I I 11 I I 8 Op de verkoop van kaas door venters en op mark- ten werd regelmatig toezicht uitgeoefend. Bij de venters werden 145, op markten 140 inspecties ver richt. Voor 18 minder ernstige overtredingen werd met een waarschuwing volstaan. Bij een paneermeelfabrikant, wiens product veel vuldig een positieve schimmelproef vertoonde, werd een diepgaand onderzoek naar de oorzaken daarvan ingesteld. De verkoop werd voorlopig gestaakt, totdat af doende maatregelen zijn genomen. Ook bij andere fabrikanten werd verscheidene keren paneermeel bemonsterd, waarvan de schimmel proef min of meer sterk positief was, steeds gecom bineerd met een onaangename geur. Het vochtgehalte van meel en bloem voldeed aan de eisen. Een partij tarwemeel, welke muf was ge worden, werd afgekeurd. Vermicelli, macaroni en puddingpoeder voldeden aan de eisen; alleen had een pakje macaroni een te laag gewicht en 2 pakjes puddingpoeder waren ver keerd aangeduid. Melk. Onderzocht werden 15 088 monsters melk; hier van werden er bij melkslijters genomen 10 332 (uiter aard gestandaardiseerde melk), bij levering aan standaardisatiebedrijven door veehouders 1 354 en bij de standaardisatiebedrijven zelf 2 271 monsters. Bij melkslijters werd herhaaldelijk een te laag vet gehalte aan de bemonsterde melk waargenomen. In vele gevallen moest dit worden toegeschreven aan het leverende standaardisatiebedrijf. In het bijzonder in de middaguren werden in melk- winkels monsters genomen voor onderzoek op houd baarheid. Ofschoon deze in het algemeen voldoende werd bevonden, werd tegen 2 melkslijters wegens de verkoop van onvoldoende houdbare melk proces verbaal opgemaakt. Het tappen van melk anders dan door een kraan (scheppen) gaf aanleiding tot een strafvervolging evenals het ontbreken van opschriften op bussen of het ontbreken van een roerder. De verkoop van melk aan verbruikers door vee houders (verkoop zonder vergunning) komt herhaal delijk voor. Niet alleen dat daarmede oneerlijke mededinging aan de melkslijters, die zich voor de in richting van een winkel en spoellokaal veel kosten moeten getroosten, wordt aangedaan, ook uit een hygiënisch oogpunt is deze verkoop van boerenmelk te veroordelen, daar deze melk niet gepasteuriseerd is. De opsporing van deze clandestiene verkoop is niet gemakkelijk. In vier gevallen kon proces-verbaal worden opgemaakt. Geregeld wordt een onderzoek naar de reinheid van het door slijters en standaardisatiebedrijven ge bruikte bussenmateriaal ingesteld. Over het algemeen wordt aan deze reiniging voldoende aandacht be steed. Tegen een standaardisatiebedrijf werd wegens het gebruik van bussen die van binnen geroest en onrein waren, proces-verbaal opgemaakt. Het bussen materiaal en de melk werden bij het vonnis verbeurd verklaard. De bacteriologische hoedanigheid van de door de standaardisatiebedrijven afgeleverde melk was in het algemeen bevredigend. Tegen twee bedrijven, waar van de melk bij herhaling coli bevatte, werd proces verbaal opgemaakt. Alhoewel er bij de meeste standaardisatiebedrijven nu inderdaad naar wordt gestreefd gestandaardiseerde melk met een vetgehalte van 2,50 af te leveren werd nog dikwijls een afwijkend en dan vrijwel steed' een te laag vetgehalte geconstateerd. Op grond van deze overtreding van het melkstandaardisatiebeslui’ werden 18 processen-verbaal opgemaakt tegen stan daardisatiebedrijven. Wegens de aflevering van melk met 8 toege voegd water door een standaardisatiebedrijf were eveneens een strafvervolging ingesteld. Van de door de veehouders aan standaardisatiebe drijven geleverde melk werden geregeld monster Koffiesurrogaten waren niet altijd op de juiste wijze aangeduid, bovendien was de lettergrootte dikwijls beneden de gestelde maat. In de loop van het jaar ontvingen wij van enkele grote instellingen klachten over de in de cantine ge schonken koffie. Wanneer het op de weg van de Keuringsdienst lag om een nader onderzoek in te stellen bleek meestal, dat de gebruikte ingrediënten wel aan de gestelde eisen voldeden, maar dat men had nagelaten om de prijs van een kop koffie in over- eensteming te brengen met de sterk gestegen koffie prijzen, waardoor de cantinehouder zijn toevlucht moest nemen tot het zetten van een slapper product om toch nog een redelijke winstmarge te bereiken. Alhier werd een onderzoek ingesteld om mout- koffie, gemaakt van gebrande en vervolgens gerooste gerst, te kunnen onderscheiden van gerst, welke alleen maar geroost is en daardoor een minder smakelijk product oplevert. Het gehalte aan maltol (2-methyl 3-oxypyron) welke stof in gerooste gerst voorkomt, bleek geen geschikt criterium te zijn. Een eveneens in de litteratuur genoemde methode welke gebaseerd is op de morphologic van gekiemde gerst werd verder uitgewerkt waarbij een werkwijze werd gevonden waarmede het mogelijk was om ook in gekiemde en daarna gerooste korrels een juist in zicht in de mate van ontkieming te verkrijgen. De in de handel voorkomende monsters bleken in dit opzicht ruimschoots aan de in het Koffie- en thee- besluit gestelde eis te voldoen. VERSLAG VAN DE KEURINGSDIENST VAN WAREN. Mee! en grutterswaren. Koffie en thee.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1954 | | pagina 123