11 7 salicylzuur aangetroffen, hetgeen hierin niet is toe gelaten. Te veel zwaveligzuur was aanwezig in 3 monsters rozijnen op sap en 2 monsters abrikozen op sap. Van een partij bramen op sap was het suiker gehalte te laag. Dit laatste was eveneens het geval bij een partij appelmoes. Een andere partij was aangeduid als appelmoes van goudreinetten, terwijl in werkelijkheid een ander soort appels was verwerkt. Twee van de 34 monsters bessensap hadden een te laag soortelijk gewicht, hetgeen er op wijst, dat ze met water verdund waren. Een monster vruchtensiroop (aardbeien) was kunst matig gekleurd, hetgeen bij dit product niet is toe gestaan. Een partij limonadesiroop werd verkocht als vruchtenlimonadesiroop. Bij een ingesteld onderzoek bleek, dat door lekkage in de opslagruimte alle eti ketten met de aanduiding „Limonadesiroop” van de flessen waren afgeweekt, waarna er nieuwe etiketten met de aanduiding „Vruchtenlimonadesiroop” opge plakt waren. Van de 60 monsters vruchtenlimonade was er één kunstmatig gekleurd en 2 hadden een te hoog ben- zoëzuurgehalte. Een monster tomatenpuree bevatte te veel keuken zout en van een ander monster was het blik van binnen aangetast. Een partij vruchtenjam had een te hoog waterge- halte. Alle 33 onderzochte monsters huishoudjam vol deden geheel aan de eisen. Bij een blik appelstroop bleek de verf aan de bin nenzijde van het blik sterk aangetast te zijn. In limonadesiroop werden geen afwijkingen ge constateerd. Behalve de reeds hierboven genoemde organische broomverbindingen werden in puddingsaus eveneens geen verdere ongerechtigheden gevonden. Een limonadefabrikant bracht chlorophyl bevatten de limonade gazeuse in de handel. Deze werd daar door echter troebel, terwijl limonade gazeuse helder behoort te zijn. Van alle monsters van deze rubriek had 7,7 een te geringe inhoud en bijna 5 vertoonde tekort komingen in de aanduidingen. Op dit product behoefden slechts zeer weinig aan merkingen gemaakt te worden. Er werden 95 mon sters onderzocht. Eén pakje korstloze kaas had een te laag netto gewicht en een partij geïmporteerde kaas was niet van Nederlandse aanduidingen voorzien. Naar aanleiding van bevindingen in andere keu- ringsgebieden werd herhaalde malen bij kaasfabrieken een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van het voorkomen van vuil in smeerkaas. Het reinigen van kaasplanken met grachtwater in de gemeente Delft werd verboden. Er werd op toegezien, dat geen rauwe eendeneieren werden afgeleverd aan bedrijven, waar eet- of drink waren worden bereid, voor zover deze bedrijven niet in het bezit zijn van een ontheffing. Ook op de verkoop van eieren door venters en op markten wordt regelmatig toezicht uitgeoefend. Bij venters werden 192, op markten 138 inspecties verricht, waarbij 1 236 partijen kippeneieren en 287 partijen eendeneieren werden gekeurd. Wegens verkoop van eendeneieren niet voorzien van de aanduiding: „Eendenei, 10 minuten koken”, werd proces-verbaal opgemaakt. Het gebruik van de schadelijke organische broom verbindingen als conserveermiddelen is nog steeds niet geheel uitgeroeid. Ze werden ook dit jaar weer a'ingetroffen in een partij sinaasappelsap, 2 maal in v uchtenlimonade (sinaasappel) en 3 maal in pudding saus. In al deze gevallen werd een strafvervolging ingesteld. In 3 van de 58 monsters vruchten op sap werd Van boterkoekjes en boterletter werden 116 mon sters genomen voor een onderzoek naar de samen stelling van het bij de bereiding gebruikte vet. In 14 partijen bleek of in het geheel geen of slechts voor een deel boter aanwezig te zijn. In 11 gevallen was er aanleiding een strafvervolging in te stellen. Het aantal afwijkingen was opmerkelijk veel groter dan in vorige jaren. Een partij verpakte „buitenlandse bonen” was in strijd met de betreffende bepaling in het Peulvruch tenbesluit niet als zodanig aangeduid: bovendien was het gewicht van de inhoud geringer dan op de ver pakking was aangegeven. Een aantal monsters peulvruchten werd onderzocht op het gehalte aan aangevreten, zieke, schimmelige en gebroken zaden en bij capucijners op kwaadhartig- heid. In het algemeen werd voldaan aan de gestelde eisen. VERSLAG VAN DE KEURINGSDIENST VAN WAREN. TABEL F. Consumptieijs. 1953 1954 1 437 109 285 1 479 102 297 21 155 216 10 Kaas. 23 87 242 4 Eieren. Jam, limonade, vruchtensappen enz. Aantal onderzochte monsters waarvan monsters roomijs Aantal afgekeurde monsters Gebak, koek en suikerwerken. Groenten, vruchten en zaden. waarvan wegens: a. positieve reactie Storch b. te hoog kiemgetal c. aanwezigheid van coli-bacteriën d. te weinig melkvet in roomijs e. andere redenen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 122