelegenheid van de inhuldiging van de „bloemen- koningin” 1954 (9 Augustus); een aantal Engelse athleten (10 Augustus); de leden van de Union Ra- dio-Scientifique Internationale (23 Augustus); een aantal personeelsleden uit het hotel-, café- en restau rantbedrijf uit Wenen (26 Augustus); de deelnemers aan de Second General Assembly of the Mathemati cal Union (31 Augustus); de Association Internatio nale des Producteurs de l’Horticulture (1 September); Hoogtepunten in 1954 waren de Statiebezoeken van onderscheidenlijk H.H.M.M. de Koning en de Koningin van Denemarken (27 April), de President van de Franse Republiek met mevrouw Coty (22 Juli), Z.M. de Koning van Noorwegen (13 Augustus) en Z.K.H. de Keizer van Ethiopië (4 November). Voorts heeft het Gemeentebestuur in 1954 officieel ontvangen: de leden van het Shakespeare Memorial Theatre (6 Januari); het Gemeentebestuur van Leiden (12 Januari); burgemeesters van gemeenten met meer dan 100 000 inwoners (13 Januari); leden van de rechter lijke macht (22 Januari); professoren en studenten van het Europa-College te Brugge (30 Januari); een aantal waterleidingtechnici uit het buitenland (24 Maart); een aantal buitenlandse onderwijskrachten (2 April); Indiase journalisten (5 April); de deel nemers aan de Algemene Vergadering van de Neder landse Bridgebond (10 April); de leden van de Bui tenlandse Persvereniging (14 April); de Samenwer- kende Instellingen voor Kinderbescherming (23 April); een aantal Franse journalisten (23 April); een aantal Engelse schoolkinderen (27 April); de deelnemers aan het congres van de Vakbond voor het Pension-, Rusthuis- en Kamerverhuurbedrijf „Peruka” (28 April); de deelnemers aan de Confe rentie Bescherming van Kunstschatten in tijden van gewapend conflict (28 April); de deelnemers aan een congres van de Federatie van Verenigingen tot Be scherming van de Assurantiewetenschap (8 Mei); de deelnemers aan het Economisch Benelux Congres d. De Wethouder van Sociale Zaken, C. H. P. W. van den Oever: de personeelsaangelegenheden (behalve die van de Politie, de Brandweer en het Onderwijs), de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Belangen, de openbare gezondheid, de sociale verzekering, de sociale zorg en het krankzinnigen wezen. de Wethouder van Onderwijs en Kunstzaken, J van Zwijndregt: het onderwijs, de Haagse Stich ting voor Lichamelijke Opvoeding en alle kunst zaken, zomede de sociale kunstopdrachten voor zover de artistieke zijde betreft. de Wethouder van Economische Zaken, Mr. J. van Aartsen: de economische zaken, w.o. het Gemeentelijk Gasbedrijf, het Gemeentelijk Electri- citeits-Bedrijf, de Duinwaterleiding, het Openbaar Slachthuis, de Gemeentelijke Reinigingsdienst, het Haven- en Marktwezen, de Gemeentelijke Cre- dietbank, de N.V. Gemengd Bedrijf „Haagsche Tramweg-Maatschappij” en de Stichting „Cen traal Badbeheer”. g. de Wethouder van Openbare Werken: D. W. Dett- meijer: de technische diensten, zoals het Gemeen telijk Bouw- en Woningtoezicht, de Gemeente werken en de Gemeenteplantsoenen. - e. O F.A.C.A.Y. Friendship Among Children And Youth. Officiële ontvangsten door het Gemeentebestuur.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 11